NOU 2003: 31

Retten til et liv uten vold— Menns vold mot kvinner i nære relasjoner

Til innholdsfortegnelse

Litteratur

Abrahams, M. (1994): The Hidden Victims: Children and Domestic Violence. London: NCH Action for Children.

Ali, Maryam Mohamed og Silja Hofstad Barlindhaug (2000): Mishandlede kvinners møte med hjelpeapparatet . Hovedoppgave i medisin . Trondheim: Det medisinske fakultet, NTNU.

Alvær, Kari (2001): «Registrering av ytre årsak til skader ved norske sykehus.» I: Nyhetsbrevet AU ! Statens Institutt for folkehelse, nr. 1/2001.

Andenæs, Johs. (1992):«Vitneplikt for barn i straffesaker – især incestsaker.» I: Lov og Rett , nr. 6/1992.

Andersen, Rolf K. (1997): Integrasjon eller autonomi? En studie av krise- og incestsentre og deres forhold til kommunene . Oslo: Institutt for samfunnsforskning. (Rapport 97:5).

Anstorp, Trine, Beate Indrebø Hovland og Elisabeth Torp (red.) (2003): Fra skam til verdighet – Teologisk og psykologisk arbeid med vold og seksuelle overgrep. Oslo: Universitetsforlaget.

Arnulf, Jan Ketil (2001): Evaluering av ATV-spesialopplæringen ved KRUS høsten 2000. Oslo: Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS dokumentasjon og debatt, nr. 1/2001).

Arnulf, Jan Ketil og Bjørn Lau (2002): Samtalegrupper etter ATV-modellen. En evaluering av spesialopplæringen og domfeltes erfaringer . Oslo: Kriminalomsorgens utdanningssenter. (KRUS dokumentasjon og debatt, nr. 2/2002).

Aschjem, Øivind og Bård Nilssen (2003): Prosjektrapport 2000–2003. Telemark: Alternativ til Vold.

Askeland, Ingunn Rangul, Anita Strand og Iselin Sætre (2002): «Voldsutsatte kvinners erfaringer – et bidrag til arbeid med menn.» I: Menns vold mot kvinner. Behandlingserfaringer og kunnskapsstatus. Marius Råkil (red.). Oslo: Universitetsforlaget.

A study on the feasibility of holding an international tribunal on violence against women (An international hearing) in 2005 (2003): Oslo: Likestillingssenteret, Krisesentersekretariatet og Alternativ til Vold.

B.inst.S nr. 4 (1999–2000): Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2000 vedkommende rammeområde 5. Justis- og politidepartementet.

Bagshaw, Dale m.fl. (1999): Reshaping Responses to Domestic Violence. Executive Summary. Adelaide: University of South Australia.

Bakketeig, Elisiv (2000): Rettsapparatet som sosialt system i saker om seksuelle overgrep mot barn. Avhandling for dr. philos-graden. Oslo: Universitetet i Oslo.

Bakketeig, Elisiv og Ragnhild Hennum (1998): «Mødre til barn utsatt for incest.» I: Kvinder på randen. Annalise Kongstad, Britta Kyvsgaard og Anette Storgaard (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Behrens, Hanne Lilholt (2002): 5230 børn på krisecenter – en deskriptiv undersøgelse. Esbjerg: Formidlingscentret for socialt arbejde.

Bjørneboe, Kari og Kirsti Malterud (1982): «Hvordan kan almenpraktikeren hjelpe mishandlede kvinner?» I: Tidsskrift for Den norske lægeforening , nr. 15/1982.

Braathen, Anne Kari og Stine J. Molstad (2001): Besøksforbud: straffeprosessloven § 222 a . Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Skriftserie nr. 72.Universitetet i Oslo: Unipub.

Bødal, Kåre og Inger Marie Fridhov (1993): Med slag og spark: en rapport om 58 personer dømt til 3 år eller mer for grov vold . Oslo: Justisdepartementet.

Christensen, Else og Inger Koch-Nielsen (1991): Vold ude og hjemme. En undersøgelse af fysisk vold mod kvinner og mænd. Rapport nr. 4. København: Socialforskningsinstituttet.

Creazzo, G. (2000): Responses to Men Who Use Violence Against Women: A European Comparative Analysis. Final report . Report comissioned by the «Associazione contro la violenza alle donne, Modena, Italy, on behalf of the DAPHNE (European Community) Initiative.

Croghan, Rosalin og Dorothy Miell (1998):«Making sense of family conflicts.» I: Multidiciplinary Perspectives on Family Violence . Renate C. A. Klein (red.). London: Routledge.

Dahl, Solveig (1992): Rape: a hazard to health. Avhandling (dr. med). Oslo: Universitetet i Oslo.

Dahl, Solveig (2001): «Kvinner, menneskerettigheter og helse.» I: Linjer fra Psykososialt senter for flyktninger , nr 1/2001.

Day, Tanis (1995): The Health-Related Costs of Violence against Women in Canada. The Tip of the Iceberg. London: Centre for Reseach on Violence Against Women and Children.

Dearwater, M. m.fl. (1998): «Prevalence of intimate partner abuse in women treated at community hospital emergency departments.» I: JAMA , nr. 5/1998.

Den katolske kirkes store katekisme (1992): Norsk oversettelse 1994. Den katolske kirkes katekisme. Den romersk-katolske kirke. Oslo: St. Olav forlag.

Den stille volden – Et prosjekt ved Barnevernvakten (2001): Prosjektrapport. Oslo: Oslo Kommune, Barne- og familieetaten.

Department of Health: «Domestic Violence: Resource Manual for Health Care Professionals.» URL: http://www.doh.gov.uk/domestic.htm

Dobash, R.E. & Dobash, R.P. (1979): Violence Against Wives. A Case Against the Patriarchy. New York: Free Press.

Dobash, R.E. & Dobash, R.P. (red.) (1998): «Rethinking violence against women.» I: Sage series on violence against women . California: Sage Publications.

Draft report Comittee on the Elimination of Discrimination against women , 28. session 13–31 January 2003.

Dutton, D. (1998): The Abusive Personality: Violence and Control in Intimate Relationships. New York: Guilford.

Dworkin, Andrea (1993): «Living in Terror, Pain: Being a Battered Wife.» I: Violence against women. The bloody footprints . Pauline E. Bart og Eileen Geil Moran (red.). Newsbury Park: Sage Publications.

Dybdahl, Ragnhild (2002): «Profesjonell i voldsarbeid: Utfordringer knyttet til faglighet, etikk og konsekvenser for hjelperen.» I: Privatlivets ufred. Konferanse om familievold i Helseregion Nord 6.–9. mars 2002. (HiO-rapport 2002 nr. 14).

Edleson, Jeffrey L. og Richard M. Tolman (1992): Intervention for men who batter. An ecological approach. Newbury Park: Sage Publications.

Edleson Jeffrey L. (1999): «Children’s Witnessing of Adult Domestic Violence.» I: Journal of interpersonal violence , nr. 8/1999.

Ekbrand, Hans (2001): «Mäns våld mot kvinnor i samband med separation.» I: Kön og våld i Norden. Gender and violence in the Nordic Countries. TemaNord 2002: 545.

Eliasson, Maria (1997): Mäns våld mot kvinnor . Stockholm: Natur og Ungdom.

Eliasson, Per Elis (2000): Män, kvinnor och våld . Stockholm: Carlssons Bokförlag.

Ellestad, Ane Buer (2001): Kampen om å bli tatt på alvor – om kvinner som opplever vold, og de menn som utfører volden . Mellomfagsoppgave i kriminologi. Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo.

Eriksson, Maria (2001): «Om vårnad, boende och umgänge.» I: Barn som ser pappa slå. Barbro Metell m.fl. (red.). Stockholm: Gothia.

Eriksson, Maria og Marianne Hester (2001): «Violent Men as Good-Enough Fathers?» I: Violence against women, nr. 7/2001.

Eriksson, Maria (2003): «Fäders våld, familjerättssekreterare och svensk politikk.» I: Brottsofferfondens nyhetsbrev . Februar 2003.

Familievernets kompetansekatalog . URL: http://www.knatten.org/fk/

Fjær, Svanaug og Liv Johanne Syltevik (2002): Omsorg, tid og penger for likestillingens frontløpere. Sluttrapport fra evalueringen av reformen for enslige forsørgere. Rapport nr. 2/2002 Rokkansenteret. Bergen: Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier.

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, FOKUS (2002): «Kjønnsbasert forfølgelse som grunnlag for asyl.» Bergen: Seminarrapport.

Friedman, L.S. m.fl. (1992): «Inquiry about victimization experiences.» I: Arch Intern Med, nr. 152/1992.

Gayford, J. J. (1975): «Wife battering: a preliminary survey of 100 cases.» I: British Medical Journal nr. 1/1975.

Gerbert, B. m.fl. (1996): «Experiences of battered women in health care settings: A qualitative study.» I: Women & Health, nr. 24/1996.

Gondolf, Edward W. og Ellen R. Fisher (1988): Battered women as survivors: an alternative to treating learned helplessness . Massachusettes: Lexington Books.

Greaves, Lorraine, Olena Hankivsky og JoAnn Kingston-Riechers (1995): Selected Estimates of the Costs of Violence against Women. London: Centre for Research on Violence Against Women and Children.

Grimstad, Hilde (1997): «Physical abuse and low birthweight: a case-control study.» I: British Journal of Obstetrics and Gynecology , nr. 104/1997.

Grimstad, Hilde (2000): Violence against woman and pregnancy outcome . Doktorgradsavhandling. Trondheim: NTNU.

Grotberg, Edith H. (1997): The International Resilience Project 95. Civitan Research Center: Bernhard van Leer Foundation.

Gundersen, Frants m.fl. (2000): Innvandrere og nordmenn som offer og gjerningsmenn. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Hagemann-White, C. (2001): «European Research on the Prevalence of Violence Against Women.» I: Violence against women, nr 7/2001.

Hamberger, L.K og J.E. Hastings (1986): «Personality Correlates of Men Who Abuse Their Partners; A Cross-validation Study». I: Journal of Family Violence, nr. 1/1986.

Hammerlin, Yngve (2002): «Den ‘totalitære familie’ og dens volds- og maktformer.» I: Menns vold mot kvinner. Behandlingserfaringer og kunnskapsstatus. Marius Råkil (red.). Oslo: Universitetsforlaget.

Hammerlin, Yngve (2003): Upublisert innspill til Kvinnevoldsutvalget.

Hanoa, Rolf m.fl. (1998): Veileder i sosialmedisin og helseadministrasjon . Oslo: Universitetsforlaget.

Harwin, Nicola, Gill Hague og Ellen Malos (1999): The Multi-Agency Approach to Domestic Violence . New opportunities, old challenges? London: Whiting&Birsch.

Haugan, Grethemor og Jim Aage Nøttestad (2002): «Risikovurdering og sikkerhetsplanlegging». I: Menns vold mot kvinner. Behandlingserfaringer og kunnskapsstatus . Marius Råkil (red). Oslo: Universitetsforlaget.

Heiskanen, Markku og Minna Piispa (2001): The price of violence. The costs of men’s violence against women in Finland. Helsinki: Statistikcentralen.

Hennum, Ragnhild (2003): «Dømmer domstolene likt i like saker?» I: Tidsskrift for strafferett , nr. 1/2003.

Hester, Marianne og Lorraine Radford (1996): Domestic violence and child contact arrangements in England and Denmark. Bristol: Policy Press.

Hester, Marianne, Chris Pearson and Nicola Harwin (2000): Making an impact. Children and domestic violence. A reader. London: Jessica Kingsley.

Hjemdal, Ole Kristian (1997): Voldsarbeid i Norge – oversikt over tiltak og tilbud. Oslo: Høgskolen i Oslo. Kompetansesenter for voldsofferarbeid. (HiO-notat 1997 nr. 38).

Hjemdal, Ole Kristian, Sigrun Nilsen og Sissel Seim (1998): Selvhjelp: kunsten å løfte seg etter håret . Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Hjemdal, Ole Kristian og Kari Stefansen (2003): Hjelpeapparatets rutiner for avdekking og registrering av vold. Rapport fra delprosjekt under Regjeringens handlingsplan Vold mot kvinner. Oslo: Høgskolen i Oslo, Kompetansesenter for voldsofferarbeid. (HiO-notat 2003 nr. 13).

Hjemdal, Ole Kristian (2003): A day to count – en første gjennomgang av resultater. Foreløpig og upublisert rapport avlevert til Justisdepartementet.

Holmberg, Carin og Christine Bender (1998): Våld mot kvinnor – män i kris. En kartläggning av verksamheten på sju kvinnojourer och tre mansjourer 1997 . Stockholm: Socialstyrelsen. (SoS-rapport; 1998: 6).

Holter, Harriet (1992): «Tvang til voksen seksualitet.» I: Nytt om kvinneforskning, nr. 4–5/92.

Holtzworth-Munroe, Amy og G.L. Stuart (1994): «Typologies of Male Batterers: Three Subtypes and The Differences Among Them.» I: Psychology Bulletin , nr. 116/1994.

Humanistisk Prosjektsemester (2003): Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo. På oppdrag for Norsk Folkehjelp. URL: http://www.hf.uio.no/iks/prosjektsemester/sammendrag/2003/Norsk folkehjelp.html

Hvis du ikke … skal jeg knuse deg. (2003): Rapport fra Politidirektoratet. Oslo: Politidirektoratet.

Hydle, Ida (1993): Violence against elderly people . Strasbourg: Council of Europe Press. I-45/98.

Høglend, Per og Per Nerdrum (1996): Alternativ til Vold – Evaluering. Særtrykk, Oslo Kommune.

Høigård, Cecilie og Liv Finstad (1986): Bakgater. Oslo: Pax forlag.

Haaland, Thomas (1997): Hjelp til voldsofre i Oslo – En brukerrettet evaluering. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. (NIBR prosjektrapport; 1997: 29).

Isdal, Per og P.A. Nørbech (1990): Foreløpig rapport fra Alternativ til Vold. Nov. 87 – aug. 90. Oslo: ATV.

Isdal, Per (2000): Meningen med volden. Oslo: Kommuneforlaget.

Isdal, Per og Marius Råkil (2001): «Omöjliga män eller män med möjligheter?» I: Barn som ser pappa slå . Barbro Metell m.fl. (red.). Stockholm: Förlagshuset Gothia.

Isdal, Per og Marius Råkil (2002): «Volden er mannens ansvar- behandling av mannlige voldsutøvere som tiltak mot kvinnemishandling». I: Menns vold mot kvinner. Behandlingserfaringer og kunnskapsstatus . Marius Råkil (red): Oslo: Universitetsforlaget.

Jacobsen, Christine M. (2002): Tilhørighetens mange former – unge muslimer i Norge . Oslo: Unipax.

Jacobsen, Christine M. og Randi E. Gressgård (2002): «En kvinne er ikke bare en kvinne – Kjønnsproblematikk i et flerkulturelt samfunn.» I: Kjønnsrettferdighet. Utfordringer for feministisk politikk. Cathrine Holst (red.). Oslo: Gyldendal.

Jenkins, Pamela og Barbara Davidson (1999): «Consensus and Contradictions in Understanding Domestic Violence: Implications for Policy and Model Programs.» I: Violence in Homes and Communities. Prevention, Intervention and Treatment. Thomas P. Gullotta og Sandra J. McElhaney (red.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Johnsen, Elin (1985): Fra hustukt til kvinnemishandling – kampen for de allmenne normene. Hovedoppgave i samfunnsvitenskap. Tromsø: Universitetet i Tromsø.

