NOU 2019: 24

Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

Til innholdsfortegnelse

12 Utvalgets forslag til inntektsfordelingsmodell

12.1 Innledning

I kapitlene 7 til 11 er det gitt en omfattende beskrivelse av utvalgets analyser og vurderinger for de ulike elementene i modellen. Her trekkes dette sammen til et samlet forslag til modell for fordeling av basisbevilgning mellom de regionale helseforetakene. Utvalget stiller seg samlet bak forslaget til modell.

12.2 Behovsindeks og behovsnøkler

Utvalget viser til kapittel 7 for vurderinger og analyser av behovet for spesialisthelsetjenester. Med bakgrunn i disse vurderingene og analysene har utvalget foreslått behovsnøkler for de ulike tjenesteområdene. Disse behovsnøklene brukes til å beregne behovsindekser. Behovsnøklene beskriver hvilke forhold som påvirker behovet, og hvor stor betydning disse skal gis i inntekstfordelingsmodellen. Utvalget har beregnet separate behovsnøkler for somatikk, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samlet og psykisk helsevern for barn og unge.

Behovsindeksen beskriver behovet til gjennomsnittsinnbyggeren i det enkelte regionale helseforetak i forhold til gjennomsnittsinnbyggeren i hele landet (=1). Når vi multipliserer behovsindeksen med befolkningsandelen får vi andelen av inntektene som fordeles etter behov.

12.2.1 Somatiske tjenester

Utvalgets forslag til behovsnøkkel for somatiske tjenester er vist i tabell 12.1 og den tilhørende behovsindeksen i tabell 12.2.

Tabell 12.1 Behovsnøkkel for somatiske tjenester

Kriterier

Vekter

Sum

Andel av aldersgruppen 0–5 år

0,050

Andel av aldersgruppen 6–12 år

0,032

Andel av aldersgruppen 13–17 år

0,025

Andel av aldersgruppen 18–29 år

0,059

Andel av aldersgruppen 30–39 år

0,049

Andel av aldersgruppen 40–49 år

0,049

Andel av aldersgruppen 50–59 år

0,058

Andel av aldersgruppen 60–69 år

0,091

Andel av aldersgruppen 70–79 år

0,115

Andel av aldersgruppen 80–89 år

0,068

Andel av aldersgruppen 90 år og eldre

0,012

Andel menn

0,013

Kjønn og alderskriterier: 0,621

Dødelighet (0–19 år)

0,061

Dødelighet (20–39 år)

0,035

Dødelighet (40–79 år)

0,080

Dødelighet (80 år og eldre)

0,003

Andel med uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger (18–66 år)

0,066

Andel sykmeldte (18–66 år)

0,084

Andel ikke i arbeid (18–66 år)

0,052

Helse og sosiale kriterier: 0,379

Sum

1,000

1,000

Tabell 12.2 Behovsindeks for somatiske tjenester. Regional fordeling per innbygger basert på dagens behovsnøkkel og forslag til ny behovsnøkkel. Målt i forhold til landsgjennomsnittet (=1)

Behovsindeks somatikk

Helse Sør-Øst

1,000

Helse Vest

0,955

Helse Midt-Norge

1,023

Helse Nord

1,071

Norge

1,000

12.2.2 Psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Utvalgets forslag til behovsnøkkel for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er vist i tabell 12.3 og den tilhørende behovsindeksen i tabell 12.4.

Tabell 12.3 Behovsnøkkel for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Kriterier

Vekter

Sum

Andel av aldersgruppen 18–29 år

0,064

Andel av aldersgruppen 30–39 år

0,028

Andel av aldersgruppen 40–49 år

0,153

Andel av aldersgruppen 50–59 år

0,111

Andel av aldersgruppen 60–69 år

0,066

Andel av aldersgruppen 70–79 år

0,039

Andel av aldersgruppen 80 år og eldre

0,014

Alderskriterier 0,475

Andel ikke i arbeid (18–39 år)

0,058

Andel enpersonfamilie

0,099

Dødelighet (18–39 år)

0,025

Dødelighet (40–79 år)

0,005

Andel sosialhjelpsmottakere

0,066

Andel sykemeldte (18–39 år)

0,019

Andel med uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger (18–39 år)

0,199

Kommunenivå: Arbeidsledighet

0,054

Helse og sosiale kriterier 0,525

Sum

1,000

1,000

Tabell 12.4 Behovsindeks for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Målt i forhold til landsgjennomsnittet (=1)

Behovsindeks psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Helse Sør-Øst

1,009

Helse Vest

0,967

Helse Midt-Norge

0,983

Helse Nord

1,044

Norge

1,000

12.2.3 Psykisk helsevern for barn og unge

Utvalgets forslag til behovsnøkkel for psykisk helsevern for barn og unge vist i tabell 12.5 og den tilhørende behovsindeksen i tabell 12.6.

