T-831 Ny giv i nærmiljø og lokalsamfunn

Rapport og anbefalinger fra Statens Nærmiljøutvalg

T-831
ISBN 82-7243-839-9

Forord 

Formålet med rapporten er å:

  • beskrive forsøksvirksomheten og andre tiltak i utvalgets regi
  • oppsummere de viktigste erfaringene fra forsøksvirksomheten i nærmiljø i 1982-86
  • gi anbefalinger på grunnlag av disse erfaringene til stat, fylker og kommuner.

Rapporten bygger på de faglige drøftingene i Statens Nærmiljøutvalg, flere års forsøksarbeid i nærmiljø, samarbeid med forskere, kontakt og drøftinger med prosjekter, kommuner og fylkeskommuner som ledd i utviklingsarbeidet.

T-831; Ny giv i nærmiljø og lokalsamfunn. Forsøk i nærmiljø, 1990

Del I er en rapport om bakgrunnen for og erfaringer fra forsøksvirksomheten, og bygger i hovedsak på prosjekt- og evalueringsrapporter og bidrag fra forskere ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

  • Kapittel 1 redegjør for nærmiljøpolitikken, bakgrunnen for forsøksvirksomheten og enkelte andre tiltak i Nærmiljøutvalgets regi.
  • I kap. 2 behandles nærmiljøforsøkenes innhold, organisasjonsformer og resultater. På grunnlag av disse og andre erfaringer har utvalget oppsummert en del muligheter og begrensninger for lokalt utviklingsarbeid.
    I kapittel 3 gis en kort omtale av virksomheten som nå pågår i utvalgets regi.

Del II er utvalgets råd og anbefalinger.

  • I kapittel 4 foreslår utvalget to satsingsområder for nærmiljøpolitikken framover: oppvekst og omsorg, miljøverntiltak og forbedring av fysiske kvaliteter i lokalsamfunnet.
  • I kapittel 5 gir utvalget anbefalinger om utvikling av statlige virkemidler, råd til kommunene, og det fremmes forslag til organisering av det videre samarbeid sentralt om nærmiljø-og lokalsamfunnsutvikling.