NTP 2006-2015 - retningslinje 1 - brev til etatene

NTP-hovedside

Det kongelige samferdselsdepartement

Dato: 11.06.2001

ref. 2000/3028 421.3

Likelydene til:
Vegdirektoratet
Luftfartsverket
Kystdirektoratet
Jernbaneverket

Retningslinje 1 for transportetatenes arbeid med nasjonal transportplan 2006-15

Vedlagt følger Samferdselsdepartementets og Fiskeridepartementets retningslinje 1 for etatenes arbeid med grunnlagsmateriale til Nasjonal transportplan 2006-15. Hovedtrekkene i retningslinjene er avklart i Regjeringen.

Nasjonal transportplan 2002-11 ble behandlet av Stortinget våren 2001. Planen er 10-årig, men skal revideres hvert 4. år, første gang fra 2006. Regjeringen tar sikte på å legge fram en stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2006-15 tidlig våren 2004.

Det legges opp til en planprosess i to faser; en utredningsfase fram mot sommeren 2002, etterfulgt av en mer konkret planfase. I utredningsfasen

skal strategiske analyser bidra til å synliggjøre viktige utfordringer i utviklingen av et helhetlig og samordnet transportsystem. Departementene understreker at etatene, basert på det faglige arbeidet i utredningsfasen, kan komme med innspill til nye løsninger for å løse utfordringene i transportsektoren.

Departementene vil peke på betydningen av at analyseapparatet videreutvikles slik at det bedre kan legges til rette for vurderinger på tvers av transportformene, jf. Innst. S. nr. 119 (2000-2001). Vi viser til det arbeidet etatene har satt i gang på dette området, og forutsetter at arbeidet fortsatt gis prioritet.

Retningslinje 1 beskriver nærmere innholdet i den første delen av planprosessen og organisering/samarbeid i prosessen. Departementene vil på grunnlag bl.a. av analysene som gjennomføres i utredningsfasen gi nye retningslinjer ved inngangen til planfasen (juni 2002) med mer konkrete føringer for planarbeidet. Departementene ser det som viktig å få et godt samarbeid med etatene fram mot retningslinje 2, og vil etter sommeren ta initiativ for å avklare nærmere hvordan dette arbeidet kan legges opp.

Det er i retningslinjene lagt opp til at fylkeskommunene og bykommunene som inngår i regjeringens Storbyforum (Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Tromsø) skal inviteres til å utføre strategiske analyser på hhv. fylkesnivå og for byområdene. Departementene ber om at etatene i egne brev orienterer fylkeskommunene og bykommunene om dette.

Departementene forutsetter at transportetatene regionalt, så langt dette er mulig innenfor gitte ressursrammer, samarbeider med fylkeskommunene og bykommunene og gir faglig bistand i arbeidet med de strategiske analysene. Kopi av retningslinje 1 og følgebrevet til etatene er sendt fylkeskommunene og bykommunene til orientering.

Evalueringen av arbeidet med Nasjonal transportplan 2002-11 viser at den enkelte etats deltakelse i planprosessen i større grad må tilpasses rammebetingelsene den enkelte etat står ovenfor og sektorenes varierende roller i transportsystemet. Departementene legger til grunn at etatene justerer sin innsats, både i den sentrale og regionale planprosessen, i tråd med dette.

Av hensyn til å etablere klare ansvarsforhold og en effektiv styring av arbeidet pålegges Statens vegvesen å koordinere etatenes samarbeid fylkesvis, både i utredningsfasen og det konkret planarbeidet. Videre skal Statens vegvesen lede det fylkesvise samarbeidet mellom etatene og referansegruppene i planfasen.

Med hilsen

Per Sanderud e.f.
Knut Rønning

Kopi m/vedlegg: Fiskeridepartementet