Dokument

Rundskriv V-7B/2006

Nytt personalreglement For prester i Den norske kirke og endring i forskrift om tilsetting av Menighetsprest.

Rundskriv om Nytt personalreglement for prester

Presteskapet

Biskopene
Bispedømmerådene
De teologiske fakultetene
De praktisk-teologiske seminarene

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

V-7B

2006/01378 KIA MTB

 

8. februar 2007

 


Nytt personalreglement for prester i Den norske kirke og endring om forskrift om tilsetting av Menighetsprest.

Ved forhandlinger mellom Kultur- og kirkedepartementet og tjenestemannsorganisasjonene, Den norske kirkes presteforening og Fagforbundet, ble det 24. november 2006 fastsatt nytt personalreglement for prester i Den norske kirke. Reglementet er stadfestet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006. Formålet med personalreglementet er å regulere tilsettingsprosessen og enkelte andre forhold vedrørende de fleste prester som er omfattet av tjenestemannsloven. Bestemmelsene i reglementet vil erstatte bestemmelser i forskrift 17. juni 1988 om tilsetting av menighetsprest. Innholdet i tilsettingsforskriften vil heretter kun omhandle kvalifikasjonskravene for tilsetting som prest i Den norske kirke. Personalreglement og forskrift om tilsetting av menighetsprest (slik denne lyder etter endringen) følger som vedlegg til dette rundskrivet.

Både personalreglementet og endringen i tilsettingsforskriften trer i kraft 1. mars 2007.   

Utgangspunktet for arbeidet med personalreglementet har vært å tilpasse tilsettingsordningen til malen for statlige personalreglementer. Dette har også tjenestemannsorganisasjonene ønsket. 

Grunnleggende hensyn bak reglementet har blant annet vært:

- Forutsigbare og ensartede prosesser i de ulike bispedømmer.
- Innføring av intervju som normalordning i tilsettingsprosessen.
- Styrking av prostens rolle i tråd med endringer i tjenesteordningene.
- Balanse mellom kravene til grundighet, tids- og ressursbruk i tilsettingsprosessen.

Blant de viktigste endringene, sammenlignet med tidligere ordning, nevner vi følgende:

Innstillingsrådets sammensetning

Vedkommende prost i det prosti der tilsetting skal skje, leder innstillingsrådet. Stiftsdirektøren har fått sete i innstillingsrådet til erstatning for at bispedømmerådet tidligere valgte en representant. Som tidligere har en representant for tjenestemennene plass i innstillingsrådet.

Tjenestemannsorganisasjonenes rolle

Søkerlisten skal som tidligere oversendes både til innstillingsrådet og menighetsrådet. Nytt er at den også skal oversendes til de tjenestemannsorganisasjoner som organiserer prester i bispedømmet.  Organisasjonenes møte- og talerett i bispedømmerådet under tilsettingssaken er videreført.

Intervju innføres som normalordning

Personalreglementets § 6 nr. 3, 4 og 5 gir regler for intervju med mulighet for unntak i enkelte situasjoner. Det regelfestes at en representant for menighetsrådet får anledning til å delta under intervjuet. Menighetsrådets uttalerett videreføres, jf. § 6 nr. 4 og § 8 nr. 1

Biskopens adgang til å foreta midlertidig tilsetting

Ved tilsetting i vikariat, engasjement og åremålsstilling lå tilsettingsmyndigheten tidligere til biskopen, uavhengig av tilsettingsforholdets varighet. Personalreglementet § 2 nr. 2 legger nå til biskopen å tilsette i ansettelsesforhold som skal vare kortere enn i seks måneder. Vedkommende prost gir innstilling i slike saker. Når tilsettingen vil vare utover seks måneder, skal bispedømmerådet foreta tilsetting på vanlig måte etter en alminnelig tilsettingsprosess.

Vektleggingen av relevante hensyn ved tilsetting

I reglementet § 7 nr. 2 fremgår det at ”Prioritering av søkerne skal skje ut fra en helhetsvurdering der det legges vekt på utdanning, praksis, ansiennitet og personlige kvalifikasjoner sett i sammenheng med stillingens særlige arbeidsoppgaver. Behovet for representasjon av begge kjønn i prestekollegiet skal vektlegges. Likeledes skal hensynet til forflytning vektlegges.”

Kvalifikasjonskravene

Endringene i kvalifikasjonsbestemmelsene bygger på et forslag fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe og en påfølgende høring. De nye bestemmelsene i tilsettingsforskriften tar blant annet sikte på tilpasse kvalifikasjonskravene til den nye gradsstrukturen ved universiteter og høyskoler. Det videre lagt vekt på at evaluerings- og godkjenningsordningen skal tilfredsstille  forvaltningslovens krav til saksbehandling og klageadgang.    

Med hilsen

Ole H. Fisknes e.f. Thom M. Rafoss
ekspedisjonssjef             avdelingsdirektør
 

Vedlegg:

Forskrift om tilsetting av menighetsprest
Personalreglement om tilsetting av menighetsprest