Opphevelse ervervsloven

Opphevelse av ervervsloven

Lov 23. desember 1994 nr. 79 om erverv av næringsvirksomhet (ervervsloven) som har regulert bedriftserverv over en viss størrelse, oppheves fra 1. juli 2002. For avtaler som inngås fra og med dette tidspunkt opphører plikten til å sende melding om ervervet til Nærings- og handels-departementet. Løpende tyngende vilkår som departementet har satt ved bedriftsoppkjøp etter det tidligere konsesjonsregelverket og etter ervervsloven, bortfaller samtidig.

I forbindelse med opphevelsen gjøres det endringer i lov 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) og lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeidsmiljøloven).

I konsesjonsloven oppheves § 2 femte ledd som unntar meldepliktige erverv etter ervervsloven fra konsesjonsplikten etter konsesjonsloven. Avtaler om bl.a. aksjekjøp som inngås 1. juli eller senere kan derfor utløse konsesjonsplikt etter konsesjonsloven når selskapet det erverves aksjer i, har bebygd eiendom over 20 dekar. Det kan søkes om unntak fra konsesjonsplikten, se konsesjonsloven § 2 siste ledd. I Ot. prp. nr. 62 (2001-2002) om lov om oppheving av lov om erverv av næringsverksemd åpnes det for en lempeligere behandling av søknader om unntak fra konsesjonsplikten ved aksje- og bedriftsovertagelser. Slik søknad kan rettes til Statens landbruksforvaltning, Stortingsgaten 28, postboks 8140, Dep., 0033 Oslo. Tlf:24131000. Se også nettsidene til Landbruksdepartementet.


Det er vedtatt en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven, § 73E fjerde ledd, som gir regler om informasjon til de ansatte ved virksomhetsoverdragelse.

Etter bestemmelsen skal ny innehaver avholde et informasjonsmøte med de ansatte. Dette kan for eksempel gjøres gjennom et allmøte slik at de ansatte får anledning til å stille spørsmål til den nye innehaveren. Alle ansatte, ikke bare ansattes representanter, må inviteres til møtet.

I møtet skal de ansatte gis informasjon både om virksomhetsoverdragelsen og om konsekvensene for de ansatte.

De ansatte skal bli informert senest samtidig med at virksomhetsoverdragelsen gjøres offentlig kjent for å unngå at virksomhetsoverdragelsen blir kjent for de ansatte først gjennom media. Henvendelser om arbeidsmiljøloven § 73 E kan rettes til Arbeids- og administrasjons-departementet v/arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen telefon 22246901.