Opplæring for fredsoperasjoner. Training for Peace (TfP)

Opplæring for fredsoperasjoner. Training for Peace (TfP)

Training for Peace ble etablert i 1995 som et norsk bidrag til å styrke arbeidet for sikkerhet i SADC-regionen (Southern African Development Community), gjennom støtte til opplæring og forskning innen krisehåndtering, kriseløsning og deltakelse i fredsoperasjoner. SADCs medlemmer er: Angola, Botswana, Den demokratiske republikk Congo, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mosambik, Namibia, Swaziland, Sør-Afrika, Tanzania, Zambia og Zimbabwe. Etableringen av TfP ble sett som en naturlig videreføring av Norges mangeårige engasjement for flertallsstyre i Sør-Afrika. Samtidig var det behov for å styrke SADC-landenes evne til å håndtere regionale konflikter og delta i fredsoperasjoner ledet av Den afrikanske union (AU) og FN. For dette formål ble det iverksatt et program for opplæring av sivilt personell, senere også sivilt politi, for deltakelse i slike operasjoner. Formålet er å sette landene istand til selv å lære opp tilstrekkelig personell for deltakelse i fredsoperasjoner regionalt og internasjonalt.

Utenriksdepartementet har ansvaret for å trekke opp de utenrikspolitiske retningslinjer for programmet, mens Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) har ansvaret for den praktiske tilrettelegging og drift av programmet, i nært samarbeid med to sør-afrikanske partnere – forskningsinstitusjonene Institute for Strategic Studies – ISS og TheAfrican Centre for the Constructive Resolution of Disputes – ACCORD, som planlegger og gjennomfører de enkelte kurs. De driver også relevant forskning som kan bidra til utvikling av kursopplegg.

Training for Peace har hele tiden fokusert på opplæring av sivilt personell. De senere år har dette inkludert sivilt politi. Siden 1995 har ca. 5000 personer deltatt i ulike TfP-kurs. Ca. 15-20 pst. av disse har deltatt i fredsoperasjoner. Denne andelen har steget betydelig de senere år, ved økt vekt på kurs for personell som er utpekt til å delta eller deltar i fredsoperasjoner. Av personell fra SADC-regionen som har deltatt i fredsoperasjoner regner man med at 60 pst. har deltatt på TfP-kurs.

Opplæringen av sivilt personell er særlig rettet inn mot personer med kompetanse innen f.eks. humanitært arbeid, beskyttelse av sårbare grupper og rettsadministrasjon. Disse kursene er nå i stor grad standardisert og i økende grad drives det opplæring av personell som er øremerket for fredsoperasjoner.

I tillegg satser man i økende grad på opplæring av sivilt politi til bruk i fredsoperasjoner, i nært samarbeid med organisasjonen for regionalt politisamarbeid i det sørlige Afrika (Southern African Regional Police Chiefs Cooperation Organisation, SARPCCO). Også disse kursene er i stor grad standardisert. Det arrangeres dertil egne kurs for bevisstgjøring av politiet i forhold til Hiv/Aids og for å forebygge vold mot kvinner og barn i konfliktområder.

NUPIs rolle har hele tiden vært viktig for å koordinere de to sør-afrikanske partnernes arbeid og utvikle en helhetlig profil for TfP med bl.a. egen logo og egne hjemmesider.

TfP representerer et verdifullt og relevant tilskudd til oppbygging av afrikansk kapasitet innen den sivile del av fredsbevaring. TfP har fylt en nisje som ikke er ivaretatt fullt ut gjennom andre opplæringstilbud. For å nyttiggjøre seg de erfaringer som er gjort har man fra norsk side besluttet å utvide TfP til å omfatte hele Afrika fra 2005. I første omgang støtter man relevante kurs ved Kofi Annan International Peacekeeeping Training Centre i Ghana, parallelt med at man vil se nærmere på nye samarbeidspartnere i de øvrige regioner.