NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2013

Vår ref.: NOU 2012:15

Høring NOU 2012: 15 Politikk for likestilling

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender NOU 2012: 15 Politikk for likestilling på høring. Utredningen er avgitt til BLD av Likestillingsutvalget.

Utvalgets første utredning 2011: 18 Struktur for likestilling har vært på høring. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. februar 2010 og overleverte sin andre utredning 25. september 2012. Utvalget har i foreliggende utredning gjennomgått likestillingsstatus på ulike områder - demokrati, utdanning, kjønnsdelt arbeidsmarked, arbeidstid og arbeidsmiljø, økonomiske forskjeller, regionale variasjoner, omsorg, oppslutning om likestilling, trakassering og vold og rettslig trygghet. Utvalget konsentrerer seg om reformforslag på fire innsatsområder: De betegnes som «folkestyre», «valgfrihet», «fordeling» og «sårbarhet».

Under innsatsområde folkestyre foreslår utvalget endringer i valgloven (likestilte valglister) og et målrettet og langsiktig programarbeid for å skape større bredde på alle nivåer av folkevalgt arbeid. Under innsatsområdet valgfrihet foreslår utvalget programsatsning for frie utdanningsvalg og trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet. Under innsatsområdet fordeling foreslår utvalget selvstendig rett for fedre til foreldrepenger og omfang av foreldrepenger basert på egen stillingsandel, at foreldrepengeperioden deles i tre like store deler, at det innføres en minsteytelse for foreldrepenger på 2 G for foreldre som har liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet, vilkår for bortfall av overgangsstønad, at det innføres omsorgspenger i 10 dager ved omsorg for nære pårørende. Under innsatsområdet sårbarhet foreslår utvalget en landsdekkende satsning for arbeid mot seksuell trakassering i skolen, lovfesting av tilbud om overgrepsmottak, trygge botilbud for ofre for menneskehandel, fri rettshjelp i diskrimineringssaker for domstolene samt at det etableres en tilskuddsordning for rettighetsinformasjon.

Regjeringen har ikke tatt stilling til forslagene i NOU 2012: 15 Politikk for likestilling som nå sendes på høring.

Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter. Vi ber om at merknadene refererer til det enkelte forslag.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans ved behov sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner m.v.. Organisasjoner som ikke står på høringslisten kan også uttale seg.

Utvalgets utredning kan hentes fra BLDs nettsider:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2012/nou-2012-15.html?id=699800

Høringsfristen er 17. januar 2013.

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Marit Lorentzen, telefon 22 24 25 87. Høringsmerknader kan sendes per post eller elektronisk til postmottak@bld.dep.no

 

 

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene 
Kommunene
Sametinget
Arbeidsretten 
 
Direktorater
Arbeidstilsynet
Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Barne, ungdoms og familiedirektoratet 
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
Utdanningsdirektoratet
 
Ombud, råd, nemnd
Barneombudet 
Forbrukerombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Sivilombudsmannen
Forbrukerrådet 
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
 
Forskningsinstitusjoner mv.A3
Forskningsstiftelsen FAFO
FORK Foreningen for kvinne- og kjønnsforskning i Norge
Gáldu - Kompetansesenter for urfolks rettigheter
Institutt for samfunnsforskning 
KILDEN
Kjønnsbalanse i forskning
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og tramutisk stress 
Norges forskningsråd
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Statistisk sentralbyrå
 
Universiteter
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet I Oslo 
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Nordland
Universitetet i Agder
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 
Statlige høgskoler
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Samisk høgskole
 
Tros- og livssynssamfunn mv.
Biskopene
Det Mosaiske Trossamfunn 
Humanetisk forbund
Islamsk Råd
Kirkerådet
Oslo Katolske bispedømme
Samarbeidsrådet for tros - og livssynssamfunn
 
Hovedorganisasjoner mv. i arbeidslivet   
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Hovedorganisasjonen Virke 
KS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Næringslivets hovedorganisasjon - NHO
UNIO
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)
 
Finansnæringens hovedorganisasjon
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Advokatforeningen 
NITO
 
Likestillingssentre
KUN Senter for kunnskap og likestilling
Likestillingssenteret
Senter for likestilling 
 
Interesseorganisasjoner, humanitære organisasjoner mv.A107
Aleneforeldreforeningen
Alternativ til Vold
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
 
Bedriftsforbundet
Borgerrettighetsstiftelsen Stopp Diskrimineringen
 
Elevorganisasjonen
Ensliges Landsforbund
 
FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
Foreningen 2 Foreldre
 
Framtiden i våre hender
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Frivillighet Norge
 
Harry Benjamin Ressurssenter
Human Rights service (HRS) 
 
Jenter i skogbruket
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jusshjelpa i Nord-Norge
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jussformidlingen i Bergen
 
Kirkens familievern
Krisesentersekretariatet
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar 
Kvinner i mannsyrker
KIM Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
 
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Landsforeningen for Romanifolket 
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Taternes Landsforening 
 
Mangfold i Arbeidslivet 
Mannsreform ved Guttorm Grundt
Menneskerettsalliansen
MIRA-Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
 
Norges Bygdekvinnelag
Norges Handikapforbund
Norges fiskarkvinnelag 
Norges kvinne- og familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk krisesenterforbund
Norsk kvinnesaksforening
Norsk organisasjon for asylsøkere
Norsk studentorganisasjon - NSO
Norske kveners forbund
Norske kvinnelige akademikere, v/ Anne Asserson
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Samers Riksforbund
 
Organisasjonen mot offentlig diskriminering 
 
Redd Barna
REFORM ressurssenter for menn
Rettferd for taperne 
 
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner - SAFO
Samenes Folkeforbund v/ Odd-Roar Strømme
Samenes Landsforbund
SNF-Sámi NissonForum
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger 
Seniorsaken
Skeiv ungdom 
Skeiv Verden 
SOS Rasisme 
Synshemmede Akademikere
 
Åpen Kirkegruppe