Jonassen, Wenche (2001): Fra kompetanse til handling. Evaluering av opplæringsprogram for ansatte som arbeider med voldsofre, overgripere og prostituerte. NIBR prosjektrapport 2001: 13. Oslo: Norsk institutt for by- og regionsforskning.

Jonassen, Wenche og Frøydis Eidheim (2001): Den gode vilje. Mishandlede kvinners erfaringer med hjelpeapparatet. NIBRs PLUSS-serie 1–2001. Oslo: Norsk institutt for by- og regionsforskning.

Jonassen Wenche (2002): «Det hjelpeløse hjelpeapparatet.» Notat lagt frem på Nordisk Forskningsutdanningsakademis (NorFa) konferanse «Kön og Våld i Norden» 23. og 24. november 2001 i Køge, Danmark.

Jonassen, Wenche og Kari Stefansen (2003): Idealisme eller profesjonstenkning – en statusrapport om krisesentrene i Norge. Oslo: Høgskolen i Oslo, Kompetansesenter for voldsofferarbeid.

Jonassen, Wenche (2003): Kvinner som utsettes for vold. Notat spilt inn til Kvinnevoldsutvalget.

Juklestad, Olaug Nesje og Sigurd Johns (1997): Vern for eldre. Tiltak mot overgrep i hjemmet. Oslo: Kommuneforlaget.

Juklestad, Olaug (2000): Profesjonelle hjelperes møte med voldsofre. Hvordan nå ofre for overgrep og hvordan gi hjelp som styrker offeret? Notat spilt inn til Kvinnevoldsutvalget.

Järvinen, Margaretha (1993): De nye hjemløse. Kvinder, fattigdom, vold. Holte: Socpol.

Kelly, Liz (2001): Specific Domestic Violence Legislation: Examples and Advantages

(http://www.domesticviolencedata.org/3_notice/forum/liz_legn.htm).

Kelly, Liz (2002): Krisesentertjenester i det 21. århundre. (Upublisert manus)

Killén, Kari (2000): Barndommen varer i generasjoner. Forebygging er alles ansvar . Oslo: Kommuneforlaget.

Kirkengen, Anne Luise (2000):«Innskrevet i kroppen.» I: Tidsskrift for Den norske lægeforening , nr. 13/2000.

Kjønnsrettferdighet. Utfordringer for feministisk politikk. (2002): Cathrine Holst (red.). Oslo: Gyldendal.

Kjønstad, Asbjørn (2001): Taushetsplikt om barn: kommunikasjon og samarbeid mellom helseetaten, skoleetaten, sosialtjenesten og barnevernet. Oslo:Kommuneforlaget .

Koch, Katrin (2000): Når mor og far møtes i retten. Barnefordeling og samvær. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. (NOVA-rapport 13/00).

Kriminalstatistikk 1998. Oslo-Kongsvinger: Statistisk Sentralbyrå, 1999. (Norges offisielle statistikk).

Krisesentersekretariatet (2003a): Livsmuligheter? – Om selvmordsforsøk og selvmord blant mishandlede kvinner . Oslo: Krisesentersekretariatet.

Krisesentersekretariatet (2003b): Statistikk http://www.krisesenter.com/statistikk/statistikk.html

Krisesentrene i Norge (2003): Statistikk fra 1992 til 2002 . Oslo: Barne- og familiedepartementet.

Kutz, D. (1998): «Women, Welfare, and Domestic Violence.» I : Social Justice. A journal of crime, conflict & world order , nr. 1/1998.

Kvalheim, Grete (2001): Å leve etter overgrepet. Det begynte med voldtekt . Stavanger:Hertervig forlag.

Kvam, Marit Hoem (2003): Seksuelle overgrep mot synshemmede barn. SINTEF-rapport . Oslo: SINTEF Unimed

Kvinnevoldsutvalget (2002a): Akuttberedskap innen helsevesenet overfor voldsutsatte kvinner og barn. Kompendium fra fagdag 31. januar 2002.

Kvinnevoldsutvalget (2002b): Når pappa slår mamma. En synliggjøring av barn i familier med vold. Kompendium fra seminar 4. juni 2002.

Kvinnevoldsutvalget (2002c): Krisesentrenes utvikling og finansiering . Kompendium fra høringskonferanse 17. juni 2002.

Kvinnevoldsutvalget (2002d): Om krisesentrene i tilknytning til omlegging av tilskuddsordningen. Delrapport avgitt til Justis- og politidepartementet 26. september 2002.

Kvinnevoldsutvalget (2002e): Etniske minoriteter og familievold – Kompendium fra rundebordskonferanse med minoritetsrepresentantene i KIM.

Kvinnevoldsutvalget (2003a): Trossamfunn i Norge – erfaringer med menns vold mot kvinner og barn i nære relasjoner . Referat fra dialogmøte 4. mars 2003.

Kvinnevoldsutvalget (2003b): Referat fra idédugnad om organisering av framtidens hjelpetilbud for kvinner og barn utsatt for vold i nære relasjoner 24. mars 2003 .

Kvinnofrid (1995): Hovudbetänkande av Kvinnovåldskommisionen. Del A. SOU 1995: 60. Stockholm: Fritzes.

Kyvsgaard, Britta (1995): «Voldskriminelle og voldskriminalitet.» I: Kriminalistisk Instituts skriftserie ; 9. København: Kriminalistisk institut.

Kön och våld i Norden (2002): Rapport från en konferens i Køge, Danmark 23. og 24. november 2001. TemaNord 2002: 545.

Langberg, Liv og Mari Lunde (2002): Årsrapport 2000 . Krisesenteret for kvinner i Asker og Bærum

Langberg, Liv og Tove Smaadahl (2002): Kode 6 . Oslo: Krisesentersekretariatet.

Langfeldt, Thore (2002): Upublisert innspill til Kvinnevoldsutvalget.

Leira, Halldis (1992): «Fra tabuisert traume til anerkjennelse og erkjennelse.» I: Nytt om kvinneforskning nr. 4/1992.

Leira, Halldis (2002): «To skritt fram, ett tilbake, og to nye skritt fram? Om motstand mot kunnskap om menns vold mot kvinner. I: Menns vold mot kvinner. Behandlingserfaringer og kunnskapsstatus. Marius Råkil (red.). Oslo: Universitetsforlaget.

Leirvik, Oddbjørn (2002): Islamsk etikk – En idéhistorie. Oslo: Universitetsforlaget.

Lentz, Susan A. (1999): «Revisiting the Rule of Thumb: An Overview of the History of Wife Abuse. I: Women and domestic violence. An Interdisciplinary Approach . Lynette Feder (red.). New York:The Haworth Press Inc.

Ljoså, Tone (2001): Utlendingsforskriften § 37, 6. ledd (tidligere 5. ledd). Oppholdstillatelse for utenlandske kvinner etter samlivsbrudd . Stensilserie: Juss-buss. Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Oslo: Universitetet i Oslo.

Lund, Vibeke (1989): Politiets forhold til kvinnemishandling . Hovedfagsoppgave i kriminologi. Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo.

Lundberg, Magnus (2001): Vilja med förhinder. Polisers samtal om kvinnomisshandel. Doktorgradsavhandling. Lund Universitet. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Lundgren, Eva (1985): I Herrens vold – Dokumentasjon av vold mot kvinner i kristne miljøer. Oslo: Cappelen.

Lundgren, Eva (1998): «Rethinking violence against women» I: Sage series on violence against women. Dobash, R.E. og Dobash, R.P. (red.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Lundgren, Eva m.fl. (2001): Slagen Dam. Mäns våld not kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersökning. Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer.

Lycke, Håkon Sverre og Pål Kristian Molin (2002): «Jeg er ingen voldsmann – voldsutøvende menn som kontakter Alternativ til Vold.» I: Menns vold mot kvinner. Behandlingserfaringer og kunnskapsstatus. Marius Råkil (red.). Oslo: Universitetsforlaget.

Major, Ellinor (2002): «Helsetjenestetilbudet til voldsutsatte – en utfordring for det offentlige helsevesenet.» I: Kompendium fra fagdag. Akuttberedskap innen helsevesenet overfor voldsutsatte kvinner og barn. Trondheim 31. januar 2002. Oslo: Kvinnevoldsutvalget.

Makt- og demokratiutredningen (2002): Kjønnsrettferdighet. Utfordringer for feministisk politikk. Cathrine Holst (red.). Oslo: Gyldendal.

Malterud, Kirsti (1982): «Mishandlede kvinners skademønster og livssituasjon.» I: Tidsskrift for Den norske lægeforening , nr. 33/1982.

Malterud, Kirsti og Kari Bjørneboe (1984): «Kvinnemishandling – en undersøkelse fra almenpraksis.» I: Tidsskrift for Den norske lægeforening , nr. 10–11/1984.

McGee, Caroline (2000): Childhood Experiences of Domestic Violence. London: Jessica Kingsley Publishers.

Melhuus, Knut og Katrine Sørensen (1997): «Vold 1994 – Oslo Legevakt.» I: Tidsskrift for Den norske lægeforening , nr. 2/1997.

Menns vold mot kvinner. Behandlingserfaringer og kunnskapsstatus (2002): Marius Råkil (red.). Oslo: Universitetsforlaget.

Midjo, Turid (1992): Barn på krisesenter for mishandlede kvinner: et forprosjekt. Rapport. Norsk senter for barneforskning nr. 25. Trondheim: Norsk senter for barneforskning.

Mossige, Svein (1998): Har barnet mitt vært utsatt for seksuelle overgrep? En narrativ analyse av mødres fortellinger. Avhandling til dr.psychol.-graden, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, (NOVA rapport 21/1998).

Mullender, Audrey m.fl. (red.) (2002): Children’s perspectives on domestic violence . London: Sage.

Murphy, Claire C. m.fl. (2001): «A risk factor for low birth weight? A systematic review and meta- analysis.» I: CMAJ , nr. 12/2001.

Nesvold, Helle (2002): «Om tilbudene for overgrepsutsatte og mishandlede i Norge.» I: Kompendium fra fagdag. Akuttberedskap innen helsevesenet overfor voldsutsatte kvinner og barn . Trondheim 31. januar 2002. Oslo: Kvinnevoldsutvalget.

Nettverk for kvinner med funksjonshemning og Krisesentersekretariatet (2002): Krisesentrenes tilbud til kvinner med funksjonshemning og deres barn , brosjyre.

Newburn, Tim og Elizabeth A. Stanko (1994): Just boys doing business? Men, masculinities and crime . London: Routledge.

Nielsen, Beth Grothe og Annika Snare (1998): Viktimologi. Om forbrydelsens ofre: teori og praksis . Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Nielsen, Beth Grothe (2001): Straffesystemet i børneperspektiv. Seksuelle overgreb mod børn i familien . København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Nilsen, Sigrun og Lisa Ormset Prøis (2002): Fra krisesenter til eget lokalmiljø . Oslo: Oslo krisesenter.

NOU 1997: 23: Seksuallovbrudd. Justis- og politidepartementet. (Norges offentlige utredninger).

NOU 1999: 13: Kvinners helse i Norge. Sosial- og helsedepartementet. (Norges offentlige utredninger).

NOU 2001: 12: Rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker . Justis- og politidepartementet. (Norges offentlige utredninger).

O’Brien M. m.fl. (1994): «Reliability and diagnostic efficacy of parents reports regarding children’s exposure to marital aggression. violence and victims.» I: Violence and victims, 1994.

O’Connor, M. (2002): «Consequences and outcomes of disclosure for abused women.» I: International Journal of Gynaecology and Obstetrics, nr. 78/2002.

Ofstad, Kari og Randi Skar (1994): Barnevernloven. Kommentarutgave . Oslo: Juridisk Forlag.

Ohnstad, Bente (1996): Taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet i helse- og sosialsektoren. Oslo: Ad notam Gyldendal.

Olsen, Marianne (1998): « Der vi bor der gråter alle damene»: en rapport om tiltak for barn på Oslo krisesenter . Oslo: Oslo krisesenter.

Oslo Krisesenter (2003): Rapport om Bokollektivet. Oslo: Oslo krisesenter.

Oslo politidistrikt, Etterretningsseksjonen (2001): Kriminalitetsutviklingen i mottatte anmeldelser året 2000. Presse-versjonen. Oslo: Oslo politidistrikt.

Ot.prp. nr. 4 (2000–2001): Om lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven)

Ot.prp. nr. 29 (2002–2003): Om lov om endringer i barneloven mv. (Nye saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene)

Pagelow, Mildred Daley (1981): Woman-battering: Victims and their experiences. London: Beverly Hills.

Pape, Hilde (2003): «Vold og krenkelser i unge menneskers parforhold.» I: Tidsskrift for Den norske lægeforening , nr. 15/2003.

Parker, Barbara m.fl. (1999): «Testing an intervention to prevent further abuse to pregnant women.» I: Research in Nursing and Health, nr. 1/1999.

Partnerships Against Domestic Violence: Competency Standards – Research Report Stage 1: Project to develop Competency Standards for people who come into professional contact with those affected by Domestic Violence (1999): Commonwealth of Australia. URL : http://www.padv.dpmc.gov.au/

Paul, Rachel (1998): Shelters for battered women and the needs of immigrant women. I: TemaNord, 1998: 507. København: Nordisk Ministerråd.

Pence, Ellen og Martha McMahon (1999): «Duluth: A coordinated community response to domestic violence.» I: The Multi-Agency Approach to Domestic Violence. New opportunities, old challenges? Nicola Harwin, Gill Hague og Ellen Malos (red.) England: Whiting&Birsch.

Perttu, Sirka (1999): Domestic violence in social welfare and health care. A survey of proffesional workers and the areas for development in their work 1998. Helsinki: The Federation of Mother and Child Homes and Shelters.

Politidirektoratet, Seksjon for analyse og forebygging (2002): Politiets kriminalitetstall 2001. Årsrapport. Oslo: Politidirektoratet.

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder fremlagt 8. mars 2002 . København.

Regjeringens handlingsplan «Vold mot kvinner» (1999): Oslo: Justisdepartementet.

Robberstad, Anne (2002): Kontradiksjon og verdighet. Komparativ fremstilling av fornærmedes stilling i de nordiske land, med sikte på forslag om styrking av fornærmedes ret tigheter i straffeprosessen . Oslo: Justis- og politidepartementet.

Robberstad, Anne (2003): Bistandsadvokaten: ofrenes stilling i straffesaker . Oslo: Universitetsforlaget.

Rodriguez, M.A. m.fl. (1999): «Screening and Intervention for Intimate Partner Abuse: Practices and Attitudes of Primary Care Physicians.» I: JAMA, nr. 5/1999.

Römkens, Renée og Sylvia Mastenbroek (1998): «Abuse of young women by their boyfriends.» I: Multidisciplinary Perspectives on Family Violence . Renate C. A. Klein (red.). London: Routledge.

Rønneberg, Anne Lise og Anne Poulsson (2000): Barn som vitner. Særlig om dommeravhør og observasjon . Oslo: Universitetsforlaget.

Råkil, Marius (2002): «En introduksjon til feltet menns vold mot kvinner.» I: Menns vold mot kvinner. Behandlingserfaringer og kunnskapsstatus. Marius Råkil (red.). Oslo: Universitetsforlaget.

