Høringer

Opphentingsprogram for HPV-vaksinen - Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og SYSVAK-registerforskriften

Bakgrunnen for endringsforslaget er at Stortinget høsten 2015 besluttet at det skal innføres et opphentingsprogram for HPV-vaksine for kvinner opp til 26 år

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.05.2016

Vår ref.: 16/2715

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 2. oktober 2009 nr. 1229 om nasjonalt vaksinasjonsprogram og forskrift 20. juni 2003 nr. 739 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-registerforskriften). Bakgrunnen for endringsforslaget er at Stortinget høsten 2015 besluttet at det skal innføres et opphentingsprogram for HPV-vaksine for kvinner opp til 26 år. Forskriftsendringene som foreslås følger opp Stortingets beslutning.

Ny løsning for høringssvar 

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.


Vi ber høringsinstansene videreformidle høringsnotatet til relevante underliggende organer og eventuelt andre aktører dersom disse mangler på høringslisten.

Høringsfrist er 6. mai 2016.

 

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til rådgiver Kristine W. Blikom på e-post kwb@hod.dep.no      eller telefon 22248587.

 

Med vennlig hilsen                                                           


Elin Anglevik (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                            Kristine Wigmostad Blikom

                                                                            rådgiver

 

Barneombudet
Datatilsynet
De regionale helseforetak
De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM)
Den norske legeforening
Departementene
Folkehelseinstituttet
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kreftforeningen
Kreftregisteret
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høyskoler
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets universiteter
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustriforeningen
LHF – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi
Mattilsynet
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Nettverket for private helsevirksomheter
Norges farmaceutiske forening
Norges forskningsråd
Norsk forening for infeksjonsmedisin
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
Norsk pasientforening
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening
Norsk Sykepleierforbund
Pasientklagenemnda
Personvernnemnda
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
SINTEF Unimed
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk