Ny lov om valg til fylkesting og kommunestyrer

Brev til kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene, og de registrerte politiske partiene 5. juli 2002

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
De registrerte politiske partiene

Deres ref

Vår ref

Dato

02/993

05.07.2002

Ny lov om valg til fylkesting og kommunestyrer

Stortinget vedtok den 17. juni 2002 en ny valglov (lov om valg til fylkesting og kommunestyrer). Behandlingen av regelverket for valg til Stortinget er utsatt til høsten. Den nye loven gjelder således inntil videre kun valg til fylkesting og kommunestyrer. Loven ble sanksjonert ved kgl. res. den 28. juni 2002 og vil ta til å gjelde 1. september 2002.

Departementet vil komme tilbake med et fyldigere rundskriv om loven i forbindelse med iverksettingen til høsten. Lovvedtaket er tilgjengelig på Lovdata.

Den nye loven er i mindre grad enn den gamle orientert rundt regulering av praktiske forhold og fremgangsmåter. Forutsetningen har imidlertid vært at en del slike bestemmelser i stedet skulle tas inn i forskrift. Den nye loven inneholder således flere forskriftshjemler. Departementet er i ferd med å ferdigstille et utkast til forskrift som vil bli sendt på høring i løpet av juli måned.

Departementet planlegger for øvrig regionale opplæringskonferanser for valgmedarbeidere på politisk og administrativt nivå i kommuner og fylkeskommuner samt hos fylkesmennene. KRD står for det faglige opplegget, mens KS er teknisk arrangør.

Trondheim

1. oktober

Radisson SAS Royal Garden Hotel

Tromsø

2. oktober

Rica Ishavshotel

Kristiansand

11. november

Radisson SAS Royal Caledonien Hotel

Oslo

12. november

Bristol Hotel

Bergen

14. november

Radisson SAS Hotell Norge

Invitasjoner vil bli sendt ut i august. En elektronisk versjon med adgang til påmelding ligger alerede på KS’ hjemmesider på Internett: www.ks.no / konferanser.

De politiske partiene vil bli invitert til et eget orienteringsmøte om betydningen av den nye loven i løpet av høsten. Brønnøysundregistrene, som har fått ansvar for å opprette det nye partiregisteret, kommer også til å være tilstede.

Med hilsen

Christine Hjortland e.f.
avdelingsdirektør

Helga Hjorth
rådgiver