NOU 2003: 31

Retten til et liv uten vold— Menns vold mot kvinner i nære relasjoner

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Ved kongelig resolusjon av 29. august 2001 ble det oppnevnt et utvalg til å utrede problemstillinger omkring vold mot kvinner fra nåværende eller tidligere samlivspartner. Utvalget ble bedt om å vurdere hvordan stillingen til kvinner utsatt for menns vold i nære relasjoner kan styrkes, blant annet gjennom forbedringer og innskjerpinger av lovverket, iverksettelse av forbedrede forebyggende tiltak, samt utvikling av tiltak for at de voldsutsatte kan bli møtt av offentlige instanser på en bedre måte. Som et viktig ledd i det forebyggende arbeidet ble utvalget bedt om å se på situasjonen for barn som vokser opp i familier med vold, samt tilbudet til menn som utøver vold.

Utvalget legger med dette frem sin innstilling, som er enstemmig.

Oslo, 4. desember 2003

Nita Kapoor leder

Øivind Aschjem

Grete Kvalheim

Rachel Eapen Paul

Eva Frivold

Wenche L. Kverneland

Berit Schei

Truls Fyhn

Erik Kreyberg Normann

Tove Smaadahl

Tor Berger Jørgensen

Solveig Karin Bø Vatnar

Ellen Kittelsbye Elisiv Bakketeig

Til dokumentets forside