Nytt riksnett for radio – lokalisering

Wiersholm, Mellbye & Bech
v/ adv. John S. Gulbrandsen
Postboks 1400 Vika
0115 Oslo


Nytt riksnett for radio – lokalisering

Deres ref.

Vår ref.

Dato

JG-32046

2003/1441 ME/ME3 KKL:elt

28.04.2003

Vi viser til Deres brev av 24. april d.å. vedrørende lokalisering i forbindelse med såkalte P5-konsesjonen.

I utlysingen er det stilt krav om at kanalens hovedkontor og sentrale nyhetsredaksjon skal lokaliseres utenfor Oslo. Ut over dette er lokaliseringsspørsmål ikke omtalt i utlysingen. Ut over kravet om lokalisering utenfor Oslo er det følgelig opp til søkerne å vurdere hvor det er mest hensiktsmessig å etablere radiokanalen.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef


Øyvind Christensen
avdelingsdirektør