Ny havne- og farvannslov - utkast til forskrifter og forskriftsendringer - høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2009

Vår ref.:

Ny havne- og farvannslov er vedtatt, jf. lov av 17. april 2009 nr. 19, og Fiskeri- og kystdepartementet legger opp til at den nye loven trer i kraft 1. januar 2010.

Vedlagt oversendes høringsnotat med utkast til forskrifter og forskriftsendringer som departementet foreslår skal tre i kraft samtidig med loven.

Departementet ber om merknader til høringsnotatet og utkast til forskrifter og forskriftsendringer innen 1. oktober 2009.

Dette brevet med vedlegg er også lagt ut på departementets hjemmeside: regjeringen.no/fkd.

Med hilsen


Esben Schlytter
avdelingsdirektør
Ine Grundt
seniorrådgiver


 


Høringsnotat: Ny havne- og farvannslov - utkast til forskrifter og forskriftsendringer

I INNLEDNING

Ny havne- og farvannslov er vedtatt, jf. lov av 17. april 2009 nr. 19, og departementet legger opp til at loven skal tre i kraft 1. januar 2010. Det vises i denne sammenheng til Ot.prp. nr. 75 (2007-2008) og Innst. O nr. 36 (2008-2009).

Hovedmålsettingen med loven er å etablere et juridisk rammeverk som bidrar til at havnene utvikles til logistikknutepunkter, og til effektiv og trygg sjøtransport som med sitt miljøfortrinn hevder seg i konkurransen med andre transportformer.

Loven består av en farvannsdel og en havnedel, og inneholder enkelte vesentlige endringer i forhold til gjeldende regelverk, blant annet når det gjelder statens og kommunenes forvaltningsansvar og myndighet etter loven.

I forbindelse med lovens ikrafttredelse må det utarbeides en rekke nye forskrifter og gjøres nødvendige endringer i eksisterende forskriftsverk. Når det gjelder farvannsdelen av loven, er denne i stor grad utformet som en rammelov, og forutsettes utfylt med mer detaljerte forskriftsbestemmelser. Når det gjelder havnedelen av loven, inneholder selve lovteksten detaljerte bestemmelser, som gjør at det i begrenset grad vil være behov for å utarbeide nye forskrifter for at loven skal kunne tre i kraft.

Ettersom departementet i første omgang har prioritert å utarbeide de forskrifter og forskriftsendringer som må være på plass for at loven skal kunne tre i kraft, vil en del av dagens forskrifter vil bli videreført uendret med hjemmel i overgangsbestemmelsen i lovens § 64.

Etter lovens ikrafttredelse legger departementet opp til å gjennomføre en fullstendig gjennomgang av forskriftsverket, med sikte på å utarbeide et mer oversiktlig og brukervennlig regelverk. Ved en slik gjennomgang vil departementet også ta hensyn til erfaringene med regelverket etter lovens ikrafttredelse, herunder behovet for ytterligere forskriftsregulering.

Fiskeri- og kystdepartementet vil i det følgende redegjøre nærmere for forslag til forskriftsverk som vil tre i kraft samtidig med loven.

II  FORSKRIFTVERKET VED LOVENS IKRAFTTREDELSE

1. Nye forskrifter /enkeltvedtak

a) Forskrift om farleder, jf. § 16, 1. ledd

Fordelingen av forvaltningsansvar og myndighet mellom stat og kommune knyttes geografisk til området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Dagens ordning med havnedistrikter avvikles, og kommunen vil automatisk få forvaltningsansvar og myndighet i sitt sjøområde ved lovens ikrafttredelse. Kommunenes myndighetsområde begrenses av hovedled og biled som går gjennom kommunenes sjøområde, samt ved at enkelte andre oppgaver knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i farvannet også er lagt direkte til staten.

Fastsettelsen av hoved- og biled vil således være sentralt for å klarlegge ansvarsdelingen mellom stat og kommune. Det følger av lovens § 16, 1. ledd at departementet ved forskrift kan fastsette farleder, herunder hvilke farleder som skal være hovedled og biled, og departementet legger opp til at det skal foretas en presis fastlegging av de geografiske grensene for hovedled og biled før loven trer i kraft.

Departementet gjør oppmerksom på at angjeldende forskrift på nåværende tidspunkt ikke fastsetter standarder for de ulike farledskategoriene, slik som begrensninger i annen bruk av arealet, krav til fri seilingshøyde og dybde i leden eller krav til navigasjonsveiledning, ankringsplasser eller nødhavner, jf. lovens § 16, 2. ledd. Det pågår et arbeid med å utvikle en farledsnormal, hvor slike krav vil kunne bli fastsatt  senere.

Departementet legger opp til at forskriften får et vedlegg hvor ledstreken og den arealmessige utstrekningen av hoved- og biled angis ved koordinater. Videre legges det opp til at eksisterende nummerangivelse på de ulik ledstrekningene vil fremgå av vedlegget.

Arbeidet med å fastlegge de geografiske grensene for hovedled og biled pågår nå i Kystverket.. En fullstendig oversikt over koordinatene til hoved- og bileder for hele kysten, vil være tilgjengelig på Kystverkets hjemmeside www.kystverket.no innen 1. september 2009.

Forskriften inneholder også nærmere bestemmelser om forvaltningsansvar og myndighet, utstrekning av hovedleder og bileder i havneområder samt retningslinjer for avgrensningen av statlig forvaltningsansvar og myndighet for de havner som er knyttet direkte til en hovedled eller biled. Samtlige lokale forskrifter som fastsetter grensene for havnedistrikt oppheves når forskriften trer i kraft, jf. punkt 7 e) nedenfor.

Utkast til forskriftstekst følger vedlagt (vedlegg 1).

Eksempel på angivelse av forvaltningsareal for hoved- og biled, med sjøkartet som bakgrunn følger vedlagt (vedlegg 2 a og b).