Tabell 12.5 Behovsnøkkel for psykisk helsevern for barn og unge

Kriterier

Vekter

Sum

Andel av aldersgruppen 0–5 år

0,041

Andel av aldersgruppen 6–12 år

0,097

Andel av aldersgruppen 13–17 år

0,164

Andel kvinner

0,101

Kjønn og alderskriterier: 0,403

Andel av barn med barnevernstiltak

0,307

Andel av barn som bor med én forelder

0,066

Kommunenivå: Sosialhjelp

0,223

Helse og sosiale kriterier: 0,597

Sum

1,000

1,000

Tabell 12.6 Behovsindeks for psykisk helsevern for barn og unge. Målt i forhold til landsgjennomsnittet (=1)

Behovsindeks psykisk helsevern for barn og unge

Helse Sør-Øst

1,010

Helse Vest

0,954

Helse Midt-Norge

0,975

Helse Nord

1,095

Norge

1,000

12.3 Kostnadsindeks og kostnadskomponent

Utvalget viser til kapittel 8 for vurderinger og analyser av forskjeller i kostnader. Med bakgrunn i disse vurderingene og analysene har utvalget foreslått kostnadsindekser for de ulike tjenesteområdene.

Kostnadsindeksen gjør at man kan ta hensyn til at det er forskjeller i kostnader knyttet til å dekke behovet. Dette inkluderer både behandling av pasienter fra egen region og behandling av pasienter fra andre regioner. Det er beregnet kostnadsindekser for somatikk, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samlet og psykisk helsevern for barn og unge. De relative forskjellene i kostnadsnivå uttrykkes gjennom en kostnadsindeks hvor gjennomsnittlig kostnad har indeks lik 1.

Kostnadsindeksene benyttes til å beregne en kostnadskomponent, som kompenserer for forskjeller i kostnadsnivå i pasientbehandlingen som ligger utenfor de regionale helseforetakenes kontroll. Størrelsen på kostnadskomponenten vil både avhenge av størrelsen på forskjellene i kostnadsnivå, og størrelsen på pasientbehandlingen.

Tabell 12.7 Utvalgets forslag til kostnadsindeks for de ulike tjenesteområdene.

Region

Kostnadsindeks somatikk

Kostnadsindeks psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samlet

Kostnadsindeks psykisk helsevern for barn og unge

Helse Sør-Øst

0,977

1,005

1,000

Helse Vest

0,974

0,985

1,000

Helse Midt-Norge

1,010

0,998

1,000

Helse Nord

1,182

1,004

1,000

De ulike kostnadsindeksene i tabell 12.7 er brukt til å beregne kostnadskomponenter for somatikk og psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For psykisk helsevern for barn og unge er kostnadsindeksen lik for alle de fire regionale helseforetakene.

12.4 Prehospitale tjenester og pasientreiser

Utvalget viser til kapittel 9 for vurderinger og analyser av prehospitale tjenester og pasientreiser. Basert på vurderingene og analysene har utvalget foreslått en samlet ressursbehovsindeks for pasientreiser og prehospitale tjenester, vist i tabell 12.8.

Tabell 12.8 Ressursbehovsindeks – prehospitale tjenester og pasientreiser

Samlet ressursbehovsindeks prehospitale tjenester og pasientreiser

Helse Sør-Øst

0,677

Helse Vest

0,824

Helse Midt-Norge

1,320

Helse Nord

2,910

12.5 Samlet forslag

Samlet forslag til modell kombinerer behovs-, kostnads- og ressursbehovsindekser for de ulike tjenesteområdene. Utvalget har gjort separate analyser for somatikk, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samlet, psykisk helsevern for barn og unge og prehospitale tjenester og pasientreiser. De resulterende behovs-, kostnads- og ressursbehovsindeksene vektes sammen til en samlet modell ved sine respektive andeler av de samlede kostnadene i spesialisthelsetjenesten.

