Omorganisering av Avdeling for nyskaping og forskning

Om organiseringen av Avdeling for nyskaping og forskning

Avdeling for nyskaping og forskning ble omorganisert med virkning fra 1. mai 2002.10. september 2003 ble det foretatt en ytterligere omorganisering, men av mindre omfang. I den nåværende organisasjonen er tre tidligere separate seksjoner avviklet og erstattet med fem faggrupper. Omleggingen har ikke medført vesentlige endringer i arbeidsoppgavene i avdelingen, men introduserte en ny måte å organisere arbeidet på.

Avdeling for nyskaping og forskning vil med den nye organisasjonen intensivere arbeidet med å stimulere og styrke norsk næringsliv til å øke sin innovasjonsevne og utvikle sine konkurransefortrinn. Det blir stadig viktigere å sikre verdiskapingen i samfunnet ved at resultater fra forsknings- og innovasjonsaktiviteten materialiserer seg i forretningsideer som kan selges i et marked, enten nasjonalt eller internasjonalt.

Fokus på helhet og strategisk ledelse

Målsettingen nåværende organisering av NF-avdelingen er å sette fokus på strategisk ledelse og legge til rette for større fleksibilitet og økt effektivitet. Dette vil gi bedre faglige og personlige utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider.

I den nye organisasjonsstrukturen vil den enkeltes rolle og ansvar i avdelingen tydeliggjøres. Medarbeiderne har fått et klarere definert ansvar for å ta initiativ og for å prioritere, gjennomføre og kvalitetssikre de oppgavene som utføres. Gjennom å arbeide i team vil medarbeiderne dra nytte av hverandres kompetanse og erfaring.

Økt delegering av ansvar til medarbeiderne gir avdelingsledelsen større rom for å planlegge og utvikle avdelingens strategi. Overgangen fra tradisjonell seksjonsledelse til én ledergruppe på ett nivå styrker mulighetene for en helhetlig tilnærming til avdelingens arbeidsområder. Avdelingsledelsen består av fire personer som har definerte ansvars- og arbeidsområder knyttet til flere av faggruppene.

Hvorfor faggrupper?

Faggruppene skal synliggjøre avdelingens kompetanse og kjernevirksomhet eksternt og internt. En faggruppe defineres som et fellesskap av oppgaver som det kreves noenlunde lik kompetanse for å løse. Faggruppene består av medarbeidere fra alle stillingsnivåer. Med utgangspunkt i den økte delegeringen av ansvar skal faggruppene i praksis fungere som selvstyrte enheter. Hver faggruppe har en administrativ kontaktperson som vil koordinere informasjonsflyten mellom ledergruppen og faggruppen. Oppgaven går på omgang innenfor faggruppen.

De fem faggruppene i Avdeling for nyskaping og forskning:

  1. Intern administrasjon, utvikling og kommunikasjon
  2. Budsjett- og virksomhetskoordinering
  3. Internasjonalt næringssamarbeid
  4. Forskning og teknologiutvikling
  5. Innovasjon og omstilling

Saksbehandling i team

Hver enkelt medarbeider skal være medlem av en faggruppe, men kan være medlem av inntil to. Saksbehandlerne vil i større grad enn før ha ansvaret for å forberede, behandle og fullføre alle sider ved saksbehandlingen. For å sikre god kvalitet på ferdigbehandlede saker skal saksbehandlingen skje i samarbeid mellom minimum to saksbehandlere, enten innenfor samme faggruppe eller mellom forskjellige faggrupper.

Alle saksbehandlere har et selvstendig ansvar for framdrift i sine saker og må sørge for en hensiktsmessig organisering av eget arbeid. Ansvaret er i større grad enn tidligere delegert til medarbeiderne, som må foreta egne vurderinger og diskutere løsninger av saker med kollegaer i faggruppene.

Kontakt med avdelingen:

Tlf.:

22 24 04 01

Faks:

22 24 04 05

For mer detaljert kontaktinformasjon, se under Kontaktpersoner.