Departementet gjør oppmerksom på at enkelte typer tiltak alltid krever tillatelse fra departementet uansett hvor tiltaket skal iverksettes. Dette er nærmere regulert i en egen forskrift, jf. punkt 1 c) nedenfor.

b) Forskrift som gir loven anvendelse for elv og sjø utover det som følger av loven, jf. § 2, 1. ledd tredje pkt.

Departementet har laget utkast til forskrift som gir loven anvendelse for elver og innsjøer som ikke er farbare fra sjøen for så vidt gjelder fastsettelse av fartsforskrifter etter lovens § 13 bokstav a, forbud mot ferdsel innenfor oppmerkede badeområder etter lovens § 13 bokstav c), og tillatelse til etablering, fjerning, flytting eller endring av innretninger og anlegg for navigasjonsveiledning etter lovens §§ 19 og 20.

Utkast til forskriftstekst følger vedlagt (vedlegg 3).

c) Forskrift om tiltak etter havne- og farvannsloven som krever tillatelse av departementet eller kommunen, jf. § 27, 3. ledd

Når det gjelder søknad om tillatelse til å iverksette tiltak er utgangspunktet i loven at den myndighet som har forvaltningsansvar for området hvor tiltaket skal iverksettes skal vurdere om tillatelse skal gis, jf. § 27, 1. og 2. ledd. Tiltak i kommunens sjøområde som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i  hovedled og biled krever tillatelse av departementet, jf. § 27, 2. ledd, 2. punktum.

I § 27, 3. ledd er det inntatt en forskriftshjemmel som blant annet gir departementet mulighet til å fastsette at bestemte typer tiltak som omfattes av § 27, 1. ledd (tiltak som krever tillatelse fra kommunen) i stedet krever tillatelse fra departementet. Dette vil være tiltak som vil kunne ha stor betydning for sikkerheten i farvannet og innebære kompliserte nautiske vurderinger samt tiltak som vil kunne få irreversibel effekt for fremkommeligheten ikke bare i den kommunen som behandler søknaden men også i nabokommuner. Det er lagt til grunn i Ot.prp. nr. 75 (2007-2008) at det bør gis en forskrift som definerer bestemte typer tiltak som krever tillatelse av staten i stedet for kommunen. Departementet har på denne bakgrunn utarbeidet utkast til en forskrift hvor nærmere angitte tiltak alltid vil kreve tillatelse av departementet såfremt de kan påvirke sikkerheten og fremkommeligheten i kommunens sjøområde eller i hovedled eller biled.

Utkast til forskriftstekst følger vedlagt (vedlegg 4).

 


d) Utpekte havner, jf. § 46

I henhold til loven § 46 kan departementet utpeke havner som er særlig viktige for å utvikle effektiv og sikker sjøtransport av personer og gods. Dette kan skje ved enkeltvedtak eller i forskrift.

Departementet legger opp til at enkelte havner vil bli utpekt ved enkeltvedtak i forbindelse med lovens ikrafttredelse. I enkeltvedtaket vil departementet legge til grunn at de havner som utpekes som utgangspunkt opprettholder eksisterende organisering. Dersom havnene ønsker å gjøre endringer i organiseringen må det innhentes samtykke fra departementet.

Med henvisning til Regjeringens transportpolitikk, slik denne er nedfelt i Nasjonal transportplan 2010-2019, legger departementet opp til at følgende havner utpekes med hjemmel i § 46:

• Oslo Havn KF
• Kristiansand Havn KF
• Stavangerregionen Havn IKS
• Bergen og Omland Havnevesen
• Tromsø Havn KF

Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til arealtilgang og effektivitet som er nødvendig som operativt transportknutepunkt, jf. § 46, 2. ledd. Planen skal følge kravene til rullering som kommuneplan. Det vil fortløpende bli vurdert om det er behov for å gi forskrifter som fastsetter nærmere krav til slik havner, herunder krav om organisering, samarbeid med andre havner og representasjon i havnens styrende organer.

e) Oslo trafikksentral, jf. § 17

Oslo trafikksentral er kommunalt eid og drives i henhold til en samarbeidsavtale med Kystverket. De øvrige trafikksentralene er statlig eid og drevet. Departementet legger opp til at det treffes et enkeltvedtak hvor Oslo trafikksentral formelt opprettes som trafikksentral med hjemmel i ny havne- og farvannslov § 17. Det legges opp til at trafikksentralen for øvrig skal drives på samme måte som hittil og innenfor de samme økonomiske rammene.

f)   Offisiell sjøkartmyndighet, jf. § 11

I forbindelse med lovens ikrafttredelse vil det bli fremmet en kongelig resolusjon som bestemmer hvilken myndighet som er offisiell sjøkartmyndighet, jf. § 11. Dette vil være Statens kartverk, som er underlagt Miljøverndepartementet.


2. Særlig om finansiering av farvannsforvaltningen og prising av havnetjenester (avgifter og gebyr) – overgangsregler

a) Statlige gebyrer og avgifter

De statlige gebyrer og avgifter som innkreves med hjemmel i havne- og farvannsloven består i dag av kystgebyr, sikkerhetsgebyr og årsgebyr for havnesikkerhet.

Kystgebyret skal dekke en andel av statens utgifter til farledstiltak, drift og vedlikehold av fyr, merker og andre navigasjonshjelpemidler samt istjeneste. Sikkerhetsgebyret skal dekke utgifter knyttet til trafikksentralene. Årsgebyret for havnesikkerhet skal dekke utgifter til kontroll og tilsyn med sikring av havneterminaler mot terrorhandlinger mv. I Nasjonal transportplan 2010-1019 tas det sikte på å fjerne kystgebyret og årsgebyret for havnesikkerhet. Departementet legger opp til at forskriftene som regulerer disse gebyrene nærmere (FOR-1995-04-21-375 og FOR-2007-07-03-841) inntil videre videreføres uendret.

