Ny minerallov trer i kraft 1. januar 2010

Mineralloven og forskriften til loven trer i kraft 1.1.2010.

For mer informasjon om loven vises det til: