Om avtale fra 1988 mellom den norske stat v/Næringsdepartementet og Norsk Hydro AS om omlegging av virksomheten ved Hydro Rjukan

Nærings- og handelsdepartementet har i dag sendt brev til ordfører Erik Haatvedt i Tinn kommune med vurdering av Hydros oppfølging av avtale fra 1988. Departementet har vurdert Hydros oppfølging med hensyn til arbeidsplasser i kommunen og de forpliktelser som ligger i avtalens bestemmelser på dette området. (20.09.04)

Tinn kommune
Ordfører Erik Haatvedt
Torget 1
3660 RjukanDeres ref

Vår ref

Dato
20.09.2004


Om avtale fra 1988 mellom den norske stat v/Næringsdepartementet og Norsk Hydro AS om omlegging av virksomheten ved Hydro Rjukan

Vi viser til møtet med en delegasjon fra Rjukan i Nærings- og handelsdepartementet 19. mai 2004 og til brev av 17. juni 2004.

På møtet i mai ble det orientert om utfordringer i Tinn kommune knyttet til nedleggelser av arbeidsplasser. Kommunen tok i denne forbindelse opp den avtalen som staten v/Næringsdepartementet inngikk med Norsk Hydro i 1988. Avtalen gir kommunen adgang til å ta opp med departementet spørsmål knyttet til oppfyllelse av avtalens vilkår. Det ble særlig satt fokus på det punkt i avtalen som pålegger Hydro å selv etablere eller sterkt medvirke til etablering av minst 350 arbeidsplasser.

Kommunen synes ikke å imøtegå at dette antallet er etablert siden 1988. Kommunen hevder imidlertid at avtalen etablerer en arbeidsplassgaranti som ikke følges opp, da Hydro etter kommunens beregninger per i dag kun opprettholder eller står bak om lag 260 arbeidsplasser. En konklusjon på møtet var at Nærings- og handelsdepartementet ville foreta en nærmere vurdering av de forpliktelsene i avtalen som er knyttet til arbeidsplasser og Hydros oppfyllelse av disse.

Departementet har etter møtet i mai fått innspill fra Hydro gjennom et møte med representanter for konsernet og i form av skriftlig materiale om deres syn på oppfyllelsen av avtalen. Departementet har også foretatt en juridisk vurdering av forpliktelsene i avtalen.

Hydro mener de har oppfylt vilkårene i avtalen med god margin. De har fremlagt detaljerte tall for arbeidsplasser de selv har etablert og videreført siden 1988, i tillegg til arbeidsplassetableringer som de har medvirket betydelig til. En hovedkonklusjon i materialet fra Hydro er at dette antallet utgjør vesentlig mer enn de 350 arbeidsplassene de forpliktet seg til å etablere eller sterkt medvirke til etablering av i avtalen. Departementet har ikke grunn til å reise tvil om dette. Hydro har også orientert om andre deler av avtalen de har oppfylt, blant annet gjennom å opprette et næringsfond.

Et hovedspørsmål i den juridiske vurderingen av avtalen er om den inneholder en forpliktelse for Hydro til ikke bare å etablere, men også å opprettholde minst 350 arbeidsplasser på ubestemt tid.

Departementets vurdering er at uten klarere holdepunkter i avtalen kan ikke Hydro pålegges en plikt til å holde et bestemt aktivitetsnivå uten tidsgrense i Tinn kommune. Vi vil særlig peke på at kommunen ved forhandlingene om avtalen fremla et slikt krav, men at det ikke ble fulgt opp i den senere behandlingen av saken. Når et krav om arbeidsplassgaranti ble fremmet i forhandlingene, men ikke inntatt i avtalen, taler dette for at det ikke var partenes intensjon at avtalen skulle inneholde en arbeidsplassgaranti.

Avtalen mellom staten og Hydro fra 19. september 1988 har et klart krav om at Hydro skal etablere eller sterkt medvirke til etablering av minst 350 arbeidsplasser. Dette har Hydro etter vår oppfatning oppfylt. Avtalen kan imidlertid ikke tolkes som et krav til Hydro om å opprettholde 350 arbeidsplasser i Tinn kommune på ubestemt tid. Etter departementets syn har Hydro derfor ikke lenger noen juridiske forpliktelser med hensyn til sysselsettingen i Tinn kommune.

I samråd med Olje- og energidepartementet er Nærings- og handelsdepartementet på denne bakgrunn også kommet til at arbeidsplassforpliktelsene i avtalen ikke får konsekvenser for de kraftspørsmål som er regulert i avtalen.

Vi har forståelse for de spesielle utfordringer som nedleggelser av arbeidsplasser medfører i Tinn kommune. Det er imidlertid viktig å rette fokus mot fremtidige verdiskapingsmuligheter. Rjukan har en vesentlig kompetansebase, noe etableringene siden 1988 viser. Det er viktig å utnytte dette utgangspunktet.

Med hilsen

Morten Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Eivind Nordtorp
fung. avdelingsdirektør

Kopi: Hydro