Når det gjelder sikkerhetsgebyret er dette regulert nærmere for den enkelte trafikksentral og nedfelt i fire lokale forskrifter. Disse videreføres uendret under den nye loven med hjemmel i § 64, jf. § 24.

b) Kommunale avgifter

Etter dagens ordning kan kommuner som har opprettet havnedistrikt innkreve havneavgifter etter kapittel VI i gjeldende havne- og farvannslov. Det er gitt forskrifter som regulerer beregningsgrunnlag for havneavgiftene nærmere og hvilke kostnader de ulike havneavgiftene skal dekke, jf. FOR-1994-12-02-1077 og FOR-1994-12-02-1070.

Ny havne- og farvannslov forutsetter at de kommunale havneavgiftene avvikles, med unntak av anløpsavgiften, jf. § 25. Denne avgiften kan pålegges fartøy som anløper havn og vil dekke kommunens kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i havne- og farvannsloven samt kostnader knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, når denne kostnaden ikke kan dekkes gjennom betaling for tjenester i havnen eller andre gebyrer og avgifter i medhold av loven. For øvrige tjenester som ytes i havnen innføres det et system med fri prisfastsettelse, hvor den enkelte havn kan fastsette pris og øvrige forretningsvilkår for de tjenester som tilbys.

Departementet legger til grunn at kommunene vil ha behov for noe tid til å tilpasse seg det nye regelverket, blant annet av hensyn til budsjettering og økonomiforvaltning. Det foreslås derfor at det gis en overgangsregel med hjemmel i lovens § 64, 2. ledd, hvor de kommuner som i dag innkrever havneavgift kan fortsette å innkreve havneavgifter etter gjeldende regelverk i 2010. Det innebærer at dagens to forskrifter vil bli videreført i 2010 gjennom en midlertidig forskrift.

Departementet legger til grunn at dette lar seg gjennomføre selv om havnedistriktene avvikles, ved at kommunene i sine avgiftsforskrifter definerer avgiftsområdet i samsvar med lovens § 9.

Utkast til midlertidig forskrift om havneavgifter følger vedlagt (vedlegg 5).

De kommuner som ikke innkrever havneavgifter i dag, men som vil få kostnader knyttet til farvannsforvaltning og myndighetsutøvelse gjennom ikrafttredelsen av ny lov skal følge den nye lovens avgiftssystem.

Departementet legger ikke opp til at det skal gis nye forskrifter om anløpsavgiften i forbindelse med lovens ikrafttredelse, men vil fortløpende vurdere om det er behov for å gi slike forskrifter etter at loven har trådt i kraft. Det vises i denne forbindelse til merknadene til § 25 i ny havne- og farvannslov, jf. Ot.prp. nr. 75 (2007-2008).

3. Særlig om tilsyn

Departementet mener det er behov for en grundig vurdering av hvem som skal utøve tilsyn med de ulike bestemmelsene i loven. Det legges opp til at utredning og etableringen av tilsynsfunksjonen avklares nærmere gjennom en dialog med Kystverket og representanter for kommunene. Det utpekes derfor ikke noen tilsynsmyndighet ved lovens ikrafttredelse, jf. lovens § 52.

4. Reviderte forskrifter

Departementet har foretatt en revisjon av forskriftene nedenfor for å tilpasse disse til den nye loven. Formelt blir disse fastsatt som nye forskrifter med hjemmel i den nye loven.

a) Svalbard

Det er gjort endringer i forskrift om havner og farvann på Svalbard (FOR-2008-04-11-342)for å tilpasse forskriften til ny havne- og farvannslov. I forbindelse med endringen er forskrift om sikkerhet og terrorberedskap i havner på Svalbard (FOR-2008-04-23-394) og forskrift om posisjonsrapportering for fartøy i farvannene ved Svalbard (FOR-2008-06-26-718) inkorporert i forskrift om havner og farvann på Svalbard. I utkastet til ny forskrift er det en rekke henvisninger til eksisterende forskrifter gitt i medhold av dagens havne- og farvannslov. Departementet gjør oppmerksom på at disse henvisningene ikke er oppdatert i samsvar med de forslag til forskriftsendringer som fremgår av dette høringsnotatet. En slik oppdatering vil bli foretatt etter at endringene er vedtatt, slik at forskriften vil være oppdatert i samsvar med det nye regelverket ved ikrafttredelsen.

Utkast til revidert forskriftstekst følger vedlagt (vedlegg 6).

b) Forskrift om overføring av myndighet etter havne- og farvannsloven av 8. juni 1984 nr. 51 § 2 fjerde ledd til statlig organ (FOR-1987-01-16-3254)

Forskriften gjelder under beredskap og krig. Forskriften skal videreføres i revidert form, tilpasset ny havne- og farvannslov. Forskriften er gradert og vil derfor bli fastsatt etter de prosedyrer som gjelder for graderte forskrifter.

c) Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften)

Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann (FOR-1998-12-11-1273) er revidert og tilpasset ny havne- og farvannslov. Utkastet inneholder kun endringer som er nødvendige for at forskriften skal kunne tre i kraft samtidig med loven. Den lokale forskriften om bruk av innseilingen til havneterminalene Sture og Mongstad, Hordaland og bestemmelser om nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler er inkorporert i den reviderte forskriften. Det er videre foretatt noen presiseringer og justeringer av begrepsbruk, uten at dette medfører materielle endringer.

Utkast til revidert forskriftstekst følger vedlagt (vedlegg 7).

d) Forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø

Det er foretatt mindre endringer i forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø (FOR-2003-06-19-748) for å tilpasse forskriften til ny havne- og farvannslov. I all hovedsak videreføres gjeldende rett. Begrepet ”havnedistrikt” er erstattet med ”kommunens sjøområde samt i kommunens innsjøer og elver ”. Forskriften inneholder bestemmelser som gir kommunen myndighet til å treffe enkeltvedtak og fastsette lokale forskrifter. I den utstrekning det foreligger kommunalt fastsatte lokale fartsforskrifter som har sitt virkeområde knyttet til havnedistrikt, må disse endres, jf. punkt 4 nedenfor.

