Omklassifisering av fondsmidler fra salg av kraftaksjer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Postboks 37

6861 LEIKANGER

Deres ref

Vår ref

Dato

04/2039-14 BED

04.01.2005

Omklassifisering av fondsmidler fra salg av kraftaksjer

Vi viser til henvendelse om omklassifisering av fondsmidler fra salg av eierandeler i kraftselskap, og beregning av avkastning på innskutt kapital.

Saken gjelder kommuner som har foretatt omklassifisering av investeringsfond til driftsfond i 2003 med bakgrunn i at en andel av inntektene fra salg av kraftaksjer foretatt i perioden 1997-2000 skal kunne regnes som såkalt avkastning på innskutt kapital og således som driftsinntekter. Saken gjelder videre hvilke regler som gjelder i forhold til beregning av andelen av salgsinntekten som skal regnes som driftsinntekt og omklassifiseres, nærmere bestemt hvilke egenkapitalposter i selskapene som skal utgjøre grunnlaget for denne beregningen.

Føring av salgsinntekter fra salg av finansielle anleggsmidler, herunder aksjer i kraftselskap, er regulert i regnskapsforskriften av 15.12.2000 etter endring av 22.9.2004.

Inntil denne endringen har det vært regelstridig å benytte i driftsregnskapet en andel av udisponerte midler fra salg av eierandeler foretatt i 2000 eller tidligere.

Endringen i regnskapsforskriften ble gitt virkning fra og med 2004-regnskapet. Ved avleggelsen av 2003-regnskapet forelå altså verken lov- eller forskriftshjemmel til å foreta en omklassifisering av fondsmidler fra salg som nevnt foretatt i 2000 eller tidligere.

I de tilfellene omklassifisering av en andel av investeringsfond er foretatt i 2003, er dette å anse som en feil i 2003-regnskapet, jf. KRS nr. 5 om korrigering av feil. Kommunal- og regionaldepartementet legger til grunn at omklassifiseringer foretatt i 2003-regnskapet skal korrigeres i regnskapet for 2004. Andel av investeringsfond som skal omklassifiseres må skje i tråd med forskriftsreglene og gjennomføres i 2004.

Tidspunktet for salg av aksjer har inntil 2004 vært avgjørende for muligheten til å disponere en andel av salgsinntekten i driftsregnskapet. Formålet med forskriftsendringen av 22.9.2004 er å likestille håndteringen av inntekter fra salg av kraftaksjer foretatt i perioden 1997 til 2000, med håndteringen av inntekter fra salg foretatt i 2001 og senere.

Ved endringene i økonomibestemmelsene i kommuneloven i 2001 ble det lagt til grunn at håndteringen av engangsinntekter, som inntekter fra salg av eierandeler i selskap, skulle skje i tråd med god kommunal regnskapsskikk. Likestillingen av håndteringen av salgsinntekter skjer derfor på den måten at en også for salg foretatt før lovendringen anvender god kommunal regnskapsskikk ved beregningen av avkastning på innskutt kapital. Reglene for denne beregningen som tidligere var gitt i standard for god kommunal regnskapsskikk, er nå gitt i forskrifts form.

Aksjelovens regler skal legges til grunn for beregningen av den andelen av en salgsinntekt som skal regnes som driftsinntekt. Dette innebærer at en kommune ikke kan føre som driftsinntekt eller omklassifisere et høyere beløp enn kommunen lovlig kunne tatt ut som utbytte fra selskapet. Utbytteadgangen skal etter aksjeloven baseres på slik egenkapitalen i selskapet faktisk var sammensatt i året før utbytteutbetalingen.

Dette innebærer at den faktiske balansen til selskapet slik egenkapitalen faktisk var sammensatt skal legges til grunn ved beregningen av avkastning på innskutt kapital, slik at det ikke er rom for å inkludere mulig omgjøring av bundet egenkapital til fri i året før salgsåret dersom omgjøringen faktisk ikke var gjennomført. Eksempelvis er det altså ikke anledning til å inkludere selskapenes overkursfond i beregningen av avkastning på innskutt kapital dersom overkursfondet ikke faktisk var omgjort til annen (fri) egenkapital i året før salgsåret.

Sammensetningen av kraftselskapenes egenkapital og fordelingen av kapital på bunden og fri kapital varierer mellom selskapene av ulike årsaker. Slik aksjelovens regler er lagt til grunn for beregningen av driftsdelen av en inntekt fra salg av kraftaksjer, vil dette medføre ulike beløpsmessige utslag mellom kommuner og mellom fylkeskommuner. Det er derfor grunn til å presisere at formålet med forskriften var å gi god kommunal regnskapsskikk anvendelse også på salg foretatt før lovendringen, ikke å likebehandle kommunene fullt ut økonomisk ut fra de utslag aksjelovens regler ville gi.

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.

avdelingsdirektør

Bent Devik

rådgiver

Kopi til:

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving

Forening for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)

Fylkesmennene

Norges Kommunerevisorforbund