NOU 2019: 24

Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

Til innholdsfortegnelse

5 Analyse av pasientreiser

Datagrunnlag

Kostnader for pasientreiser er innsamlet fra Helsedirektoratet (SAMDATA) for årene 2016 og 2017 og er på helseforetaksnivå. Ansvar for prehospitale tjenester og pasientreiser følger stort sett samme struktur som helseforetaksstrukturen i de andre analysene, med følgende tre unntak: 1) Oslo universitetssykehus har ansvar også for opptaksområdet til Akershus universitetssykehus, 2) Helse Bergen har ansvar for opptaksområdet til Haraldsplass diakonale sykehus, 3) Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark har felles pasientreisekontor.

Kostnader er estimert av helseforetaket, med utgangspunkt i nettokostnader per pasientreisekontor for 2016 og 2017. Som aktivitetsmål benyttes antall kjørte kilometer. Kostnadsnivået er målt som kostnad per kilometer kjørt, uavhengig av om det er reise med eller uten rekvisisjon.

Aktivitetsdata er levert fra helseforetaket. Reiser uten pasientkommunenummer er ekskludert. Reiser med status avvist eller avslag er utelatt. Dersom distanse ikke er registrert, er forventet distanse benyttet som distanse. Dersom distanse mangler, er gjennomsnittlig distanse for kombinasjoner av hente- og leveringskommune benyttet. Reiser under 0 kilometer eller over 2 500 kilometer er utelatt fra analysene. Eventuelle reiser uten distanse etter overstående tilpasninger er gjennomført er også utelatt.Data summeres til pasientens bostedskommune. Analysene foregår på kommunenivå, basert på kilometer per innbygger.

Forklaringsvariabler behovsanalyser

Behov for pasientreiser er analysert med alder og bosetting som forklaringsvariabler.

Tabell 5.1 Kilometer per innbygger, over region og år

Region

Km per innbygger 2016

Km per innbygger 2017

Helse Sør-Øst

51,5

51,4

Helse Vest

54,6

60,9

Helse Midt-Norge

84,7

91,3

Helse Nord

323,0

301,4

Tabell 5.2 Kostnad per kilometer, over region og år. kroner.

Region

Kostnad per kilometer 2016

Kostnad per kilometer 2017

Helse Sør-Øst

7,4

7,4

Helse Vest

7,1

5,7

Helse Midt-Norge

7,6

6,9

Helse Nord

5,7

5,8

Tabell 5.3 Variabler som inngår i forslag til ressursbehovsindeks

Type variabel

Variabel

Definisjon

Befolkning/ bosettingsmønster

Andelen i alderen 60–79 år

Andel i befolkningen i aldersgruppen 60 til 79 år

Befolkning/ bosettingsmønster

Reisetid til 20 000 innbyggere

Reisetid til kumulativt 20 000 innbyggere er nådd. Data beregnet av Statistisk sentralbyrå basert på fremgangsmåte beskrevet i Borgeutvalget (NOU 2005: 18, side 299). For innbyggerne i hver enkelt grunnkrets beregnes minste reiseavstand for å nå 20 000 innbyggere. Reiseavstand til innbyggere innenfor samme grunnkrets er definert som null, deretter finner man det befolkningstyngdepunktet som er nærmeste befolkningstyngdepunkt fra hver grunnkrets og reisetid måles langs vei. Slik fortsetter man inntil 20 000 innbyggere er nådd og deretter estimeres en gjennomsnittlig reisetid per person basert på sum reisetid for de 20 000 som skal nås.

Reisetid

Kilometer til regionsykehus

Avstand fra kommunesentrum til nærmeste regionsykehus.

Reisetid

Kilometer til regionsykehus kvadrert

Avstand fra kommunesentrum til nærmeste regionsykehus, kvadrert.

Reisetid

Vektet distanse til landsfunksjon

Avstand fra kommunesentrum til Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø basert på en vekting av hvor mange av samlet antall landsfunksjoner hver by har (Oslo: 33, Bergen: 10, Trondheim: 1, Tromsø 1).

Reisetid

Reisetid til nærmeste somatiske akuttsykehus

Gjennomsnittlig reisetid i timer fra befolkning per kommune til nærmeste akuttsykehus. Data beregnet av Statistisk sentralbyrå.

Tabell 5.4 Variabler som ikke inngår i forslag til ressursbehovsindeks

Type variabel

Variabel

Kommentar

Befolkning/ bosettingsmønster

Andel i alderen 0–17 år

Andel i alderen 18–59 år

Andel i alderen 80 år eller eldre

Statistisk sentralbyrå Befolkningsdata.

Ingen assosiasjon med behov for tjenester utover det de andre forklaringsvariablene tilfører modellen.

Befolkning/ bosettingsmønster

Innbyggere per km2 landareal

Statistisk sentralbyrå.

Ingen assosiasjon med behov for tjenester utover det de andre forklaringsvariablene tilfører modellen.

Befolkning/ bosettingsmønster

Sentralitet

Statistisk sentralbyrå.

Ingen assosiasjon med behov for tjenester utover det de andre forklaringsvariablene tilfører modellen.

Reisetid

Kilometer til nærmeste universitetssykehus

Nye beregninger fra Statistisk sentralbyrå, reisetid fra alle kommuner til alle sykehus. Ingen assosiasjon med behov for tjenester utover det de andre forklaringsvariablene tilfører modellen.

Metode

Aktivitetsdata aggregeres til forbruk på kommunenivå. Analysen skjer med regresjon med minste kvadraters metode. Det justeres ved estimering av standardfeil for opphopning på helseforetaksnivå. Det kontrolleres ikke for nivåforskjeller mellom helseforetak, kun forskjeller knyttet til kriterievariablene som inngår i analysene.

Resultater

Tabell 5.5 Resultater behovsanalyser pasientreiser

Variabel

Koeffisient

T-verdi

95 % konfidensintervall

Andel i aldersgruppen 60–79 år

656,664

3,6

(276,47 – 1036,85)

Reisetid til 20 000 innbyggere

1,794

3,4

(0,70 – 2,89)

Timer til nærmeste akuttsykehus

81,863

4,0

(39,42 – 124,31)

Km til regionsykehus

-0,055

-0,8

(-0,20 – 0,09)

Km til regionsykehus kvadrert

0,0004

3,1

(0,00 – 0,00)

Km til vektet landsfunksjon

0,062

5,9

(0,04 – 0,08)

(Konstantledd)

-127,752

-3,6

(-202,74 – -52,76)

N

826

N vektet

10 810 993

R2

0,877

Analysen forklarer nær 88 pst. av variasjon på kommunenivå. Reisetid til nærmeste 20 000 beskriver spredtbygdhet, dvs. egenskaper ved bostedet. I tillegg inngår reisetid til nærmeste akuttsykehus, næreste regionsykehus og til sykehus med landsfunksjoner. Alder har signifikant effekt, og aldergruppen 60 til 79 år er den gruppen som best forklarer variasjoner i bruk av pasientreiser.

Behovsindekser

Tabell 5.6 Behovsindekser for pasientreiser

Tjeneste

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Pasientreiser

0,542

0,867

1,307

3,653

Til dokumentets forside