NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2013