Forskrift om utøvelse av hvalsafari

Nærings- og fiskeridepartementet har 5. desember 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 16 og 32 fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Formål

Forskriften skal sikre at hvalsafari skjer på en sikker, bærekraftig og skånsom måte som ikke forstyrrer dyrene i deres naturlige habitat.


§ 2 Virkeområde og definisjon

Forskriften gjelder hvalsafari.

Med hvalsafari forstås all aktivitet som tar sikte på å observere hval i deres naturlige habitat, herunder svømming, dykking og padling.

§ 3 Generelt forbud

Det er forbudt å utøve hvalsafari på en måte som bidrar til at hvalene forstyrres i sitt naturlige habitat.

§ 4 Avstand til fartøy i fiske/faststående redskap

Det er forbudt for fartøy som driver hvalsafari å oppholde seg nærmere enn 0,2 nautiske mil (370 m) fra et fartøy i fiske, fra steng eller faststående redskap.

Det er forbudt å svømme, dykke eller padle nærmere enn 0,4 nautiske mil (740 m) fra et fartøy i fiske, fra steng eller faststående redskap.

§ 5 Havdeling

Fiskeridirektoratet region Nord kan fastsette nærmere bestemmelser om havdeling for å sikre overholdelse av bestemmelsene i denne forskriften.


§ 6 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og gi nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse av fiske og hvalsafariaktivitet.

§ 7 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

§ 8 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova § 61. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.


§ 9 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.