NOU 2005: 12

Mer effektiv bygningslovgivning II

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og regionaldepartementet

Bygningslovutvalget legger med dette fram sin andre delutredning. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. mars 2002, der også mandatet ble fastsatt. Utvalget avga sin første delutredning, NOU 2003: 24, 21. oktober 2003. I brev av 23. september 2004 ble mandatet utvidet.

Oslo 28. juni 2005

Nils Terje Dalseide leder

Elisabeth Stenwig

Audun Sture

Bente Haugrønning

Halvor Westgaard

Anne E. Prøsch Hage

Tor Saghaug

Liv Zimmermann

Louise Olsrud Grethe Sibbern Øistein Langbakk Synne Offenberg Bye Gaute Hanssen

Til forsiden