Oppsummeringsbrev 18.12.1997

KOSTRA

Oppsummering og avklaring av spørsmål etter andre nettverksmøte for 98-kommunene

Til: KOSTRA98-kommunene
Fra: Prosjektledelsen
Dato: 18.12.97
Sak: Avklaring av problemer og spørsmål fra de nye KOSTRA-kommunene

Enkelte kommuner har sendt inn sine kontoplaner med henvisninger til Kostras funksjoner. Det er ønskelig at disse sendes KAD når kommunene anser seg ferdig med planene. De vil være nyttige for vårt arbeid med erfaringsoverføring til 99-kommunene.

Konkrete problemstillinger

Solund kommune:

 • Hvilken funksjon skal benyttes til alt som ordføreren bruker (PC, kontorutstyr, bøker, rekvisita m.v) ? Slike utgifter skal føres under funksjon 100 Politisk styring og kontrollorganer.
 • Voksenopplæring: Funksjoner 213 Voksenopplæring som omfatter voksenopplæring etter grunnskoleloven. Fremmedspråklig undervisning til personer over 15 år skal føres på 213. Funksjon 214 Spesialskoler omfatter utgifter til spesialundervisning utenfor grunnskolen. På 385 Andre kulturaktiviteter vil voksenopplæring utenom skoleverket inngå. Det kan være tilskudd til f.eks frivillige organisasjoner til kurs og tiltak som ikke faller inn under $ 5 og $ 24 i voksenopplæringsloven.
 • Arter for inventar/utstyr og vedlikehold: På artene 200-229 skal føres kjøp av inventar og utstyr, transportmidler og maskiner, på artene 230-239 skal føres vedlikehold, byggetjenester. På art 250-259 føres materialer som brukes til vedlikehold.
 • Skille mellom art 100-299 kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon og art 300-399 kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Skille her går på om tjenesten er en deltjeneste i kommunal tjenesteproduksjon eller om tjenesten erstatter et kommunalt sluttprodukt til brukerne. Avgrensing: Kjøper kommunene et produkt/ en tjeneste som inngår i kommunens tjenesteproduksjon (f.eks. kjøp av rengjøringstjenester på sykehjemmet) ? Eller kjøper kommunen et produkt / en tjeneste som leveres sluttbrukeren direkte (f.eks. kjøp av rengjøringstjenester fremfor kommunal hjemmehjelp)?
 • Spørsmål angående transport. Transport er ikke en kommunal kjerneoppgave. I de fleste tilfeller vil transport inngå som en del av kommunal tjenesteproduksjon. Transport av skolebarn til og fra skolen og transport av eldre til aktiviteter vil inngå som kommunal deltjeneste og skal føres under art 170.
 • Art 700-799 kontra art 800-899: Er alle tilskudd fra staten overføringer (eks. tilskudd til landbruksvikar) ? Overføringer fra staten er f.eks. rammeoverføringer, investeringstilskudd og flyktningetilskudd. Tilskudd til landbruksvikar er refusjon (dersom det er refundert etter regning) av utgift og kommer derfor under art 700 refusjoner fra staten.
 • Byggesaksbehandling, oppmålingsgebyr skal føres under art 600 Brukerbetaling for ordinære kommunale tjenester.
 • Arbeidsgiverpliktige forsikringspremier føres under 090 dersom de er trekk-og oppgavepliktige, under art 160-169 dersom kun oppgavepliktige. Hvis trekkpliktige, ikke oppgavepliktige under hovedpost 0.

Holmestrand kommune:

 • Skyss skolebarn som er en del av tilrettelegging av tilbud for funksjonshemmede. Føres under funksjon 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede og art 170.
 • Tilskudd Voksenopplæring utenom skoleverket (Friundervisning, AOF). Føres under funksjon 385 Andre kulturaktiviteter

Førde kommune:

 • Føring av tapt arbeidsfortjeneste når politikere må ta fri fra arbeid. Denne posteres under godtgjørelse til folkevalgte art 080.
 • Drifts- og anleggsavdeling på teknisk etat. Inne-delen - lederen av avdelingen og en avdelingsingeniør som driver prosjektering for vei, vann kloakk og vedlikehold.. Den ytre delen av avdelingen ledes av ingeniør underlagt avd.ingeniør. Ytre avdeling har med drift, anlegg og vedlikehold av veier, vann, kloakk, renovasjon, husvære og parker å gjøre. Føring av lønn for inneavdeling og leder av ytreavdeling. Det vil kanskje være nyttig å bruke funksjon 190 Interne serviceenheter i dette tilfelle. Da belastes lønn, drift etc. på funksjon 190. Alle utgifter ved serviceenheten skal fordeles fullt ut på de funksjoner som betjenes av enheten. Krediter funksjon 190, post 690. Debiter rett funksjon, post 230 Byggetjenester, vedlikehold
 • Festetomter: Fordeles på funksjonene 310 og 320. Skillet vil gå på om tomtene er til boliger for private eller om det er tilrettelegging for næringslivet.
 • Fremmedspråklig undervisning. Dersom det er snakk om undervisning til voksne blir det funksjon 213 Voksenopplæring, dersom det gjelder barn blir det funksjon 202.
 • Flyktningekonsulent/Tiltakstjeneste: Minner om at det kun er koordineringsfunksjonen som føres på 242. De enkelte tiltak som brukes i integreringsarbeidet føres under de respektive funksjoner der tiltakene hører hjemme. Se også funksjon 271 Sysselsetting.
 • Festeavgift: Inngående: Her må det fordeles det på funksjon i forhold til om det er boligformål eller næringsformål. Utgående: Dersom kommunen leier tomt til en barnehage skal festeavgiften føres på funksjon 221, er tomten leid til skole blir det funksjon 222, eventuelt leid tomt til rådhus på funksjon 130.

Lurøy kommune:

 • Føring av tinglysningsgebyr. Tinglysingsgebyr føres på art 195.
 • Dersom man låner ut statlige næringsfondsmidler hvilken funksjon og art skal det føres på. Funksjon vil være 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet. Dersom det er en overføring til kommunene skal det inntektsføres på art 810 og utgiftsføres på art 520 Utlån, kjøp av aksjer, andeler

Askvoll kommune og Fjaler kommune

 • PPT: PPT vil kunne yte tjenester til både funksjon 202 Grunnskole, 211 Styrket barnehagetilbud og 213 Voksenopplæring Og bør fordeles på disse.
 • Hva er fast stilling ? Under art 01 inngår lønn til faste stillinger og stillingshjemler som opprettet i kommunens hjemmelssystem. Vikarer og engasjerte til faste stillinger (der den fast ansatte er på ulønnet permisjon) skal også føres på art 01 sammen med fast ansatte i faste stillinger. Vikarer til stillinger i lønnet permisjon føres på art 020. Midlertidig ansatte utover faste stillinger føres på art 03.
 • Utrykning brannvesen. Lønn ved brannutrykning føres på art 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser
 • Føring av edb-program: Kan føres under art 200 Inventar og utstyr. Aktuelle arter kan også være 195 Avgifter, gebyrer, lisenser eller art 240 Serviceavtaler og reparasjoner.
 • Vaktmestere skal føres på art 010 Fastlønn fordi de inngår i den daglige drift på den respektive tjenesten de er tilknyttet.
 • Uteseksjon/vaktmester lokalisert i eget bygg. Her kan det være mulig å bruke funksjon 190 Interne servicenheter alle utgifter som strøm, lønn, forsikring og vask skal fordeles på art. Se forøvrig oppsamlingsbrev fra forrige nettverksmøte og punkt Førde kommune.
 • Art 100 Kontormateriell omfatter materiell som inngår i den løpende drift i kommunene. I art 200 Inventar og utstyr inngår større ting som inventarføres med levetid utover et år. Art 220 Kjøp av maskiner omfatter større maskiner f.eks. anleggsmaskiner. Dette vil bli problematisert i ad-hoc arbeidsgruppen for Kostra-arter for å klargjøre skillet videre.
 • Under funksjon 310 Boligbygging/utleie/finansiering inngår utgifter til opparbeidelse av boligområder som vei, vann og kloakk. Dette vil bli refundert til kommunene av kjøperne ved senere salg av tomter.
 • Er rapporteringen på art eller funksjonsnivå ? Kostra-rapporteringen, den eksterne rapportering fra kommunene til staten, vil skje gjennom rapportering av både kontoklasse, arter og funksjoner.

