NOU 2019: 24

Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Abebe, D.S., Lien, L. og Hjelde, K.H. (2014). What we know and don’t know about mental health problems among immigrants in Norway. Journal of Immigrant and Minority Health, 16(1), pp.60–67.

Abebe, D.S., Lien, L., og Elstad, J.I. (2017) Immigrants’ utilization of specialist mental healthcare according to age, country of origin, and migration history: a nation-wide register study in Norway. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2017;52(6):679–87

Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008–2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2009

Dahl, E., Bergsli, H., van der Wel, K. A. (2014). Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt (Hovedrapport). Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ellis, R P., Martins, B., Rose, S. (2018). Risk adjustment for health plan payment. I McGuire T & van Kleef R (eds): Risk Adjustment, Risk Sharing and Premium Regulations in Health Insurance Markets: theory and Practice. Academic press (2018).

Elstad, J.I., Finnvold, J., Texmon, I. (2015). Bruk av sykehus og spesialisthelsetjenester blant innbyggere med norsk og utenlandsk bakgrunn. NOVA, OsloMet; 2015. Report No.: 827894096.

Elstad, J.I. (2018). Educational inequalities in hospital care for mortally ill patients in Norway. Scandinavian Journal of Public Health.Vol. 46.

Folkehelseinstituttet. (2018a). Sykdomsbyrdeanalyser – bakgrunn og formål. Hentet fra https://www.fhi.no/div/forskningssentre/senter-sykdomsbyrde/sykdomsbyrdeanalyser--bakgrunn-og-formal/

Folkehelseinstituttet. (2018b). Helsetilstanden i Norge 2018. Rapport 2018. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2018.

Godager, G. og Iversen, T. (2013). Empirisk litteratur om sosial ulikhet i bruk av helsetjenester i Norge. Institutt for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo, 2013.

Hagen, T. (2016). Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner. Hentet fra https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/prosessevaluering-samhandlingsreformen/prosessevaluering-av-samhandlingsreformen-sluttrapport-31jan2016.pdf

Helsedirektoratet. (2017). Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkningen. Analysenotat 10/2017.

Helsedirektoratet. (2018a). SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013–2017. Analysenotat 10/2018.

Helsedirektoratet. (2018b). Helhet og sammenheng: Utvikling og variasjon i bruk av helse- og omsorgstjenester blant pasienter med behov for helhetlige tjenester. Rapport IS-2765.

Helsedirektoratet. (2018c). Bruk av tjenester i det psykiske helsevernet for voksne 2013-2017. Analysenotat 6/2018.

Helsedirektoratet. (2018d). Befolkningens bruk av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2017. Analysenotat 4/2018.

Helsedirektoratet. (2019a). Kostnader i spesialisthelsetjenesten. Rapport IS-2847.

Helsedirektoratet. (2019b). Tjenester i psykisk helsevern og TSB 2014–2018. Rapport IS-2850.

ISD Scotland. (2010). Resource Allocation Formula. Hentet fra https://www.isdscotland.org/Health-Topics/Finance/Resource-Allocation-Formula/information.asp

Lunde, E.S., Otnes, B. og Ramm, J. (2017). Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester. En kartlegging. Rapporter 2017/16 Statistisk sentralbyrå

Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering. Helse- og omsorgsdepartementet.

Ministry of Health NZ. (2016). Population-based funding formula. Hentet fra https://www.health.govt.nz/new-zealand-health-system/key-health-sector-organisations-and-people/district-health-boards/accountability-and-funding/population-based-funding-formula

Nilssen, Y., Strand, T. E., Fjellbirkeland, L., Bartnes, K., Brustugun, O. T., O'Connell, D. L., Yu, X.Q og Møller, B. (2016). Lung cancer treatment is influenced by income, education, age and place of residence in a country with universal health coverage. International journal of cancer, 138(6), 1350–1360.

