Nye byggesaksregler trer ikraft fra 1. juli

Den 1. juli trer nye byggesaksregler i kraft. Terskelen for søknadsplikt heves og flere nye tiltak kan settes i gang uten søknad til kommunen. Dette gjelder garasjer på inntil 50 kvadratmeter, tilbygg på 15 kvadratmeter og en rekke andre mindre tiltak. Forutsetningen er at tiltakene er i samsvar med plan og øvrig regelverk. Regelendringene er et ledd i regjeringens arbeid med å forenkle, fornye og forbedre slik at hverdagen blir enklere for innbyggere og næringsliv.

Ved å fjerne søknadsplikten for disse tiltakene, reduseres antall saker som plan- og bygningsavdelingene i kommunene får til behandling. Frigjorte ressurser kan brukes til mer veiledning til innbyggerne, raskere saksbehandling av andre saker, mer ressurser til kompliserte saker eller andre tiltak for å legge til rette for økt boligbygging og næringsutvikling.

For innbyggere og næringsliv er det positivt at fokus flyttes fra saksbehandling til service. Mange kommuner tilbyr allerede veiledning, kurs og informasjon om hvordan de nye reglene skal praktiseres, og med særlige tilpasninger til egen kommune. Til hjelp for kommunene har Direktoratet for byggkvalitet utarbeidet veiledningsmateriell for de nye byggereglene. Materialet kan f.eks. gjøres tilgjengelig ved lenker på kommunens hjemmeside. Jeg vil særlig anbefale den interaktive veilederen "Bygg uten å søke", som er et nytt verktøy for å øke selvbetjeningsmulighetene for brukerne. Direktoratet arbeider videre med denne og andre digitale veiledere og digitale hjelpemidler som kan gjøre det enklere å bygge.

Jeg oppfordrer kommunene til å komme med forslag til flere forenklinger og forbedringer, og tar imot slike forslag med takk.

Kommunene har en viktig rolle i arbeidet med å gjøre det enklere for innbyggerne og næringslivet. Nedenfor har jeg tre konkrete forslag til tiltak som kommunene kan gjennomføre innenfor dagens rammebetingelser for å gjøre det enklere, raskere og rimeligere å bygge.

1. Sørg for oppdatert og enkelt tilgjengelig informasjon på kommunens nettsider

Det vil være til stor hjelp for brukerne dersom kommunens nettsider inneholder eller har lenker til relevant lokal informasjon. Foruten planer og planbestemmelser i digitalt format, kan nettsidene f.eks. ha lenker til skjema, maler, sjekklister, lokale forskrifter og retningslinjer, veiledere, prosedyrer og "ofte stilte spørsmål". Godt veiledningsmateriale på nettet kan redusere antall spørsmål til saksbehandlere og behovet for én til én-veiledningstjenester. Jeg har ovenfor vist til veiledninger som er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Det finnes også mye annet tilgjengelig veiledningsmateriale fra direktoratet og andre kilder.

2. Hold oppstartsmøter og forhåndskonferanser så raskt som mulig, lag ”startpakker” til møtene

Oppstartsmøter (plan) og forhåndskonferanser (byggesak) bør gjennomføres så raskt som mulig når en privat forslagsstiller kommer med et planinitiativ eller når en utbygger ønsker å presentere sitt byggeprosjekt. Med faste ”oppstartspakker” som er publisert på Internett blir møtene lettere å gjennomføre. Jeg har sett at mange kommuner har laget maler og sjekklister som er tilgjengelig på nettet. Da kan de private tidlig i prosessen komme på rett spor og raskt starte det regulerings- og prosjekteringsarbeidet som må gjøres. Gode forberedelser både hos utbygger og i kommunen i forkant kan redusere behovet for tids- og arbeidskrevende ekstrarunder med dokumentasjon.

3. Effektiviser den praktiske saksbehandlingen

Det er variasjon i saksbehandlingstiden i kommunene. Sett effektiv daglig saksbehandling som mål, vær konkret. Identifiser lokale tidstyver. Se på andre kommuner og lær av hverandre. Dette kan gjelde både saksflyt, måten saksbehandlingen faktisk foregår på, gode rutiner og maler. Tilpass saksbehandlingen til det nivå som er riktig i den enkelte sak. På denne måten kan interne prosesser effektiviseres.

Jeg oppfordrer kommunene og sentrale myndigheter til fortsatt samarbeid om enklere og bedre byggeprosesser for å sikre økt boligbygging og billigere boliger for innbyggerne.

Jeg benytter anledningen til ønske alle en riktig god sommer!

Med hilsen

Statsråd Jan Tore Sanner