Endringen innebærer at også kommuner som i dag ikke har opprettet havnedistrikt kan fastsette lokale forskrifter om fartsbegrensning innenfor kommunens grenser. Videre er det gjort mindre justeringer for å tilpasse forskriften den nye loven. Kommunalt fastsatte lokale fartsforskrifter skal fortsatt godkjennes av Kystverket.

Utkast til revidert forskrift følger vedlagt (vedlegg 8).

e) Forskrift om lossing, lasting, lagring og transport innen havnedistrikt av farlige stoffer og varer

Forskrift om lossing, lasting, lagring og transport innen havnedistrikt av farlige stoffer og varer (FOR-1992-07-21-579) er revidert og tilpasset ny havne- og farvannslov. I hovedsak videreføres gjeldende rett med nødvendige endringer for at forskriften skal kunne tre i kraft samtidig med loven. Den vesentligste endringen er at begrepet ”havnedistrikt” erstattes med ”kommunens sjøområde og havner innenfor samme område”. Kystverket vil i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap foreta en mer omfattende revisjon av forskriften etter lovens ikrafttredelse.

Ukast til forskriftstekst følger vedlagt (vedlegg 9).

f) Forskrift om ankomst- og avgangsmeldinger og om adgang til fartøy, anlegg og innretninger

Det er foretatt mindre endringer i forskrift om ankomst- og avgangsmeldinger og om adgang til fartøy, anlegg og innretninger (FOR-1988-12-13-1011) for å tilpasse forskriften til den nye loven. I all hovedsak videreføres gjeldende rett. Begrepet ”havnedistrikt” er erstattet av ”havn i kommunens sjøområde ” i forskriftens § 1. Dette innebærer ingen økonomiske og/eller administrative endringer for kommuner som i dag har havnedistrikt. For kommuner som i dag ikke har opprettet havnedistrikt vil det kunne medføre administrative og økonomiske konsekvenser ved at havnene må opprette et regime for ankomst- og avgangsmeldinger. Det er imidlertid naturlig at kommunene har dette ansvaret innenfor kommunens grenser. Etter departementets oppfatning vil ikke dette innebære urimelig tyngende konsekvenser for kommunene. Det pågår et arbeid for å samordne forskrifter om meldeplikt. Forskrift om ankomst og avgangsmelding vil i den forbindelse underlegges en mer omfattende revisjon.

Utkast til revidert forskriftstekst følger vedlag (vedlegg 10).

g) Forskrift om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last

Når det gjelder forskrift om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last (FOR-1999-06-16-727)viser sammenlikning av trafikkdata og registrerte ankomst og avgangsmeldinger at meldepliktreglene ikke alltid blir fulgt. På denne bakgrunn har Kystverket utarbeidet forslag til en ny forskrift med det formål å fjerne eventuelle uklarheter, noe som kan bidra til at regelverket i større grad etterleves. Utkast til ny forskrift er tilpasset ny havne- og farvannslov.

Det er ikke gjort vesentlige materielle endringer i gjeldende forskrift, med unntak av at plikten til å fylle ut kontrolliste bortfaller. Krav til kontrolliste er fastsatt i gjeldende forskrift § 3-1 og fulgte av direktiv 93/75/EØF, som siden er opphevet ved direktiv 2002/59 EF. Sistnevnte direktiv inneholder ikke krav til en slik liste. Kystverket har heller ikke behov for en slik kontrolliste og det er derfor ikke behov for å videreføre bestemmelsen i § 3-1. Videre er det i hovedsak gjort presiseringer og redigeringsmessige endringer, samt endringer som fører til en enhetlig begrepsbruk. Som nevnt ovenfor, pågår det et arbeid for å samordne og forenkle forskrifter om meldeplikt. Forskrift om krav til melding ved transport av farlig last vil bli revidert i den forbindelse.

Utkast til revidert forskriftstekst følger vedlagt (vedlegg 11).
h) Forskrift om begrenset fart ved passering av badende og om forbud mot ferdsel m.v. innenfor oppmerkede badeområder

På grunnlag av en henvendelse fra Justisdepartementet, har Nærings- og handelsdepartementet tatt opp med Fiskeri- og kystdepartementet at ovennevnte forskrift (FOR-1983-02-24-624) bør hjemles i havne- og farvannsloven. Fiskeri- og kystdepartementet er enig i at forskriftens innhold, som regulerer hastighet og ferdsel til sjøs, er naturlig å hjemle i havne- og farvannsloven. Forskriften, som er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet, ble i sin tid fastsatt med hjemmel i sjøloven av 1893, som senere ble avløst av sjøloven av 1994. Ved en lovendring som trådte i kraft i 2007 ble den aktuelle hjemmelsbestemmelsen i sjøloven opphevet og delvis videreført i skipssikkerhetsloven. Hjemmelsadgangen ble samtidig snevret inn.

Fiskeri- og kystdepartementet finner det hensiktsmessig å foreta omhjemling av forskriften samt mindre tilpasninger i forbindelse med ikrafttredelse av ny havne- og farvannslov. Departementet har vært i kontakt med Sjøfartsdirektoratet, som vil oppheve eksisterende forskrift samtidig med at den reviderte forskriften trer i kraft.

Utkast til revidert forskrift om begrenset fart ved passering av badende og forbud mot ferdsel innenfor oppmerkede badeområder følger vedlagt (vedlegg 12).

5. Særlig om forholdet til kommunene og kommunalt fastsatte lokale forskrifter

Loven vil få direkte virkning for alle kommuner langs kysten når den trer i kraft, også for kommuner som i dag ikke har opprettet et havnedistrikt ved at kommunene automatisk får forvaltningsansvar og myndighet i sine sjøområder. Fiskeri- og kystdepartementet legger opp til at det i samråd med Kommunal- og regionaldepartementet utarbeides et iverksettingsrundskriv som sendes berørte kommuner så snart som mulig, der det informeres og gis veiledning om lovens innhold.

En rekke av de kommuner som har opprettet havnedistrikt har fastsatt lokale ordensforskrifter og fartsforskrifter knyttet til havnedistriktet. I og med at havnedistriktene oppheves ved ikrafttredelsen av ny lov, vil disse kommunene måtte endre virkeområdet for disse lokale forskriftene. Departementet vil sende et brev til kommunene dette gjelder med forslag til fremgangsmåte for å foreta nødvendige
endringer.

6. Forskrifter som videreføres med hjemmel i § 64

Følgende sentrale forskrifter og statlig fastsatte lokale forskrifter videreføres foreløpig uendret under den nye loven med hjemmel i overgangsbestemmelsen i § 64:

a) forskrift om opplysninger som skal gis av havnebrukere og private kaieiere og om kommunens plikt til å føre statistikk (FOR-1989-08-17-819),
b) forskrift om unntak fra lov om havner og farvann for sjø- og landområder samt arbeid, anlegg og tiltak knyttet til forsvarsmessige formål (FOR-1989-05-12-302),
c) forskrift om påbudte seilingsleder i territorialfarvannet (FOR-2003-12-23-1797),
d) forskrift om trafikkseparasjonssystem i norsk økonomisk sone på strekningen mellom Vardø og Røst (FOR-2007-06-29-734),
e) forskrift om lokalisering, utforming og tekniske krav til fyrlys, sjømerker og farvannsskilt som skal regulere ferdselen (FOR-1993-01-15-82),
f)    forskrift om sikker lasting og lossing av bulkskip (FOR-2003-08-29-1114),
g) forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv. (FOR-2007-07-03-825)(Departementet legger opp til at det foretas mindre endringer i denne forskriften i løpet av høsten 2009 som følge av implementering av internasjonalt regelverk. Disse endringene vil bli gjenstand for egen høring.),
h) forskrift om vederlag for å dekke utgifter til tiltak for å sikre skipsfarten i grenlandsområdet, Telemark (FOR-1985-12-04-2165),
i)   forskrift om sikkerhetsgebyr for bruk av den maritime trafikksentralen for Oslofjorden i Horten, Vestfold, Østfold, Akershus og Buskerud (FOR-1998-12-18-1383),
j)    forskrift om vederlag for å dekke utgifter til trafikkovervåkning ved innseilingen til Sture og Mongstad, Hordaland (FOR-1992-08-27-647),
k) forskrift om sikkerhetsgebyr for bruk av den maritime trafikksentralen, Kvitsøy kommune, Rogaland (FOR-2002-12-20-1775),
l)   forskrift om kystgebyr (FOR-1995-04-21-375), jf. pkt. 2 ovenfor,
m) forskrift om gebyr for kontroll og tilsyn med sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv. (FOR-2007-07-03-841), jf. pkt. 2 ovenfor,
n) forskrift om havneavgifter, beregning og beregningsgrunnlag, oppbygging, oppkreving, kostnadsregistrering mv. (FOR-1994-12-02-1077), jf. pkt. 2 ovenfor,
o) forskrift om hvilke kostnader mv. de forskjellige havneavgiftene skal dekke (FOR-1994-12-02-1070), jf. pkt. 2 ovenfor,
p) forskrift om fartsbegrensninger i sjøen, sjøkart nr. 37, 38 og 41, Hitra kommune, Sør-Trøndelag (FOR-2006-07-11-916),
q) forskrift om fartsavgrensning i sjøen, sjøkart nr. 252, Vik kommune, Sogn og Fjordane (FOR-2006-02-10-157),
r)    forskrift om sikkerhetssone ved tidevannskraftverk i Kvalsundet, sjøkert nr. 99, Kvalsund kommune, Finnmark (FOR-2005-12-20-1549),
s)    forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 41, Frøya kommune, Sør-Trøndelag (FOR-2005-12-15-1532),
t)    forskrift om tilvisning av plass til oppankring og fortøyning i Geirangerfjorden, Møre og Romsdal (FOR-2004-12-07-1634),
u) forskrift om trafikkfelt for sjøtrafikken i Oslofjorden (FOR-2001-01-31-68),
v) forskrift om fartsbegrensning i Jondal havneområde, sjøkart nr. 117, Jondal kommune, Hordaland (FOR-2000-11-06-1129),
w) forskrift om fartsbegrensning i Eidekanalen, sjøkart nr. 12 og 473, Flekkefjord kommune, Vest-Agder (FOR-2000-10-25-1125),
x) forskrift om fartsbegrensning i sjøen på deler av Skiensvassdraget, båtsportkart nr. 8 og 9, Sauherad kommune, Telemark (FOR-1998-07-27-783),
y) forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Oslofjorden og Drammensfjorden, sjøkart nr. 3 og 4, Hurum kommune, Buskerud (FOR-1998-07-27-782),
z)    forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Skiensvassdraget og Telemarkskanalen, sjøkart nr. 5, Skien kommune, Telemark (FOR-1998-07-24-781),
æ) forskrift om fartsbegrensning i Smedaholmsundet, Fitjar kommune, Hordaland (FOR-1996-05-02-471),
ø) forskrift om fartsbegrensning ved Svinør, Lindesnes kommune, Vest-Agder, sjøkart nr. 10 (FOR-1995-05-10-444),
å) forskrift om fartsbegrensning i Rosnesvågen, sjøkart nr. 10, Mandal kommune, Vest-Agder (FOR-1995-01-18-134),
aa) forskrift om fartsbegrensning i Landvikvannet, Grimstad kommune, Aust-Agder (FOR-1994-10-14-966),
bb) forskrift om fartsbegrensninger i deler av Eidanger kommune i Grenland havnedistrikt, Porsgrunn kommune, Telemark (FOR-1994-10-04-962),
cc) forskrift om fartsbegrensning i Dromnessundet, Aure kommune, Møre og Romsdal (FOR-1994-09-14-946),
dd) forskrift om fartsbegrensning i Hyndøyvågen, Frosta kommune, Nord-Trøndelag (FOR-1993-10-01-983),
ee) forskrift om fartsbegrensning på Drammenselva, Nedre Eiker kommune, Buskerud (FOR-1993-09-01-889),
ff) forskrift om fartsbegrensning i Mjosundet (sjøkart nr. 371), Aure kommune, Møre og Romsdal (FOR-1993-08-03-869),
gg) forskrift om fartsbegrensning i Harkmarksfjorden, sjøkart nr. 10, Mandal kommune, Vest-Agder (FOR-1993-05-10-1422),
hh) forskrift om fartsbegrensning i Drammen og Svelvik havnedistrikter (sjøkart nr. 4), Drammen, Svelvik, Hurum kommuner, Vestfold og Buskerud (FOR-1991-11-01-696),
ii) forskrift om fartsbegrensning i Kjøkøysundet, Kråkerøy kommune, Østfold (sjøkart nr. 1) (FOR-1991-05-14-318),
jj) forskrift om fartsbegrensninger i havneområdet på Sælør, Lyngdal kommune, Vest-Agder. Sjøkart nr. 11 (FOR-1991-02-14-102),
kk) forskrift om fartsbegrensning, Jåsundet, Lyngdal og Lindesnes kommuner, Vest-Agder. Sjøkart nr. 10 (FOR-1991-02-14-102),
ll) forskrift omfartsbegrensning i sjøen i Herfellbukta, Larvik kommune (tidligere Tjølling), Vestfold (sjøkert nr. 2) (FOR-1990-03-01-184), og
mm) forskrift om sakte fart i Bolsøysundet (sjøkart nr. 34), Molde kommune, Møre og Romsdal (FOR-1988-12-15-1104).

