Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny forvaltningsmodell for helserefusjonsområdet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2007

Vår ref.: 200604868-/HMS

Høringsbrev i PDF-format.

Høringsinstansene:


Departementene og Statsministerens kontor
Landets fylkesmenn
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
De regionale helseforetakene
Apotekforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Bioteknologinemnda
Datatilsynet
Den norske jordmorforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet
Farmasiforundet
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Statens helsetilsyn
Juristforbundet
KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kommunalansattes Fellesorganisasjon
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norsk Ergoterapeutforbund
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Blindeforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norsk forskerforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norsk tjenestemannslag
Næringslivets hovedorganisasjon
Pasientskadenemnda
Parat
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Samfunnsviternes fagforening
Samfunnsøkonomenes forening
Side 18
Siviløkonomene
Sosial- og helsedirektoratet
Sosialtjenestemennenes Landsforbund
Statens legemiddelverk
Statens seniorråd
Statstjenestemannsforbundet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens institutt for rusmiddelforskning
Statens råd for funksjonshemmede
Statens strålevern
Teknisk-naturvitenskapelig forening TEKNA
Universitets- og Høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet
Vitenskapskomiteen for mattrygghet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Statens Strålevern (26.03.2007) Ingen merknader

Olje-og energidepartementet (27.03.2007) Ingen merknader

Kultur-og kirkedepartementet (26.03.2007) Ingen merknader

Samferdselsdepartementet (28.03.2007) Ingen merknader

Fiskeri- og kystdepartementet (30.03.2007) Ingen merknader 

Miljøverndepartementet (03.04.2007) Ingen merknader

Statens seniorråd (30.03.2007) Ingen merknader

Barne-og likestillingsdepartementet (16.04.2007) Ingen merknader 

Nærings-og handelsdepartementet (18.04.2007) Ingen merknader

Fylkesmannen i Oslo-og Akershus (17.04.2007) Ingen merknader

Norsk fysioterapeutforbund (25.04.2007) Ingenmerknader

Statens legemiddelverk (24.04.2007) Ingen merknader

Dispensasjons-og klagenemnda for behandling i utlandet (23.04.2007) Ingen merknader

Norsk Kiropraktorforening (25.04.2007)

Justis-og politidepartementet (26.04.007) Ingen merknader

Næringslivets hoverdorganisasjon (26.04.2007)

Sosial- og helsedirektoratet (18.04.2007)

Landbruks-og matdepartementet (27.04.2007) ingen merknader

Arbeids-og inkluderingsdepartementet (27.04.2007) Ingen merknader

Helse Nord RHF (17.04.2007)

Datatilsynet (27.04.2007)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (26.04.2007)

Norges Farmaceutiske forening (30.04.2007) 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (30.04.2007)

Handels-og Servicenæringens Hovedorganisasjon (26.04.2007) 

Norsk tjenestemannslag (02.05.2007)

Fellesorganisasjonen (30.04.2007)

Statens Råd for funksjonshemmede (03.05.2007)

Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester (03.05.2007)

Kommunal-og regionaldepartementet (07.05.2007)

NAV- Arbeids- og velferdsdirektoratet (07.05.2007)

NITO (07.05.2007) 

Fornyings-og administrasjonsdepartementet (30.04.2007)

Bioteknologinemnda (02.05.2007) Ingen merknader

 

Til toppen