Oppfølging av oppgavemeldingen - vurdering av fylkeskommunenes oppgaver

Brev fra kommunal- og regionalministeren.

Fylkeskommunene, fylkesmennene, Kommunenes Sentralforbund,
statens utdanningskontor, fylkeslegene,
hovedsammenslutningene/Norsk Lærerlag

Deres ref

Vår ref

Dato

01/5492

20.11.2001

Oppfølging av oppgavemeldingen – vurdering av fylkeskommunenes oppgaver

Jeg vil med dette brevet orientere berørte parter om regjeringens oppfølging av oppgavemeldingen. Regjeringen vil gjøre en vurdering av fylkeskommunens oppgaver i lys av Sem-erklæringen. Vurderingen vil være avsluttet tidlig på nyåret.

Bakgrunn
Stortinget behandlet 14. juni 2001 St.meld. nr. 31 (2000-2001)Kommune, fylke, stat – en bedre oppgavefordeling, og sluttet seg til forslagene i meldingen, jf. Innst. S. nr. 307 (2000-2001). Det er lagt til grunn at reformen skal iverksettes innen 1. januar 2003. Et viktig formål med endringene på regionalt nivå er å styrke fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. Regionale utviklingsoppgaver skal legges under direkte folkevalgt styring, og fylkeskommunen skal slik få et tydelig og samlet ansvar for regionens utvikling. De viktigste oppgaveendringene som skal gjøres er følgende:

  • Ansvaret for regionale miljø- og landbruksoppgaver, med unntak av klagebehandling og lovlighetskontroll, flyttes fra fylkesmannen til fylkeskommunen.
  • Fylkeskommunen som planmyndighet skal styrkes.

Også fylkeskommunens innflytelse over regional samferdsel og tilretteleggende næringsutvikling skal styrkes. Det ble videre foreslått å opprette et rådgivende utvalg for å bistå fylkeskommunene i ev. frivillige sammenslåingsprosesser.

I Sem-erklæringen ble det sagt at en samarbeidsregjering vil ”vurdere oppgavene til fylkeskommunene slik at ansvarsforholdene mellom fylkeskommunen og fylkesmannen, samt fylkeskommunene og primærkommunene blir bedre klargjort. En slik gjennomgang av oppgavefordelingen må i tillegg til å avklare ansvarsforhold, bidra til reduksjon av byråkrati. Det er viktig at fylkeskommunene ikke blir overkommuner for primærkommunene innen planarbeid og arealdisponering. Etter noe tid vil det bli lagt til rette for en evaluering av den nye fylkeskommunen.” I svarbrev til FrP av 15.10.2001 ble det sagt at ”Med evaluering av den nye fylkeskommunen menes det at strukturen som ble vedtatt i oppgavefordelingen mellom stat – fylke – kommune ved behandlingen av St.meld. nr. 31 (2000-2001), jf. Innst. S. nr. 307 (2000-2001) nå skal iverksettes for så å bli evaluert i løpet av inneværende stortingsperiode.”

Vurdering av fylkeskommunens oppgaver
Regjeringen vil på denne bakgrunn gjøre en ny vurdering av fylkeskommunens oppgaver. Av hensyn til ansatte, og at reformen er planlagt gjennomført innen 1. januar 2003, skal vurderingen igangsettes og sluttføres så snart som mulig. Fylkeskommunens oppgaver innen miljø, landbruk, plan og areal, må ses i sammenheng med de vurderinger som nå gjøres av oppgavefordelingen innen rus, barnevern, familievern og tannhelse, og de endringer innen samferdsel som ble signalisert i Sem-erklæringen.

Vurderingen av fylkeskommunens oppgaver innen miljø, landbruk, plan og areal skal sluttføres senest tidlig på nyåret. De øvrige oppgavene (rus, barnevern, familievern, tannhelse og samferdsel) vurderes i tråd med de tidsplaner som er lagt i det enkelte departement. Dersom regjeringens konklusjon blir at vi ønsker å gjøre vesentlige endringer i det som Stortinget tidligere har sluttet seg til, må saken legges fram for Stortinget på nytt.

Oppfølgingsoppgaver i tilknytning til oppgavemeldingen
KRD er ansvarlig for å koordinere oppfølgingen av meldingen, men det enkelte fagdepartement er ansvarlig for å følge opp forslagene i meldingen innenfor sine ansvarsområder. Forslagene i oppgavemeldingen er konkretisert i 29 oppfølgingsoppgaver, hvorav 17 er knyttet til det regionale nivå, jf. brev til fylkeskommunene, fylkesmennene, statens utdanningskontor og fylkeslegene av 2. juli 2001.

Flere av oppfølgingsoppgavene er arbeids- og tidkrevende. Jeg antar av den grunn at framdriften i mange av oppfølgingsoppgavene vil måtte gå som planlagt, parallelt med at vi foretar vurderingen. Regjeringen forutsetter at dersom vi konkluderer med at den oppgavereformen som Stortinget sluttet seg til i vår i hovedsak skal iverksettes, kan dette gjøres på en forsvarlig måte innenfor den fastsatte tidsfristen. Samtidig er det viktig at ingen foretar disposisjoner som binder regjeringen unødig i forhold til alternative løsninger. Kontakten og dialogen mellom fylkeskommunene og fylkesmennene kan opprettholdes også i den fasen vi nå går inn i. Endelige konklusjoner om framtidig organisering må imidlertid utstå inntil en endelig beslutning foreligger og en ferdigforhandlet sentral omstillingsavtale som regulerer de ansattes rettigheter er på plass.

Når det gjelder oppfølgingsoppgavene som ikke er knyttet til det folkevalgte regionale nivå, for eksempel integreringen av fylkeslegen og statens utdanningskontor i fylkemannsembetet, skal arbeidet fortsette som planlagt.

Med hilsen

Erna Solberg

Kopi: AAD, BFD, FIN, FID, JD, KUF, LD, MD, NHD, OED, SD, SHD og SMK