Salimi, Fakhra (2001): Til døden skiller oss ad: ekteskap og skilsmisse i islamsk rettspraksis og norsk lovgivning. Rapport fra Ressursgruppa for råd og veiledning i familie- og kvinnerelaterte religionsspørsmål. Oslo: MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner.

Saunders, Daniel G. (1992): «A Typology of Men Who Batter: Three Types Derived From Cluster Analysis.» I: American journal of orthopsychiatry , nr. 2/1992.

Saunders, Daniel G. (1994): «Child Custody Decisions in Families Experiencing Woman Abuse.» I: Social Work, nr. 39/1994.

Schechter, Susan og Jeffrey L. Edleson (1994): In the Best Interest of Women and Children: A Call for Colloboration Between Child Welfare and Domestic Violence Constituencies . Innlegg til konferansen Domestic Violence and Child Welfare: Integrating Policy and Practice for Families. Wisconsin, 8–10 juni, 1994.

Schei, Berit (1990): Trapped in painful love. Physical and sexual abuse by spouse a risk factor of gynaecological disorders and adverse perinatal outcomes . Doktorgradsavhandling. Trondheim: NTNU.

Schei, Berit og Leiv Bakketeig (1990): «Gynaecological impact of sexual and physical abuse by spouse. A study of a random sample of Norwegian women.» I: Trapped in painful love. Physical and sexual abuse by spouse – a risk factor of gynaecological disorders and adverse perinatal outcomes. Trondheim: NTNU.

Skjørten, Kristin (1988): Når makt blir vold. En analyse av seksualisert vold i parforhold. K-serien nr. 4. Oslo: Institutt for kriminologi.

Skjørten, Kristin (1994): Voldsbilder i hverdagen:om menns forståelse av kvinnemishandling . Oslo: Pax forlag.

Skjørten, Kristin, Tore Bjørgo og Leif Petter Olaussen (1999): Forskning om vold. Oslo: Norges Forskningsråd.

Skjørten, Kristin og Rachel Eapen Paul (2001): Konfliktfamilier, barn og samlivsbrudd: Prosjektsamarbeid mellom Kompetansesenter for voldsofferarbeid og Likestillingssenteret . Oslo: Høgskolen i Oslo. (HiO-rapport 2001 nr. 1).

Slettan, Svein og Toril Marie Øie (2001): Forbrytelse og straff. Innføring i strafferett. Bind I . Oslo: Universitetsforlaget.

Slutrapport från Nationellt Råd för Kvinnofrid Stockholm den 13. juni 2003. Stockholm: Regeringskanseliet.

Smaadahl, Tove (2002): Vold mot kvinner. Et diskusjonshefte fra Kvinnefronten. Oslo: Kvinnefronten.

Smaadahl, Tove, Helene Hernes og Liv Langberg (2002): Drømmen om det gode liv. En rapport om utenlandske kvinner, gift med norske menn, som måtte søke tilflukt på krisesentrene i 2001. Oslo: Krisesentersekretariatet og Tanaprosjektet.

Snare, Annika (1983): «Den private volden: om hustrumishandling.» I: Kvinners skyld. Cecilie Høigård og Annika Snare (red.). Oslo: Pax forlag.

Socialstyrelsen (2002a): ‘Tack för at ni frågor’ – screening om våld mot kvinnor . Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2002b): Myndighetsgemensamma uppdrag om våld mot kvinnor. Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2003): Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal. Stockholm: Socialstyrelsen.

Solberg, Anne (2001): Fokus på unge brukere på krisesenter. NIBR notat 2001: 111. Oslo: Norsk institutt for by- og regionsforskning.

SOU 1994: 56: Ett centrum för kvinnor som våldtagits och misshandlats . Delbetänkande. Kvinnovåldskommissionen. Statens offentliga utredningar. Stockholm: Fritzes.

SOU 1995: 60: Kvinnofrid . Betänkande av Kvinnovåldskommissionen. Statens offentliga utredningar. Stockholm: Fritzes.

SOU 2002: 71: Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer.Delbetänkande av Personsäkerhetsutredningen. Statens offentliga utredningar. Stockholm: Fritzes.

Stanko, Elisabeth, Debbie Crisp, Chris Hale og Hebe Lucraft (1998): Counting the Costs: Estimating the Impact of Domestic Violence in the London Borough of Hackney . Research note.

Stark, Evan og Anne Flitcraft (1996): Women at risk. Domestic Violence and Women’s Health . Thousand Oaks: Sage.

Statistics Canada (2000): Family Violence in Canada. A Statistical Profile. Canadian Centre for Justice Statistics.

Statistisk sentralbyrå (2002): Levekårsundersøkelsen 2001. Data stilt til rådighet av Justisdepartementet.

Statskonsult (1997): Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til krisetiltak . Rapport 18:1997. Oslo: Statskonsult.

Steen, Knut og Steinar Hunskår (1997a): «Vold i Bergen.» I: Tidsskrift for Den norske lægeforening , nr. 2/1997.

Steen, Knut og Steinar Hunskår (1997b): «Kvinner og vold. En ettårig prospektiv undersøkelse fra Bergen Legevakt.» I: Tidsskrift for Den norske lægeforening , nr. 25/1997.

