Oppsummeringsbrev 05.09.2000 (f)

KOSTRA

Oppsummering av KOSTRA-spørsmål

Fylkeskommunene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/7748 KO SMA

.08.2000

FYLKES-KOSTRA SPØRSMÅL (BREV 04-00)

Følgende spørsmål er mottatt:

1. Sør-Trøndelag fylkeskommune (v/Per Lund)

Del 2.2, side 10. Funksjon 960. Avskrivninger inntektsføres post 970 iflg. forskrift for år 2000. I forskiften for 1999 var det også funksjon 960, men post 999. Her er det vel en trykkfeil, og riktig art er 990?

Det er riktig at avskrivninger som de enkelte funksjonene/virksomhetene er belastet med skal inntektsføres på art 990.

2. Vest-Agder fylkeskommune (V/Inge Hurv)

Det vises til utarbeidet funksjonsinndeling med forklaring. Vi ønsker tilbakemelding på spørsmål knyttet til funksjon: 560 - Særskilt tilrettelegging og oppfølging. Skal lønnsutgifter til personalet (fagpersonell, ledelse og merkantilt) knyttet til oppfølgingstjenesten (OT) og pedagogisk psykologisk (PP) rådgivertjeneste inngå i denne funksjonen, eller skal disse føres på funksjon 420 - Administrasjon ?

I bilag 2.2 til revidert forsøksforskrift for FylkesKOSTRA er det presist at funksjon 560 særskilt tilrettelegging og oppfølging skal inkludere pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste og fylkeskommunens oppfølgingstjeneste. Den nærmere avgrensning av hvilket personell som inngår i funksjonen må skje etter en konkret vurdering med utgangspunkt i at funksjon 420 administrasjon kun skal omfatte lederstillinger som leder andre tjenesteledere (som har et eget administrativt/økonomisk og faglig ansvar). Stabs- og støtteoppgaver følger lederen.

3. Sør-Trøndelag fylkeskommune (v/E. Gevik)

I hvilken gruppe skal man plassere medisinsk teknisk utstyr/hvor lang levetid? Er det naturlig å skille ut ledningsnett ved sykehusene som egen avskrivningsgruppe eller er det en del av bygget?

Vi tilrår at medisinsk/teknisk utstyr avskrives over 10 år sammen med øvrige maskiner, verktøy, inventar og utstyr. Vi ser det slik at faste kabler i kommunale/fylkeskommunale bygg bør avskrives sammen med bygget.

4. Vestfold fylkeskommune (v/K. Torget)

Vestfold fylkeskommune har oppretta eit kollektivtrafikkselskap (aksjeselskap) som står for innkjøp av fylkeskommunens innkjøp av kollektivtransport-tenester. Kollektivtrafikkselskapet får eit årleg tilskot som inneheld ord tilskot til kollektivtransport, skuleskyss og transport for funksjonshemma (ikkje berre skuleelevar). Tilskotet er delt opp og øyremerka desse formåla. Dermed må f.eks meirforbruk på skuleskyss dekkast av redusert kjøp av anna rutetilbod.

Spørsmålet er kva for funksjon me skal nytta for dette tilskotet. Skal td. funksjon 730 brukast for heile tilskotet, eller er det krav om at me skal dela dette opp, i så fall korleis?"

Det mest sentrale siktemålet i Fylkes- KOSTRA prosjektet er å utprøve en funksjonskontoplan som gir et mer relevant og entydig grunnlag for å sammenligne hvilke oppgaver kommunene bruker ressurser til. Det blir dermed ikke riktig å føre hele tilskuddet på funksjon 730. I stedet må fylkeskommunens tilskudd til kollektivselskapet fordeles til de aktuelle funksjonene. I og med at tilskuddet er delt opp og øremerket til de ulike formålene, kan dette danne et grunnlag for fordelingen.

5. Rogaland fylkeskommune (v/M. Hygen)

a) Hvilken funksjon knytter jeg samferdselsseksjonen opp mot? Denne seksjonen består av lønn og andre driftsutgifter (ikke tilskudd) til leder, sekretær og saksbehandlere som jobber med kollektivtransport (bil og båtruter), transportplanarbeid/utredning, ruteplanlegging, saker til politikere, løyver, skyss videregående elever, grunnskole elver, anbud, andre utviklingsprosjekter innen bil- og båtruter. Det mest nærliggende å bruke funksjon 420 Administrasjon siden administrasjon av samferdsel verken passer inn under funksjon 730 tilskudd bilruter eller båtruter 732. På den annen side har jeg forstått ut fra deres brev av 4.5.1999 at funksjon 420 Administrasjon gjelder instanser som "leder andre ledere". På de andre seksjonene i regionalutviklingsavd. har vi knyttet lønn og andre driftsutgifter til ledelse og saksbehandlere på hhv. næringsseksjonen til tjenesteytende funksjon 700, regionalplan til 715 , kultur til 790 og fylkesveger til 720. Hvorfor har ikke samferdsel en tilsvarende tjenestefunksjon?

I Kostra er administrasjon definert som " lederstillinger som leder andre ledere og som har koordineringsoppgaver utover ren arbeidsledelse." I forklaringen til funksjon 420 administrasjon i pilotforskriftene, fremgår det at sektorledelse defineres som administrasjon. Sektorledelse omfatter alle lederfunksjoner som går ut over ledelse av en institusjon eller tjenester innenfor en av de tjenesteytende funksjonene i Kostra. Dersom dette gjelder for lederen for samferdselsseksjonen, skal denne plasseres på funksjon 420. Hvis ikke, skal lønnsutgiftene til lederen plasseres på den funksjonen hvor vedkommende bruker mesteparten av sin arbeidstid (730 eller 732). Stabs- og støtteoppgaver følger lederen.

b) Vi har ansvaret for SAVOS - som er et samarbeidsråd for vest og sørlandet og består av en fylkesordfører fra hvert av de 5 fylkeskommunene samt en sekretær som hører til regionalutvikling/administrasjonen. Rådet har som formål å fremme samarbeidet innen hele spekteret innen regionalutvikling både faglig og politisk mellom de deltakende fylkeskommunene. Hvilken funksjon benytter vi her - 420 Administrasjon eller 400 Politisk styring, andre?

c) Hvilken funksjon benyttes til arbeid med internasjonalt samarbeid som bla. Interreg. II C - Nordsjøregionen (finansieres med statlige midler)?"

Utgifter til nasjonalt/internasjonalt samarbeid vil gjerne være knyttet til aktiviteten i de politiske styringsorganene ("representasjon"), altså funksjon 400, eller til spørsmål knyttet til regional utvikling (funksjon 715). Fylkeskommunen bør her velge den funksjonen der utgiftene mest naturlig hører hjemme.

6. Buskerud fylkeskommune (v/Gunnar Jensen)

a) Buskerud fylkeskommune fordeler ikke lønn på studieretningene. Når det gjelder teknisk fagskole kan vi imidlertid lett føre f.eks. lærerlønna på funksjonen for drift av teknisk fagskole (554) istedenfor på funksjon 520 som for de andre studieretningene. Skal vi likevel føre lønn på funksjon 520 istedenfor 554?

KOSTRA har som overordnet mål å bringe fram relevant, pålitelig, aktuell og sammenlignbar styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Det er derfor avgjørende at alle fylkeskommunene håndterer fordeling av lønn likt. I Fylkes-KOSTRA er det valgt som prinsipp at lønn til lærere ikke skal fordeles på studieretningene, unntatt for Oppland og Nordland som er "piloter i piloten" når det gjelder lønnsfordeling. Lærerlønn knyttet til teknisk fagskole skal derfor føres på funksjon 520.

b) Hvor skal utgifter vedr. lærlinger med særskilt tilrettelegging føres?

Svar: I utgangspunktet skal tilskudd til lærlingebedrifter føres på funksjon 570 opplæring i arbeidslivet. Ekstrautgifter vedrørende lærlinger med særskilt tilrettelegging og oppfølging skal føres på funksjon 560. Hva som er "særskilt tilrettelegging og oppfølging" er nærmere definert i SSBs definisjonkatalog for videregående opplæring, se http://www.ssb.no/kostra.

7. Rogaland fylkeskommune (v/Marianne L. Hauge)

Skal vi bruke både funksjon 640 og 645 for psykiatriske sentra ? Leser en forklaringen til funksjon 640 vil vi skille ut "infrastrukturen" (styrer, vaskehjelp), men leser vi forklaringen til funksjon 645 tror vi den funksjonen dekker det hele.

En av intensjonene ved etablering av funksjonskontoplanen innenfor psykiatri har vært å skille mellom den direkte pasient-/behandlingsrettede virksomheten, og den infrastrukturen (service-/støttefunksjoner) som trengs for å sikre at den pasient-/brukerrettede virksomheten kan ivaretas. I tråd med dette skilles det i funksjonskontoplanen mellom fellesfunksjoner (F640/F650) og direkte pasientrettet virksomhet (F645/F655). Fellesfunksjoner kan være ledelse og forvaltning, EDB-drift, kjøkken/kantine/ kafeteria, vaskeri, rengjøring, bygningsdrift (vaktmester, energi, vedlikehold), transport/porteføljetjeneste m.v. Det innebærer at både funksjon 640 og 645 skal anvendes for psykiatriske sentra.

8. Aust-Agder fylkeskommune (v/ E. M. Nygårdseter)

a) I KRDs brev 1-2000 av 31.1.2000 er det svart på spørsmål fra Oppland fylkeskommune at utgifter og inntekter i forbindelse med gjesteelever skal fordeles på studieretning. Vi antar at dette kun gjelder Oppland og Nordland som er "piloter i piloten" når det gjelder å fordele lønnsutgifter på de ulike studieretningene. Er dette riktig?

Ja, det er riktig. Disse utgiftene og inntektene føres på funksjon 520, jf. funksjonsforklaringen i bilag 2.2. til forsøksforskriftene.

b) Vi har en virksomhet "Institusjonsundervisningen" som har ansvaret for grunnskoleundervisningen for pasienter i de sosialmedisinske institusjonene. På opplæringsdagen i KRD 22.3.1999 oppfattet vi at denne type virksomhet skulle rapporteres på funksjon 560. I "Oppsummering av KOSTRA-spørsmål" datert 16.12.1999 som er lagt ut på ODIN er temaet berørt i et svar til Finnmark fylkeskommune. Der er det angitt funksjon 590. Vi er usikre på om disse tilfellene er sammenlignbare, derfor spørsmål om hvor vår grunnskoleundervisning bør føres.

For funksjonen "særskilt tilrettelegging og oppfølging" (560) gjelder definisjonen fra Statistisk Sentralbyrås definisjonskatalog for videregående opplæring. I denne spesifiseres at særskilt tilrettelegging omfatter:

  1. Elever i egne særskilt tilrettelagte kurs
  2. Elever i særskilt tilrettelagte kurs innenfor læreplanverket.
  3. Elever som får særskilt tilrettelegging og oppfølging i ordinære klasser. Gjelder "gråsoneelever" som f.eks. blir gitt ekstra hjelp og støtte.
  4. Lærlinger med utvidet opplæringstid i bedrift (utover 1 år sammenlignet med normalmodellen)
  5. Klienter i tiltak under oppfølgingstjenesten (OT), hvis dette ikke kommer inn under noen av punktene ovenfor.
  6. Elever/lærlinger som utløser anskaffelse av spesielle læremidler, eller kjøp av spesielle tjenester som skolen ikke kan tilby og som er en del av den særskilte tilretteleggingen av opplæringen. F.eks terapiridning og opplæring ved sosiale og medisinske institusjoner.
  7. Elever som får ekstra språkopplæring dersom dette ikke dekkes av punktene 1 eller 2.
  8. Funksjonshemmede lærlinger.

Vi kan ikke se at den aktuelle "institusjonsundervisningen" faller inn under denne definisjonen, og anbefaler derfor at funksjon 590 andre undervisningsformål benyttes.

c) I forklaringsdelen til funksjonsinndelingen står det både i det utsendte papirutgaven og i Internett-utgaven på ODIN følgende: 540 Drift av studieretningene (spesifisert på 14 studieretninger).

Parentesen skal vel ikke være der? Slik vi har oppfattet det er det driftsutgifter som ikke lar seg fordele på de ulike studieretningene som skal føres på 540. Dersom parentesen blir stående ser det mer ut som en overskrift enn en funksjon som skal brukes. Det hadde også vært nyttig å få eksempler på hvilke type kostnader en ser for seg skal føres mot funksjon 540.

Ideelt sett bør fylkeskommunene ikke bruke funksjon 540, men fordele alle utgifter til drift av studieretningene (utenom de utgiftene som er knyttet til de direkte undervisnings-aktivitetene - lønn til pedagogisk personell) på funksjonene 541 til 554. Piloten Sør-Trøndelag fylkeskommune har imidlertid hatt problemer med å fordele alle utgifter på studieretninger. Det ble derfor åpnet for at funksjon 540 kan brukes for å føre de utgiftene som berører flere/alle studieretninger på en skole, jf. brev fra KRD til fylkeskommunene av 23.02.00.

d) På en av KRDs opplæringsdager ble det opplyst at en innen helsesektoren skulle rapportere regnskapsdata på institusjonsnivå. Gjelder dette alle institusjoner innen helsesektoren, eller gjaldt det bare for somatiske sykehus?

Dette gjelder alle institusjoner under fylkeshelsetjenesten, unntatt tannhelsetjenesten.

e) På opplæringsdagen 22.3.1999 ble det opplyst at tilskudd til folkehøgskoler skulle føres under artsgruppe 3, selv om det ikke foreligger noen konkret avtale om skoleplasser m.v. mellom fylkeskommunen og folkehøgskolen. Det ble også opplyst at det ville bli utarbeidet en liste over hvilke typer tilskudd som skal føres under h.h.v artsgruppe 3 og 4. På kulturområdet er det jo tilskudd av betydelige beløp som gis til museer,arkiver, teatre m.v. Er det utarbeidet en slik liste? I så fall ber vi om å få tilsendt en, da en eventuell tidligere utsendelse ikke har nådd frem til de i vår fylkeskommune som arbeider med KOSTRA.

I referat fra opplæringsdagen 22.03.99, jf. brev 04.05.99 er det ikke sagt noe om at det vil bli utarbeidet en slik liste. Vi har imidlertid arbeidet videre med prinsipper for skillet mellom artene i 300/700-serien og 400/800-serien. Dette er tatt inn i forsøksforskriftene for 2000.

f) Hvert år mottar vi øremerkede statstilskudd til en rekke formål. Tilskuddene til bl.a. nærings- og kulturformål er rimelig greie å finne riktig funksjon til. Men hva med tilskudd til landslinjer, opplæring av fremmedspråklige, psykiatri, rehabilitering m.v.? Innen helsesektoren er det jo funksjoner både for infrastruktur og den mer pasientrettede virksomheten.

I utgangspunktet bør det gis opplysning om regnskapsføringen av tilskuddene i rundskrivene til de enkelte fagdepartement om respektive tilskuddsordninger. Vi vil sende et brev til aktuelle fagdepartementet om dette.

g) Hvilke funksjonsnummer vil de to nye studieretningene innen videregående opplæring få?

Fra og med høsten 2000 vil det bli opprettet to nye grunnkurs i videregående opplæring. Det er grunnkursene "Media og kommunikasjon" og "Salg og service". Det er opp til hver fylkeskommune å bestemme om det skal gis tilbud innen disse nye grunnkursene. For regnskapsåret 2001 vil det medføre at studieretningsfunksjonene 540-554, vil bli utvidet med de to nye funksjonene 555 og 556. Utgifter til de to nye studieretningene for regnskapsåret 2001 må føres på de to nye funksjonene. De nye studieretnings-funksjonene vil inngå som en del av regnskapsforskriften for 2001.

Utgifter til de to nye studieretningene vil imidlertid også kunne påløpe høsten 2000. For regnskapsåret 2000 bør disse utgiftene føres på funksjon 540 "Drift av studieretningene", som er en slag samlefunksjon for utgifter til studieretninger som fylkeskommunene ikke har fordelt. Siden fylkeskommunene kun vil ha utgifter til de to nye studieretningene fra høsten 2000, får en uansett ikke sammenlignbare tall med de øvrige studieretningene for regnskapsåret 2000.

Med hilsen

Trond Ø. Christensen e.f.
underdirektør

Svein Abrahamsen
rådgiver

Kopi: SSB