Høring om NOU 2008:14 - Samstemt for utvikling?

Utviklingsutvalget har sett på hvordan norsk politikk på ulike områder virker inn på utviklingen i fattige land. Det avga sin rapport, NOU 2008:14 ”Samstemt for utvikling?” den 9. september i år. Rapporten legges nå ut til høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2008

Offentlige institusjoner

Andre institusjoner

Departementene og SMK

Adra Norge

ICDP - International Child Development Programme

Polyteknisk forening

Fylkeskommunene

Advokatforeningen

Impact Forum

PricewaterhouseCoopers Finance Advisors AS

Fylkesmennene

Afghanistankomiteen

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Prio

Barneombudet

African Youth in Norway (Ayin)

Interfolk

Redd Barna Norge

Bioforsk

Akademikerne

Islamsk Råd

Rederienes Landsforening

Bioteknologinemnda

Ambassadene

KFUK-KFUM Global

Regnskogfondet

Chr. Michelsens
institutt

Amnesty International Norge

KIM – kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Rorg

Cicero Senter for klimaforskning

Antirasistisk Senter

Kirkens Nødhjelp

Rødt

Datatilsynet

AOF

Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF)

Rådet for innvandrerorganisasjoner

Det norske meteorologiske institutt

Arbeidernes Opplysningsforbund

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Rådgivende Ingeniørers Forening

Direktoratet for naturforvaltning

Arbeiderpartiet

Kongelig Norsk Automobilforbund (KNA)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Enova SF

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Kristelig Folkeparti

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Fiskeridirektoratet

ARC-AID

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Senterpartiet

Forbrukerrådet

Atlas-alliansen

Kvekerhjelp

Skandinavisk Kraftmegling

Fridtjof Nansens institutt

Attac

Kystpartiet

SOS Rasisme

Frischsenteret

AUF

Landbrukets arbeidsgiverforening

Sosialistisk Venstreparti

Garantiinstituttet for eksportkreditt

Bensinforhandlernes bransjeforening

Landsforeningen for hjerte og lungesyke

Sparebankforeningen i Norge

Havforskningsinstituttet

Better Globe Group

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Tine

Helsetilsynet

Better Life Norway

Landsrådet for norske ungdoms-organisasjoner, LNU

Transportbedriftenes Landsforening

Innovasjon Norge

Bistandsnemnda

Leger Uten Grenser

Transportbrukernes fellesforbund

Institutt for energiteknikk (IFE)

Bistandstorget

Lions Aid Norway

UNHCR Stockholm

Institutt for strategisk analyse (INSA)

Blå Kors Norge

Maskinentreprenørenes forbund (MEF)

Unio

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Buddhistforbundet

Miljøpartiet De grønne

Utdanningsforbundet 

Intsok

Byggenæringens landsforening

Miljøstiftelsen Bellona

Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon (Unio)

Konkurransetilsynet

Care Norge

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Utviklingsfondet

Kystdirektoratet

Caritas Norge

Moyo Mdogo, Barnehjemstiftelse, c/o Olav Holten

Venstre

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Cicero

Namibiaforeningen

Verdens Naturfond WWF Norge

Marintek

Deaf Aid

Natur og ungdom

World Islamic Mission

Norad

Demokratene

Nei til EU

Worldwatch Institute Norden

Norges Bank

Den katolske kirke

NHO

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) 

Norges Forskningsråd

Den norske kirke - Kirkerådet

Noas – Norsk organisasjon for asylsøkere

Zero Emission Resource Organization

Norges vassdrags- og energidirektorat

Det internasjonale handelskammer Norge (ICC Norge)

Nord Pool ASA

 

Norsk institutt for by- og regionforskning

Det Kgl. Selskap for Norges Vel

Norges Automobilforbund (NAF)

 

Norsk institutt for luftforskning (Nilu)

Det liberale folkepartiet

Norges Bilbransjeforbund

 

Norsk institutt for naturforskning (Nina)

Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Norges Bondelag

 

Norsk institutt for skogforskning (Skogforsk)

Det norske bibelselskap

Norges colonialgrossisters forbund

 

Norsk institutt for strategiske studier (Noriss)

Det norske misjonsselskap

Norges Fiskarlag

 

Norsk institutt for vannforskning (Niva)

Diakonhjemmet

Norges frukt- og grønnsaksgrossisters forbund

 

Norsk Polarinstitutt

Diya 2005 (Bekjempelse av barnearbeid i Pakistan)

Norges Idrettsforbund

 

Oljedirektoratet

Econ analyse

Norges Juristforbund

 

Petrad

Eksportfinans

Norges Kommunistiske Parti

 

Riksrevisjonen

Energibedriftenes Landsforening (EBL)

Norges Kystfiskarlag

 

Sametinget

Enova

Norges Lastebileierforbund

 

Senter for Utvikling og Miljø, UiO

Europabevegelsen i Norge

Norges Miljøvernforbund

 

Sintef

Europakommisjonens Delegasjon

Norges Naturvernforbund

 

Sjøfartsdirektoratet

Fagforbundet

Norges Rederiforbund

 

Skattedirektoratet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Norges Røde Kors

 

SN Power

Fair

Norges Skogeierforbund/Norskog

 

Sosial- og helsedirektoratet

Fellesrådet for Afrika

Norges Vel

 

Statens forurensningstilsyn

FIAN Norge

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 

Statens helsetilsyn

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Norsk fjernvarmeforening

 

Statens institutt for forbruksforskning

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Norsk folkehjelp

 

Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund)

Fivas

Norsk Industri

 

Statens landbruksforvaltning

Flyktninghjelpen

Norsk Innvandrerforum

 

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

FN-Sambandet

Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund (NKIF)

 

Statistisk Sentralbyrå

Forsikringsforeningen

Norsk landbrukssamvirke

 

Statkraft SF

Forum for kvinner og utvikling (Fokus)

Norsk nærings og nytelsesmiddelarbeideforbund (NNN)

 

Statskonsult

Forum for Utvikling og Miljø (Forum)

Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (Nopef)

 

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF)

Forut

Norsk Petroleumsinstitutt

 

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Framtiden i våre hender

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

 

SUM

Fremskrittspartiet

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 

Teknologisk institutt

Friluftslivets fellesorganisasjon (Frifo)

Norske Felleskjøp

 

Toll- og avgiftsdirektoratet

Gartnerhallen

Nortura

 

Transportøkonomisk institutt

Global Aid Network GAN

NUPI

 

Universitetet for miljø og biovitenskap

Greenpeace Norge

Nye Norges Kristne Råd

 

Universitetet i Agder

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

 

Universitetet i Bergen

Handelskampanjen

Oljeindustriens landsforening (OLF)

 

Universitetet i Oslo

Health & Development International Norway

Omod – Organisasjonen mot offentlig diskriminering

 

Universitetet i Stavanger

Hei Verden

Oslo Børs ASA

 

Universitetet i Tromsø

Helsingforskomitéen

Pakistansk Ressurssenter

 

Universitetet i Trondheim

Human Rights Service (HRS)

Pensjonistpartiet

 

Utlendingsdirektoratet

Human-Etisk Forbund

Plan Norge

 

Utlendingsnemnda

Høyre

Point Carbon