Departementet vil sende melding til Lovdata om at disse forskriftene videreføres uendret med hjemmel i ny havne- og farvannslov § 64, 1. ledd, slik at dette vil fremgå av en note til forskriften i Lovdatas database. Departementet gjør oppmerksom på at det kan eksistere eldre statlig fastsatte lokale fartsforskrifter innenfor departementets ansvarsområde, som er videreført under havne- og farvannsloven av 1984, og som ikke fanges opp av listen ovenfor. Departementet legger til grunn at disse likevel videreføres uendret med hjemmel i § 64, 1. ledd. Departementet tar som nevnt ovenfor sikte på å gjennomføre en fullstendig gjennomgang av forskriftsverket etter lovens ikrafttredelse for å gjøre regelverket mer oversiktlig og brukervennlig. Denne gjennomgangen vil omfatte eventuelle uteglemte forskrifter i listen ovenfor.

7. Forskrifter som oppheves uten å erstattes av ny forskrift

Departementet legger opp til at de forskrifter som erstattes av en ny forskrift blir opphevet som en del av den nye forskriften.

I tillegg vil følgende av dagens forskrifter oppheves i en egen forskrift:

a) Forskrifter for opplag av norske fartøyer over 1000 br.reg.tonn og for utenlandske fartøyer i norske indre farvann (FOR-1975-07-10-1)

Opplag av fartøy er et ett av flere tiltak som er nevnt i loven § 27. Departementet har kommet til at det ikke er behov for en egen forskrift når det gjelder opplag av fartøy, da slike tiltak skal behandles på samme måte som andre tiltak i farvannet. I forbindelse med regionale og lokale planprosesser vil det bli foretatt nærmere vurderinger av hva som kan være egnede opplagsplasser.

b) Forskrift om fjerning av vrak (FOR-1987-07-17-624)

Forskriften foreslås opphevet da forskriftens innhold nå følger direkte av ny havne- og farvannslov, jf. § 35.

c) Forskrifter om sammensetning av og myndighet for havnestyrer

Departementets vurdering er at reglene om obligatorisk representasjon i havnenes styrende organer bør oppheves. Statlige interesser bør som utgangspunkt kunne ivaretas like godt gjennom myndighetsutøvelse etter havne- og farvannsloven, alminnelige planprosesser etter plan- og bygningsloven og ved uformell dialog med relevante organer i de havner hvor staten har særlige interesser.

Når det gjelder utpekte havner, vil det bli vurdert konkret om det likevel skal stilles krav om obligatorisk styrerepresentasjon i havnenes styrende organer, enten gjennom enkeltvedtak eller i forskrift.

Dette innebærer at følgende statlig fastsatte lokale forskrifter foreslås opphevet:
- forskrift om sammensetning av myndighet for representantskapet i Trondheimsfjorden interkommunale havn IKS, Sør-Trøndelag (FOR-2008-06-05-574),
- forskrift om sammensetning av og myndighet for havnestyret i Oslo Havn KF, Oslo kommune, Oslo (FOR-2007-06-19-663)
- forskrift om sammensetning av havnerådet og myndighet for havnestyret i Ålesundregionens havnevesen (ÅRH), Møre og Romsdal (FOR-2007-03-01-314),
- forskrift om sammensetningen av representantskapet og myndighet for havnestyret i Karmsund interkommunale havn, Rogaland (FOR-2007-03-01-313),
- forskrift om sammensetningen av og myndighet for Sandnessjøen interkommunale havnestyre, Nordland (FOR-2001-12-21-1655),
- forskrift om sammensetningen av og myndighet for Hammerfest havnestyre, Hammerfest kommune, Finnmark (FOR-1998-10-26-1007),
- forskrift om sammensetningen av og myndighet for Kirkenes havnestyre, Sør-Varanger kommune, Finnmark (FOR-1998-10-26-1006)
- forskrift om sammensetningen av og myndighet for Harstad havnestyre, Troms (FOR-1998-06-22-647)
- forskrift om sammensetningen av og myndighet for Larvik havnestyre, Larvik kommune, Vestfold (FOR-1996-12-13-1407),
- forskrift om sammensetningen av og myndighet for Kristiansand havnestyre, Kristiansand kommune, Vest-Agder (FOR-1995-10-31-903),
- forskrift om sammensetningen av og myndighet for Tromsø havnestyre, Tromsø kommune, Troms (FOR-1995-10-31-902), og
- forskrift om sammensetningen av og myndighet for Bodø havnestyre, Bodø kommune, Nordland (FOR-1995-10-31-899).