Stefansen, Kari (2001): Forekomstundersøkelser av familievold. Teoretiske, metodologiske og etiske spørsmål. Oslo: Høgskolen i Oslo.(HiO-notat nr. 5, 2001).

St. melding nr. 40 (2001–2002): Om barne- og ungdomsvernet. Oslo: Barne- og familiedepartementet.

St. melding nr. 16 (2002–2003): Resept for et sunnere Norge. Oslo: Helsedepartementet.

St. melding nr. 29 (2002–2003): Om familien – forpliktende samliv og foreldreskap. Oslo: Barne- og familiedepartementet.

St. prp. nr. 62 (1999–2000): Om kommuneøkonomien 2001 mv. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet.

St.prp. nr. 1 (2002–2003): For budsjetterminen 2003. Oslo: Politi- og Justisdepartementet.

St.prp. nr. 1 (2003–2004): For budsjetterminen 2004. Oslo: Politi- og Justisdepartementet.

St.prp. nr. 1 (2003–2004): For budsjetterminen 2004. Oslo: Barne- og familiedepartementet.

Straus, Murray m.fl. (1980): Behind Closed Doors. Violence in the American Family. New York: Doubleday.

Straus, Murray A. (1983): «Ordinary violence: child abuse, and wife beating. What do they have in common?» I: The dark side of families: Current family violence research . David Finkelhor m.fl. (red.). California: Sage.

Sugg, N.C. og T. Inui (1992):«Primary Care Physicians’ Response to Domestic Violence: Opening Pandora’s Box.» I: JAMA , nr. 23/1992.

Sætre, Iselin (2002): Voldens konsekvenser for kvinner – et psykologisk perspektiv problemer og behov . Noraf spilt inn til Kvinnevoldsutvalget (upublisert).

Sætre, Marianne og Veslemøy Grytdal (2002): Voldtekt i Oslo 2001. Gjennomgang av sentrale data fra anmeldte voldtekter ved Oslo politidistrikt. Oslo politidistrikt, Strategisk analyse 04/2002.

Tafjord, Geir (1997): Å slutte å bruke fysisk vold. En dybdeintervjuundersøkelse av syv menn som har avsluttet behandling for sine voldsproblemer for 2,5 år siden . Hovedoppgave i psykologi. Psykologisk institutt. Universitetet i Oslo.

Utlendingsdirektoratet (2002): Reglement for drift av statlig mottak (Driftsreglementet). Gjeldende fra 01.01.03. Oslo: Utlendingsdirektoratet.

Vatnar, Solveig Karin Bø (2000): «Familievold og familievern. Presentasjon og drøfting av en kartleggingsundersøkelse ved familievernkontorene i Norge.» I: Fokus på familien, nr. 3/2000.

Vatnar, Solveig Karin Bø (2001): Privatisert vold i familien. Prosjektrapport. Familievernkontoret i Molde.

Vatnar, Solveig Karin Bø (2002): «I syns ikkje denna familien min e nåkka verneverdig, i. Når familievernet møter voldsutøvende familiefedre.» I: Menns vold mot kvinner. Behandlingserfaringer og kunnskapsstatus . Marius Råkil (red.). Oslo: Universitetsforlaget.

Vatnar, Solveig Karin Bø (2003): Vitne til vold. Familievernkontoret i Molde. Evalueringsrapport, september 2003.

Velferdstap ved trafikkulykker (2001): Rapport 0092/1991, Oslo: Transportøkonomisk institutt.

Vista Utredning AS (2001): Forslag til kostnadsmodell for krisesentre. Utarbeidet for Barne- og familiedepartementet. Oslo: Barne- og familiedepartementet.

Vogt, Kari (2000): Islam på norsk – Moskeer og islamske organisasjoner i Norge. Oslo: Cappelen.

VOLD MOD KVINDER: Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder (2001): Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker. København: Schultz Grafisk.

Walker, Lenore E. (1979): The battered woman. New York: Harper & Row.

Widerberg, Karin (1995): Kunnskapens kjønn. Minner, refleksjoner og teori. Oslo: Pax forlag.

Wijma, B, G. Heimer og K.Wijma (2002): «Kan pasienten ha utsatts för våld? Skall man ställe frågan – och i så fall hur?» I: Läkartidningen, nr. 99/2002.

Wijma, B. m.fl. (2003): «Emotional, physical, and sexual abuse in patients visiting gynaecology clinics: a Nordic cross-sectional study. I: The Lancet, nr. 9375/2003.

World report on violence and health (2002): Etienne G. Krug m.fl. (red.). Geneve: World Health Organization.

Yllö, Kersti (1993): «Through a Feminist Lens.» I: Current Controversies on Family Violence. Richard J. Gelles og Donileen R. Loseke (red.). Newbury Park: Sage.

Årsmelding 2002: Krisesenteret i Asker og Bærum.

Årsmelding 2002: Vern for eldre. Oslo: Oslo kommune.

Årsrapport 2002: DIXI Ressurssenter, Oslo.

Konvensjoner mv.

EMK (1950): Den Europeiske menneskerettighetskonvensjon. Strasbourg: Europarådets informasjonskontor.

CEDAW (1980): The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. United Nations. New York: United Nations.

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester av 14. juni 1994.

Proceedings of the 85th Plenary Meeting, Geneva December 20 1993. United Nations General Assembly.

Til dokumentets forside