Ny GIV: Partnerskap for økt gjennomføring

Alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune er nå invitert til tettere samarbeid for å få ned frafallet i videregående skole. Det er to store prosjekter i partnerskapet. Det ene prosjektet handler om å sikre overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole. Det andre prosjektet handler om å styrke samarbeidet mellom skoler, den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæringen og NAV.

Alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune  er nå invitert til tettere samarbeid for å få ned frafallet i videregående skole.

Det ene prosjektet handler om å sikre overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.

 Målet er å skape permanente samarbeidsrelasjoner mellom kommunene og fylkeskommunene om de svakest presterende elevene.  Tiltakene i prosjektet har som mål å øke elevenes motivasjon for, og evne til å gjennomføre videregående opplæring, blant annet gjennom en styrking av deres grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Det skal gjennomføres en intensiv opplæring som starter etter jul i 10. trinn, og som videreføres etter behov i overgangen til og i videregående opplæring. Fylkeskommunene blir bedt om å etablere et samarbeidet med utvalgte kommuner.

Det andre prosjektet handler om å styrke samarbeidet mellom skoler, den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæringen og NAV.

Det overordnede målet er en varig og samordnet oppfølging av unge utenfor opplæring og arbeid. Oppfølgingen må bygges på et bærekraftig, strukturert og målrettet system for samarbeid om, og en helhetlig bruk av, felles virkemidler. Ungdom utenfor ordinære opplæring og arbeid skal motiveres tilbake til videregående opplæring eller til arbeid. Veien dit kan for noen unge gå gjennom deltakelse i praksisnære opplæringsløp. Fylker og NAV skal samarbeide om å kombinere opplæringselementer med arbeidspraksis. Oppfølgingen av frafallselever skal komme i gang tidligere og det skal gjøres en ekstra innsats overfor unge som har vært utenfor opplæring og arbeid lengst.  

 - Fullført vidaregåande opplæring er heilt avgjerande for at ungdom skal stå godt rusta i møtet med arbeidsliv og vidare utdanning, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Det er sendt ut to ulike invitasjoner til fylkeskommunene og Oslo kommune.