Nye regler for fastsetting av beregningsforutsetninger for pensjonkostnader

Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet til fylkeskommunene 14. desember.

Fylkeskommunene

Deres ref

Vår ref

Dato

05/748-41 BED

14.12.2005

Nye regler for fastsetting av beregningsforutsetninger for pensjonkostnader

Vi viser til Kommunal- og regionaldepartementets forslag til nye regler for hvordan forutsetningene for beregning av regnskapsmessige pensjonskostnader skal fastsettes, jf. vårt forslag i høringsbrev av 1.7.2005.

Departementet vil med dette informere om at nye regler ble fastsatt den 14. desember 2005. Reglene er fastsatt som foreslått i høringsutkastet, med virkning fra og med regnskapsåret 2005.

Formålet med de nye reglene er å ivareta behovet for bedre stabilitet, forutsigbarhet og realisme i kommunenes og fylkeskommunens pensjonskostnader. I tråd med dette har departementet fastsatt at følgende forutsetninger skal legges til grunn for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsårene 2005 og 2006:

  • Forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst skal være 1,75 1Forholdstallet defineres ved [ (1 + diskonteringsrente) / (1 + forventet lønnsvekst) – 1 ] * 100..
  • Forventet avkastning på pensjonsmidlene skal være lik diskonteringsrenten med tillegg av 1 %-poeng.
  • Forventet regulering av G-beløpet og pensjonene settes lik forventet lønnsvekst.


Departementets rundskriv av 1.7.2005 (H-15/05) trekkes med dette tilbake, og skal ikke benyttes for 2005-beregningene.

De nye reglene for fastsettelse av beregningsforutsetninger for pensjonskostnader er fastsatt som en endring av forskrift av 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 13-5. De nye reglene er gjengitt i vedlegg. Reglene er også publisert på departementets internettsider, se linken www.dep.no/krd/norsk/tema/kommune/kommuneokonomi/bn.html, og vil bli publisert på www.lovdata.no.


Departementet mottok høringsuttalelse fra blant annet 31 kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn. Et stort flertall av uttalelsene ga støtte til departementets forslag.

For beregningen av pensjonskostnadene for 2007 tar departementet sikte på at beregningsforutsetningene fastsettes i løpet av juni 2006. Endelige beregninger av pensjonskostnadene for 2007 bør da kunne foreligge fra pensjonsleverandørene til budsjettprosessen for 2007.

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.

Bent Devik

avdelingsdirektør

rådgiver
Kopi til:

De selvstendige kommunale pensjonskasser

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skattei

Forening for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)

Fylkesmennene

Kommunal Landspensjonskasse

Norges Kommunerevisorforbund

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Storebrand Livsforsikring

Vital Forsikring ASA

Likelydende brev sendt til:

Fylkeskommunene

Kommunene

VEDLEGG

Forskrift om endringer i forskrift av 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner).

Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet den 14.desember 2005 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 48 nr. 6.

I

I forskrift av 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) gjøres følgende endring.

§ 13-5 skal lyde:

Forutsetningene som skal legges til grunn ved beregning av netto pensjonsforpliktelse og netto pensjonskostnad etter § 13, fastsettes av departementet.

Dersom de aktuarmessige beregningsforutsetningene ikke er nærmere fastsatt av departementet, skal disse baseres på anerkjente metoder for beregning av sannsynlighet for død, uførhet, uttak av avtalefestet pensjon, uttreden av pensjonsordning og eventuelle andre forhold av betydning for pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnaden.

Beregningsforutsetningene skal fastsettes ut fra hva som faglig og realistisk kan forventes å bli den langsiktige framtidige utviklingen i økonomiske og aktuarmessige forhold, i den perioden pensjonsforpliktelsene løper.

Beregningsforutsetningene skal fastsettes slik at budsjettmessig og regnskapsmessig stabilitet og forutsigbarhet oppnås, og slik at de akkumulerte årlige premieavvik over tid går mot null.

Tidligere bokstav E, F og G oppheves.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Merknader til forskrift av 14. desember 2005 om endringer i forskrift av 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner).

Bokstav A slår fast at de forutsetningene som skal legges til grunn for beregning av netto pensjonsforpliktelse og netto pensjonskostnad i henhold til denne forskrift § 13 skal fastsettes av departementet. Dette gjelder i utgangspunktet både de økonomiske forutsetninger som forventet lønnsvekst, diskonteringsrente for pensjonsforpliktelsen, avkastningsrente på pensjonsmidlene, regulering av pensjoner og av folketrygdens grunnbeløp, og de aktuarmessige forutsetninger for uføresannsynlighet, død og AFP-uttak mv..

Bokstav B angir at de aktuarmessige beregningsforutsetninger skal baseres på anerkjente metoder for beregning av sannsynlighet for død, uførhet, uttak av avtalefestet pensjon, uttreden av pensjonsordning og eventuelle andre forhold av betydning, med mindre departementet selv ikke har angitt nærmere hvilke aktuarmessige forutsetninger som skal legges til grunn.

Bokstav C slår fast, at faglige og realistiske vurderinger skal legges til grunn for fastsettelsen av beregningsforutsetningene. Dette innebærer at det skal benyttes aktuarmessig og økonomisk faglig skjønn i vurderingen av hva som kan forventes å være en realistisk langsiktig framtidig utvikling i økonomiske og aktuarmessige forhold i den perioden pensjonsforpliktelsene løper. Kravet om realisme innebærer at beregningsforutsetningene må vurderes årlig, og at de enkelte beregningsforutsetningene skal være innbyrdes konsistente i forhold til den utvikling som kan forventes.

Bokstav D slår fast at beregningsforutsetningene skal fastsettes ut fra hensynet til stabilitet og forutsigbarhet i budsjettering og regnskapsføring av pensjoner. Hensynet til stabilitet innebærer at det i de årlige vurderinger som departementet skal foreta ligger et vesentlighetskrav. Dersom det ikke har inntruffet vesentlige endringer i de underliggende økonomiske og aktuarmessige forhold som kan forventes å ha betydning for den langsiktige utviklingen i beregningsforutsetningene, og derigjennom pensjonsforpliktelsen og pensjonskostnadene, skal det ikke være nødvendig å foreta endringer i beregningsforutsetningene.

Hensynet til forutsigbarhet tilsier at beregningsforutsetningene for et år skal fastsettes på et tidspunkt slik at kommunene og fylkeskommunene kan innarbeide pensjonskostnadene i årsbudsjettet for året, og at beregningsforutsetningene som hovedregel ikke skal endres i løpet av regnskapsåret.

I realismekravet etter bokstav C ligger samtidig, at dersom det etter at departementet har fastsatt beregningsforutsetningene for et år, har inntruffet vesentlige endringer i de underliggende økonomiske og aktuarmessige forhold som kan forventes å ha betydning for den langsiktige utviklingen i beregningsforutsetningene, så kan det bli nødvendig å foreta endringer i beregningsforutsetningene. Nødvendigheten av å endre beregningsforutsetningene må bero på helt uforutsette særskilte hendelser som påvirker den langsiktige utviklingen i økonomiske og aktuarmessige forhold i vesentlig grad, og må veies opp mot hensynet til forutsigbarhet.

Videre slås det fast i bokstav D, at forutsetningene skal fastsettes slik at summen av de årlige premieavvik over tid går mot null. Dette innebærer at beregningsforutsetningene må fastsettes slik, at summen av de årlige regnskapsmessige pensjonskostnader over tid samsvarer med summen av de årlige betalte pensjonspremier.

Forskriften gjelder fra og med regnskapsåret 2005.