Offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Rapport fra et partssammensatt utvalg som har vurdert ulike tilpasninger av offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen. Rapporten vil være en del av grunnlaget for behandlingen av offentlig tjenestepensjon i lønnsoppgjøret 2009.

Det partssammensatte utvalget har vurdert tilpasninger i alderspensjon, AFP og uførepensjon i de offentlige tjenestepensjonsordningene. I rapporten diskuterer utvalget fire alternativer for en ny offentlig tjenestepensjonsordning: en modifisert versjon av dagens bruttoordning, en netto ytelsesmodell, en ytelsesbasert påslagsordning og en innskuddspensjonsordning. 

Utvalget har vært ledet av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys har også deltatt i utvalget. Utvalget har ellers bestått av ledere fra organisasjonene i offentlig sektor og de offentlige arbeidsgiverne: LO, Unio, YS, Akademikerne, KS, Arbeidsgiverforeningen Spekter og Oslo kommune. I tillegg har NHO og HSH vært observatører i utvalget.

 

Last ned rapporten

Vedlegg til rapporten (publiseres fortløpende etter hvert som de blir ferdige):