NTP 2006-2015 - retningslinje 2 - brev til etater

NTP-hovedside

Samferdselsdepartementet

Vår dato: 24.06.02

Vår ref.: 00/3596 412.3

Likelydende til:
Vegdirektoratet
Luftfartsverket
Kystdirektoratet
Jernbaneverket

RETNINGSLINJE 2 FOR TRANSPORTETATENES ARBEID MED NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015

Vedlagt følger Samferdselsdepartementets og Fiskeridepartementets Retningslinje 2 for etatenes arbeid med grunnlagsmateriale til Nasjonal transportplan 2005-2016.

Retningslinje 2 er utarbeidet i nært samarbeid med etatene, og bl.a. på grunnlag av analysene som er gjennomført i den første delen av planprosessen. Det vises til det felles strategidokumentet fra transportetatene som oppsummerer de utredninger som er gjort sentralt, samt egne utredninger fra fylkeskommunene og de største byområdene.

Retningslinje 2 inneholder føringer for det konkrete planarbeidet som skal gjennomføres i etatene. Det er imidlertid nødvendig å arbeide videre med en rekke spørsmål som vil være av betydning for utformingen av etatenes felles plandokument. Dette arbeidet er bl.a. knyttet til måleparametre, opplegg for alternative vurderinger med utgangspunkt i anbefalt strategi, modell for fylkesfordeling av investeringsmidler og virkningsberegninger av tiltak på øvrig riksvegnett. Det forutsettes at dette arbeidet skjer i nær kontakt med departementene, og at det tidlig i planfasen meldes tilbake til departementene

Det pågår flere prosesser som har betydning for etatenes planarbeid, som for eksempel ulike arbeider knyttet til transportnettets omfang og at det tas sikte på å omgjøre Luftfartsverket til et aksjeselskap. I tillegg er forsøk med alternativ organisering av transportsektoren i en del byområder under forberedelse. Departementene vil komme tilbake til eventuelle tilpasninger som må gjøres underveis i planarbeidet som følge av dette.

Etatene blir i Retningslinje 2 bedt om å utføre en rekke analyser som skal legges fram i etatenes felles plandokument i mai 2003. Departementene forutsetter at den enkelte etat tilpasser sin deltakelse i planprosessen ut fra de rammebetingelser etaten står ovenfor samt den funksjonen sektoren har i transportsystemet.

Fylkeskommune og de største bykommunene skal ha en viktig rolle i planprosessen. Arbeidet i planfasen skal organiseres slik at fylkes- og storbykommunene sikres medvirkning, bl.a. ved at det skal etableres referansegrupper med deltakelse fra fylkeskommunen, fylkesmannen og de berørte bykommunene. Videre skal etatene tidlig i planfasen arrangere møter med fylkes- og storbykommunene for å diskutere hvordan de utredningene som er utført kan brukes i det konkrete planarbeidet og hvordan det kan arbeides videre med disse.Med hilsen

Per Sanderud e.f.

Knut RønningVedlegg

Kopi m/vedlegg: Fiskeridepartementet