NOU 2018: 4

Sjøveien videre— Forslag til ny havne- og farvannslov

Til innholdsfortegnelse

Til Samferdselsdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 12. august 2016 ble det oppnevnt et utvalg som fikk i oppdrag å utrede forslag til ny havne- og farvannslov. Havne- og farvannslovutvalget legger med dette frem sin innstilling. Dissenser og særmerknader fremgår av drøftelsene og lovforslagene.

Oslo, 1. mars 2018

Kristin Bjella (leder)

Anne Marit Bjørnflaten

John Erik Hagen

Inger Hygen

Wollert Krohn-Hansen

Arne-Martin H. Sørli

Siri Tofte

Adrianne Ubeda

Haakon Vennemo

Anita Christoffersen (sekretariatsleder)

Jeanette Assev-Lindin

Anne Katrine Flornes

Kristin Frotvedt

Willy Grepstad

Ingvild Skorve

Til forsiden