Oppsummeringsbrev 13.03.2000

KOSTRA

Oppsummering av KOSTRA-spørsmål

Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig
Fra : Prosjektledelsen
Dato: 13.03.00

Fra fylkesmannen i Vest-Agder v/ Atle Aluwini

Hvordan inntektsføre mottatte avdrag/renter på lån som er avskrevet samt tapsførte fordringer som likevel blir betalt.

Avskrivningen gjøres slik (tas med for oversiktens skyld)
(se kontoplanspørsmål, oppsummeringsbrev 14.02.2000)

Tap på utlån:

Funksjon 870, Art 470 hvis det dreier seg om kommunens egne midler.
Funksjon 310, Art 470 hvis det er formidlingslån (husbanklån)

Kan i tillegg følgende presisering gjøres ?
Tap på fordringer ( VAR-AVGIFTER, barnehagebetaling o.l) Aktuell funksjon og art 470.

Svar:
Det er korrekt at avskrivning av tap på utlån føres på funksjon 870 og art 470 dersom det dreier seg om kommunens egne midler, og funksjon 310 og art 470 dersom det dreier seg om formidlingslån. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette ikke gjelder for hele hovedstolen, men kun for utsendte terminkrav som ikke er betalt av skyldneren. Dersom avskrivning av hele hovedstolen blir ført som tap på fordringer i driftsregnskapet i samme periode vil driftsutgiftene i denne perioden bli større enn hva som er reelt. Tap på fordringer bør derfor føres i samme periode som fordringen skulle ha blitt betalt. Dvs at en bør fokusere på avskrivning av enkeltterminer som ikke har blitt betalt.

I tillegg til ovenstående føring skal avskrivningen i tillegg føres mot kapitalkonto. Tap på fordringer (VAR-avgifter, barnehagebetaling o.l.) føres på aktuell funksjon og art 470.

Tapsførte fordringer (VAR-avgifter, barnehagebetaling o.l) som likevel blir betalt skal føres på aktuell funksjon art 6xx, dvs den funksjon og art som i første omgang ble brukt ved inntektsføring.

Tapsførte utlån som likevel blir betalt skal føres på funksjon 870, art 900 og art 920 dersom det dreier seg om kommunens egne midler, og funksjon 310, art 900 og art 920 dersom det dreier seg om formidlingslån. I tillegg skal betalingen reverseres mot kapitalkonto.

Fra fylkesmannen i Finnmark v/ Sissel Mietinen

1.Problemet ligger i tolkning av loven(se nedenfor) og hvordan vi skal anvende funksjon 365:

Lov om kulturminner, Kap. I. Formål og virkeområde, §2 Kulturminner og kulturmiljøer - definisjoner. Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Etter denne lov er det kulturhistorisk eller arkitektonisk verdifulle kulturminner og kulturmiljøer som kan vernes.

Skal funksjon 365 anvendes kun for kulturminner og -miljøer som er automatisk fredet eller vernet iht. vedtak eller også for kulturminner etter begrepsdefinisjon i loven. "Spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til" tillater å definere mye som kulturminner uten at de faller under vilkårene for automatisk fredninger eller at de er så verdifulle for myndighetene at det fattes vedtak om vern.

Svar:

Funksjon 365 skal kun anvendes for kulturminner og -miljøer som skal vernes med hjemmel i lov om kulturminner. Dette gjelder kulturminner og- miljøer som er automatisk fredet eller som skal vernes i henhold til vedtak i kommunen. Utgifter til kulturvern som ikke inngår i funksjon 365 bør føres på funksjon 385.

2. Spørsmål fra en revisjon:

Skal kommunale særbedrifter med eget regnskap og egen balanse følge forsøksforskriftene eller de ordinære budsjett- og regnskapsforskriftene for kommuner og fylkeskommuner ?

Svar:

Kommunale foretak vil tidligst være inkludert i KOSTRA fra år 2001. Kommunale særbedrifter skal derfor følge de ordinære budsjett- og regnskapsforskriftene. Vi viser for øvrig til høringsnotat vedr. forskrifter om økonomiforvaltningen til kommunale foretak og interkommunale selskap (brev fra KRD av 12.07.99)

Fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/ Frode K Klungerbo

1. Aksjekjøp i ASVO-bedrift, som ikke er en formuesplassering, skal dette føres på funksjon 325 eller 272 ?

Svar:

Aksjekjøp i ASVO-bedrifter skal føres på funksjon 272.

2. Kommunen støtter næringslivet ved fritak/reduksjon i vannavgift. Hvordan kan dette føres på en enkel måte innenfor samme funksjon, dvs. funksjon 345 ?

Svar:

Vi gjør oppmerksom på at kommunene i henhold til avgiftsreglene er påbudt å kreve inn vannavgifter, og at kommunene ikke har anledning til å la være å kreve inn vannavgifter fra næringslivet. I tillegg, er det også et konkurransehensyn som må taes. Tilskudd til næringslivet skal i prinsippet være tilgjengelig til alle bedrifter, og skal ikke være konkurransehemmende.

Regnskapet skal vise hva som blir innbetalt i kommunale avgifter. Det som blir innbetalt av avgifter for vannforsyning skal dermed føres på funksjon 345 og art 600. Dersom det var anledning til å gi fritak i vannavgift vil derfor fritaket ikke bli regnskapsført.