d) Forskrifter om forsvarets representasjon i havnestyret i havner av vesentlig forsvarsmessig betydning (FOR-1984-10-19)

Når det gjelder spørsmålet om Forsvarets representasjon i havnens styrende organer, viser departementet til det som fremgår av Ot.prp. nr. 75 (2007-2008), side 108 hvor det heter følgende: ” Departementet [legger] til grunn at Forsvarets og Kystverkets interesser i havnene bør samordnes innenfor rammene av de formål som havne- og farvannsloven har som hovedoppgave å ivareta. Forsvarets overordnede strategiske behov for infrastruktur og informasjonstilgang i visse havner må kunne ivaretas gjennom planprosesser etter plan- og bygningsloven. Departementet vil for øvrig vise til at Forsvaret har en rekke egne anlegg og utvidede fullmakter iht. beredskaps-, krigs- og
kriselovgivningen.” På denne bakgrunn foreslås det at ovennevnte forskrift oppheves.

e) Forskrifter om havnedistrikt i sjøen

Dagens ordning med havnedistrikter avvikles, og samtlige lokale forskrifter som oppretter havnedistrikt eller endrer grensene for havnedistrikt oppheves. Dette omfatter ca. 80 forskrifter, og disse er listet opp direkte i forskriftsutkastet.


f) Forskrift om bruk av farvann utenom havnedistrikt og innskrenkning av havnestyrets myndighet i hovedled og viktig biled (FOR-1992-06-02-426)

Forskriften foreslås opphevet, som følge av at det foreslås en ny forskrift om tiltak som krever tillatelse fra departementet eller kommunen, jf. punkt 1 c) ovenfor. Den nye forskriften har på enkelte punkter et snevrere anvendelsesområde enn forskriften som foreslås opphevet, og det må vurderes om det er behov for å gjøre ytterligere endringer i den nye forskriften som følge av at ovennevnte forskrift oppheves. Denne forskriften vil bli opphevet som en del av ny forskrift om tiltak etter havne- og farvannsloven som krever tillatelse av departementet eller kommunen, jf. § 27, 3. ledd, jf. punkt 1 c) ovenfor.

g) Forskrift om fiskefartøyers fortrinnsrett til bruk av molo med tilliggende sjøareale i Holmeskjærvika, Ålesund kommune, Møre og Romsdal (FOR-1986-06-30-1380)

Forskriften foreslås opphevet da departementet legger til grunn at det ikke lenger er behov for denne forskriften.

* * *

Utkast til forskriftstekst for forskrifter som skal oppheves følger vedlagt (vedlegg 13).


III ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER

I forbindelse med utarbeidelsen av loven ble det redegjort nærmere for de økonomiske og administrative konsekvensene av lovforslaget, jf. Ot.prp. nr. 75 (2007-2008), s. 145-148.
* **

 


 

Departementene
Sametinget

Fylkesmennene
Sysselmannen på Svalbard

Fylkeskommunene

Agdenes kommune
Alstahaug kommune
Alta kommune
Andøy kommune
Arendal kommune
Asker kommune
Askvoll kommune
Askøy kommune
Aukra kommune
Aure kommune
Aurland kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Averøy kommune
Balestrand kommune
Ballangen kommune
Balsfjord kommune
Bamble kommune
Beiarn kommune
Berg kommune
Bergen kommune
Berlevåg kommune
Bindal kommune
Bjarkøy kommune
Bjugn kommune
Bodø kommune
Bokn kommune
Borre kommune
Bremanger kommune
Brønnøy kommune
Bærum kommune
Bø kommune
Bømlo kommune
Båtsfjord kommune
Deatnu/Tana kommune
Drammen kommune
Dyrøy kommune
Dønna kommune
Eid kommune
Eide kommune
Eidfjord kommune
Eigersund kommune
Etne kommune
Evenes kommune
Farsund kommune
Fauske kommune
Fedje kommune
Finnøy kommune
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Fjell kommune
Flakstad kommune
Flatanger kommune
Flekkefjord kommune
Flora kommune
Forsand kommune
Fosnes kommune
Fredrikstad kommune
Frogn kommune
Frosta kommune
Fræna kommune
Frøya kommune
Fusa kommune
Førde kommune
Gaivuotna/Kåfjord kommune
Gamvik kommune
Gaular kommune
Gildeskål kommune
Giske kommune
Gjemnes kommune
Gjesdal kommune
Gloppen kommune
Granvin kommune
Gratangen kommune
Grimstad kommune
Gulen kommune
Hadsel kommune
Halden kommune
Halsa kommune
Hamarøy kommune
Hammerfest kommune
Haram kommune
Hareid kommune
Harstad kommune
Hasvik kommune
Haugesund kommune
Hemne kommune
Hemnes kommune
Herøy kommune
Herøy kommune
Hitra kommune
Hjelmeland kommune
Holmestrand kommune
Hurum kommune
Hvaler kommune
Hyllestad kommune
Høyanger kommune
Høylandet kommune
Hå kommune
Ibestad kommune
Inderøy kommune
Ïrland kommune
Jondal kommune
Karlsøy kommune
Karmøy kommune
Klepp kommune
Kragerø kommune
Kristiansand kommune
Kristiansund kommune
Kvalsund kommune
Kvam kommune
Kvinesdal kommune
Kvinnherad kommune
Kvitsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Larvik kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Leikanger kommune
Leirfjord kommune
Leka kommune
Leksvik kommune
Lenvik kommune
Levanger kommune
Lier kommune
Lillesand kommune
Lindesnes kommune
Lindås kommune
Loppa kommune
Lurøy kommune
Luster kommune
Lyngdal kommune
Lyngen kommune
Lærdal kommune
Lødingen kommune
Malvik kommune
Mandal kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune
Melhus kommune
Meløy kommune
Midsund kommune
Modalen kommune
Molde kommune
Moskenes kommune
Moss kommune
Mosvik kommune
Målselv kommune
Måsøy kommune
Namdalseid kommune
Namsos kommune
Narvik kommune
Naustdal kommune
Nesna kommune
Nesodden kommune
Nesset kommune
Norddal kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune
Nærøy kommune
Nøtterøy kommune
Odda kommune
Oppegård kommune
Orkdal kommune
Os kommune
Osen kommune
Oslo kommune
Osterøy kommune
Overhalla kommune
Porsanger kommune
Porsgrunn kommune
Radøy kommune
Rana kommune
Randaberg kommune
Rauma kommune
Re kommune
Rennesøy kommune
Rissa kommune
Risør kommune
Roan kommune
Rygge kommune
Rødøy kommune
Røst kommune
Røyken kommune
Råde kommune
Salangen kommune
Saltdal kommune
Samnanger kommune
Sande kommune
Sande kommune
Sandefjord kommune
Sandnes kommune
Sandøy kommune
Sarpsborg kommune
Sauda kommune
Selje kommune
Skaun kommune
Skien kommune
Skjervøy kommune
Skodje kommune
Skånland kommune
Smøla kommune
Snillfjord kommune
Sogndal kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Solund kommune
Sortland kommune
Stavanger kommune
Steigen kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Stokke kommune
Stord kommune
Stordal kommune
Storfjord kommune
Strand kommune
Stranda kommune
Stryn kommune
Sula kommune
Suldal kommune
Sund kommune
Sunndal kommune
Surnadal kommune
Sveio kommune
Svelvik kommune
Sykkylven kommune
Søgne kommune
Sømna kommune
Sørfold kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune
Tingvoll kommune
Tjeldsund kommune
Tjøme kommune
Torsken kommune
Tranøy kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Træna kommune
Tvedestrand kommune
Tysfjord kommune
Tysnes kommune
Tysvær kommune
Tønsberg kommune
Ullensvang kommune
Ulstein kommune
Ulvik kommune
Unjarga/Nesseby kommune
Utsira kommune
Vadsø kommune
Vaksdal kommune
Vanylven kommune
Vardø kommune
Vefsn kommune
Vega kommune
Verdal kommune
Verran kommune
Vestby kommune
Vestnes kommune
Vestvågøy kommune
Vevelstad kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vindafjord kommune
Volda kommune
Voss kommune
Værøy kommune
Vågan kommune
Vågsøy kommune
Øksnes kommune
Ørskog kommune
Ørsta kommune
Øygarden kommune
Åfjord kommune
Ålesund kommune
Årdal kommune
Ås kommune

Longyearbyen lokalstyre

A/S Norske Shell
Advokatfirmaet Kjær & co. DA
Akademikerne
Assuranseforeningen Skuld (Gjensidig)
Avinor AS
Color Line Oslo
Dampskibsexpeditørernes forening
Den Norske Advokatforening
Den Norske Revisorforening
Det Norske Veritas
DFDS Seaways AS
Direktoratet for kulturminneforvaltning - Riksantikvaren
Direktoratet for Naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fagforbundet
Fellesoperativt Hovedkvarter
Fiskebåtredernes Forbund
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)
Fiskeridirektoratet
Fjord Line (Danmarkslinjen) AS
Fraktefartøyenes Rederiforening
Gard Services AS
Greenpeace
Havforskningsinstituttet
Hovedredningssentralen Nord-Norge
Hovedredningssentralen Sør-Norge
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Hurtigruten Group
Intertanko
Jernbaneverket
Kongelig Norsk Båtforbund
Konkurransetilsynet
KS Bedrift
Kystvaktstaben
Kystverket
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL)
Losoldermennenes Landsforening
Lovdata
Marintek A/S
Maritimt forum
Meteorologisk institutt
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Miljø
Natur og Ungdom
Nordisk Institutt for Sjørett
Nordisk Skibsrederforening
Norges Dykkerforbund
Norges Fiskarlag
Norges Miljøvernforbund
Norges naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norges Seilforbund
Norsk Forening for Fartøyvern
Norsk forening mot støy
Norsk Havneforening
Norsk Havneingeniørforening
Norsk Industri
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Polarinstitutt
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skipsmeglerforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Havner
Norske Skog
Norske Trålerrederiers Forening
Norwegian Hull Club
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Oljedirektoratet
Oljeindustriens Landsforening
Petroleumstilsynet
Rederienes Landsforening
Redningsselskapet
Rådgivende ingeniørers forening
Short Sea Shipping Norway
Sjøassurandørenes Centralforening
Sjøfartsdirektoratet
Skipsregistrene
Statens Forurensningstilsyn
Statens Havarikommisjon for transport
Statens Kartverk Sjø
Statens vegvesen
Telenor Maritime Radio
Transportbedriftenes landsforening
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk institutt (TØI)
Wikborg, Rein & co
WWF-Norge
YS Stat v/Norsk Losforbund

Til toppen