NTP 2006-2015 - retningslinje 2 - brev til fylkeskomm. + byer

NTP-hovedside

Samferdselsdepartementet

Vår dato: 24.06.02

Vår ref.: 00/3596 412.3Likelydende til:
Fylkeskommunene
Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø kommune

Nasjonal transportplan 2006-2015. Retningslinje 2

Arbeidet med Nasjonal transportplan 2006-2015 ble startet høsten 2001 basert på retningslinjer fra Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet (Retningslinje 1). Retningslinje 1 beskriver innholdet i den første delen av planprosessen og organisering/samarbeid i prosessen. Det ble varslet at departementene bl.a. på grunnlag av analysene som gjennomføres i utredningsfasen vil gi nye retningslinjer (Retningslinje 2) ved inngangen til planfasen.

Vedlagt følger kopi av Retningslinje 2 for etatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2006-2015, samt departementenes oversendelsesbrev til etatene.

Fylkeskommune og de største bykommunene skal ha en viktig rolle i planprosessen. Arbeidet i trinn 2 av planprosessen skal organiseres slik at fylkes- og storbykommunene sikres medvirkning, bl.a. ved at det skal etableres referansegrupper med deltakelse fra fylkeskommunen, fylkesmannen og de berørte bykommunene.

De strategiske analyser fra fylkene og de største byområdene er et viktig grunnlag for det videre planarbeidet. Etatene skal tidlig i planfasen arrangere møter med fylkes- og storbykommunene for å diskutere hvordan de utredningene som er utført kan brukes i det konkrete planarbeidet og hvordan det kan arbeides videre med disse.

Departementene vil på bakgrunn av de strategiske analysene avholde et eget møte med fylkes- og storbykommunene med sikte på å drøfte spørsmål av generell karakter. Departementene vil også ta initiativ til et møte etter at etatene har sendt sitt plandokument på fylkeskommunal høring, slik at vi tidligst mulig blir kjent med fylkeskommunenes vurderinger av dette.

Med hilsen

Knut Rønning e.f.

Kjell Rosanoff

2 vedlegg


Kopi u/vedlegg:

Fiskeridepartementet
Jernbaneverket
Luftfartsverket
Vegdirektoratet
Kystdirektoratet

Kopi m/vedlegg:

Fylkesmennene
Kommunenes Sentralforbund