Tabell 12.9 viser samlet behovsindeks for behandlingstjenester, samlet kostnadsindeks for behandlingstjenester og samlet ressursbehovsindeks for prehospitale tjenester og pasientreiser.

Tabell 12.9 Samlet behovsindeks for behandlingstjenester, samlet kostnadsindeks og samlet ressursbehovsindeks for prehospitale tjenester og pasientreiser

Behovsindeks behandling

Kostnadsindeks behandling

Ressursbehovsindeks prehospitale tjenester og pasientreiser

Helse Sør-Øst

1,002

0,983

0,678

Helse Vest

0,957

0,977

0,824

Helse Midt-Norge

1,014

1,007

1,320

Helse Nord

1,067

1,143

2,910

For behandlingstjenester består modellen av en behovskomponent og en kostnadskomponent. Differansen mellom gjennomsnittlig kostnadsnivå (=1) og laveste kostnadsnivå bestemmer størrelsen på kostnadskomponenten. Denne fordeles mellom de regionale helseforetakene etter størrelsen på aktiviteten og kostnadsnivået. Behovskomponenten fordeles mellom de regionale helseforetakene gjennom å multiplisere behovsindeksen med befolkningsandelen.

For prehospitale tjenester og pasientreiser skjer fordelingen gjennom å multiplisere ressursbehovsindeksen med befolkningsandelene.

Det understrekes at modellen ikke fordeler midler til ulike tjenesteområder, men at størrelsen på tjenesteområdene bestemmer hvilken vekt modellen legger på de ulike behovs- og kostnadsindeksene.

Endelig fordeles inntekter knyttet til avtalt gjestepasientvolum.

12.6 Omfordelingseffekter

Utvalget har i kapittel 12 beskrevet de ulike delene av forslag til ny inntektsfordelingsmodell nærmere. Omfordelingseffekter av utvalgets forslag er beregnet med grunnlag i Prop. 1 S (2018–2019) og siste tilgjengelige data for de kriteriene som er presentert i kapittel 7, 8, 9 og 11. Endringer i kriteriene som utvalget ikke foreslår å låse (kriteriene i kostnadsindeksen og gjestepasientoppgjøret) vil kunne føre til endringer i tallene i tabell 12.10 og tabell 12.11 på innføringstidspunktet. Det samme er tilfelle for kostnadsandelene som skal oppdateres årlig.

Det samlede forslaget til modell gir en omfordeling i forhold til beløpene i Prop. 1 S (2018–2019). Dette framgår av tabell 12.10. Samlet omfordeles 316 mill. kroner. Dette utgjør 0,32 pst. av dagens bevilgning.

Tabell 12.10 Samlet omfordeling, før endring kapittel 732 Regionale helseforetak, post 70. Sammenlignet med Prop. 1 S (2018–2019). 1000 kroner.

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Beløp

-258 882

254 663

-57 496

61 715

Prosent av bevilgning

-0,48 %

1,36 %

-0,40 %

0,48 %

I tillegg foreslår utvalget at beløpet til kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift flyttes fra kapittel 732 Regionale helseforetak, post 70, og fordeles etter prinsippene i inntektsfordelingsmodellen. Dette beløpet utgjør 164 mill. kroner. I all hovedsak betyr dette at midler flyttes fra Helse Nord til Helse Sør-Øst. Samlet omfordeles 258 mill. kroner etter endring kapittel 732 Regionale helsefortak, post 70, jf. tabell 12.11. Dette utgjør 0,26 pst. av dagens bevilgning.

Tabell 12.11 Ny fordeling etter endring kapittel 732 Regionale helseforetak, post 70. Sammenlignet med Prop. 1 S (2019–2020). 1000 kroner.

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Beløp

-194 177

258 010

-63 066

- 768

Prosent av bevilgning

-0,36 %

1,35 %

-0,44 %

-0,01 %

12.7 Overgangsordninger

Utvalgets forslag skal etter mandatet baseres på gjeldende ramme for regionale helseforetak. Dette innebærer flytting av basisbevilgning i statsbudsjettet fra regionale helseforetak som får mindre basisbevilgning til regionale helseforetak som får større basisbevilgning. Utvalget anbefaler at innføring av en ny modell bør ses sammenheng med de økonomiske rammebetingelsene til de regionale helseforetakene, men at en eventuell overgangsperiode ikke bør være lenger enn to år.

Til dokumentets forside