NOU 1996: 1. Et enklere og mer rettferdig inntektssystem for kommuner og fylkeskommuner

NOU 2003: 1. Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten

NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring

NOU 2008: 2. Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak

NOU 2015: 17 Først og fremt – Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus

NOU 2016: 25. Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten – Hvordan bør staten organisere sitt eierskap framover

Nuffield Trust. (2009). PBRA–report: Developing a person-based resource allocation formula for allocations to general practices in England. London: Nuffield Trust.

Ot.prp. nr. 66 (2000–2001) Om lov om helseforetak m.m. Sosial- og helsedepartementet

Ose, S.O. og Pettersen, I. (2012). Døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne (PHV). SINTEF Teknologi og samfunn. Rapport nr. A26086.

Ose, S.O. og Pettersen, I. (2014). Polikliniske pasienter i TSB. SINTEF Teknologi og samfunn. Rapport nr. A26395.

Penno, E., Gauld, R., Audas, R. (2013) How are population-based funding formulae for healthcare composed? A comparative analysis of seven models. BMC Health Services Research volume 13, Article number: 470

Prop. 1 S (2011–2012) For budsjettåret 2012. Helse- og omsorgsdepartementet.

Prop. 1 S (2017–2018) For budsjettåret 2018. Helse- og omsorgsdepartementet.

Scheppers, E., Van Dongen, E., Dekker, J., Geertzen, J. og Dekker, J. (2006). Potential barriers to the use of health services among ethnic minorities: a review. Fam Pract. 2006;23(3):325–48

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. (2015). Dagkirurgi i Norge 2011–2013 Utvalgte inngrep. SKDE rapport Nr. 1/2015.

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. (2018). Dagkirurgi i Norge 2013–2018 Utvalgte inngrep. SKDE rapport Nr. 2/2018.

Sirona Health Solutions. (2015). Evaluering av kvalitetsbasert finansiering (KBF).

Skudal, K.E., Holmboe, O., Haugum, M., Iversen, H.H. (2017). Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017. PasOpp-rapport nr. 2017:453. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2017.

Statistisk sentralbyrå. (2017). Levekår blant innvandrere i Norge 2016. Statistisk sentralbyrå. Rapporter 2017/13

Statistisk sentralbyrå. (2018). Levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 2016. Statistisk sentralbyrå. Rapporter 2018/20

Statskontoret. (2014, 2. februar). Det kommunala utjämningssystemet – en beskrivning av systemet från 2014. Hentet fra http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2014/201402.pdf

St.meld. nr. 5 (2003–2004) Inntektssystem for spesialisthelsetjenesten. Helsedepartementet.

St.prp. nr. 63 (1997–98) Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999 – 2006 Endringer i statsbudsjettet for 1998. Sosial- og helsedepartementet.

St.prp. nr. 1 (2008–2009) For budsjettåret 2009. Helsedepartementet.

Sulo, E., Nygård, O., Vollset, S. E., Igland, J., Sulo, G., Ebbing, M., Egeland, G. M, Hawkins, N. M., og Tell, G. S. (2016). Coronary angiography and myocardial revascularization following the first acute myocardial infarction in Norway during 2001–2009: Analyzing time trends and educational inequalities using data from the CVDNOR project. International journal of cardiology, 212, 122–128.

Sveriges Kommuner og Landsting. (2018, 15. oktober). Sektorn i siffror. Hentet fra https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/sektornisiffror.1821.html

Wolff, J., McCrone, P., Koeser, L., Normann, C. og Patel, A. (2015). Cost drivers of inpatient mental health care: a systematic review. Epidemiology and Psychiatric Sciences / Volume 24 / Issue 01 / February 2015, pp 78 – 89

Wolff, J., McCrone, P., Patel, A. og Normann, C. (2016). Determinants of per diem Hospital Costs in Mental Health. PLoS ONE 11(3)

World Health Organization. (‎2008)‎. Formula funding of health services: learning from experience in some developed countries. World Health Organization.

Økonomi- og indenrigsminsteriet. (2018, 15. august). Generelle tilskud til regionerne 2019. Hentet fra https://oim.dk/publikationer/2018/aug/generelle-tilskud-til-regionerne-2019/

Til dokumentets forside