Søndre Land kommune

 • Artsgruppen 105-109 undervisningsmateriell
  Undervisningsmateriell er materiell som brukes i undervisningen, altså av elevene. Kontormateriell vil være materiell som brukes ellers i administrasjon, kontorteknisk eller generelt på skolen. Dersom det er matvarer brukt f.eks. på skolekjøkken vil det klassifiseres som undervisningsmateriell under art 105.
 • Bokbussen
  Utgifter til bokbuss føres under funksjon 370. Utgifter som grunnskolen har til bokbuss går under funksjon 202. Spesielt dersom bokbussen erstatter skolebibliotekar som inngår i 202. Minner om at vi også har funksjon 385 Andre kulturaktiviteter. Om det skal skje en fordeling av bokbussen avhenger vel også litt av størrelsen av utgiftene.
 • Rikskonsertene. Rikskonsertene vil komme inn under kulturformidling og bør føres på funksjon 377. Grunnskolens utgifter til rikskonsertene bør også føres her.
 • Fordeling av lønnsutgifter
  Hovedprinsippet i Kostra er at lønnsutgiftene føres på den funksjon der hovedaktiviteten utføres. Dette er et valg som er foretatt i prosjektet. Dersom kommunene velger å fordele lønnsutgiftene utfra lønnsystemet/stillingshjemler er dette fint, men det er ikke et krav fra Kostras side. Eventuelt kan man fordele utfra en nærmere fastlagt nøkkel. Man forutsetter også at kommunen ser an til prinsippene for årsverksinnsats ved plassering av lønnsutgiftene
 • Bilforsikringer bør føres under art 185 Forsikringer
 • Innleid artist bør belastes 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser, dersom den er oppgavepliktig. Er artisten et eget firma kan eventuelt art 270 Konsulenttjenester kanskje være aktuell.
 • Tjenester fra vaktselskap føres på de funksjoner som nytter godt av tjenesten. F.eks vakthold for aldershjem føres på 261, vakthold for skoler på funksjon 222.
 • Lærlinger skal føres på den funksjon der lærlingen utfører sitt arbeid/får opplæring. Lærlinger føres under art 050. Det samme med f.ek. sivilarbeidere.
 • Faste tillegg ? Lønn til personer i faste stillinger/stillingshjemler føres under art 01. Alle faste tillegg som følger stillingen føres også her. Det være seg helge- og nattillegg og klestillegg. Faste tillegg for vikarer føres på art 020 Vikarer.

Ramnes kommune:

 • Kirkelig fellesråd
  Det skal føres eget uavhengig regnskap for kirkelig fellesråd. Å eventuelt benytte Kostras artsinndeling til dette vil være fornuftig, men det er frivillig og intet krav. Det som skal rapporteres eksternt i Kostra er nettotilskudd fra kommunen til Kirkelig fellesråd. Dette skal fordeles på funksjon 390 Kirkelig administrasjon, 391 Kirker og 393 Kirkegårder, gravlunder, krematorier. Dersom fordeling ikke er mulig. Dersom (1) kommunen ikke vet hvordan beløpet fordeles eller (2) ikke har grunnlag for å fordele beløpet på riktig funksjon, kan kommunen føre nettotilskuddet til Kirkelig Fellesråd på den av funksjonene kommunen finner best.
 • Tinglysingsgebyr mot refusjon
  Utgifter til tinglysingsgebyr føres under art 195: Avgifter, gebyrer, lisenser m.v. Tinglysingsgebyr som inntekt/refusjon føres under art 770 Fra andre (private)
 • Skyssutgifter vedlikeholdsavdelingen
  Dersom vedlikeholdsutgifter ikke blir fordelt direkte, blir det ofte benyttet en fast nøkkel for å fordele utgiftene på de aktuelle funksjoner der vedlikeholdet blir utført. Når det gjelder vedlikeholdsarbeidernes skyssutgifter bør disse også fordeles etter denne nøkkelen. Kostra stiller ingen krav til egen art for skyssutgifter. I art 160 inngår oppgavepliktige godtgjørelser og refusjoner for reiser , diett, bil m.v.
 • Psykiatriske tjenester. Dersom det her gjelder psykiatrisk sykepleier er denne som oftest tilknyttet pleie og omsorg og bør føres på funksjon 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet eller eventuelt funksjon 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon. Noen kommuner har også ansatt psykiater, lege denne bør føres under funksjon 241 Diagnose, behandling, rehabilitering

Arter:

Hvor plasseres:

 • Leie av utstyr: vil kunne føres under art 120 Annet forbruksmateriell/ råvarer dersom det er utstyr som leies til f.eks et møte. Dersom det er utstyr som leies for lengre tid kan eventuelt art 200 Inventar og utstyr være aktuell.
 • Trykking kopiering: føres under art 140 Annonse, reklame, informasjon.
 • Valgutgifter: Her avhenger arten av type utgifter. Aktuelle arter vil være lønn, art 010-050, kontormateriell, art100, godtgjørelse til folkevalgte 090 eller trykking, kopiering, under art 140.
 • Velferdstiltak: velferdstiltak føres under art 120.
 • Representasjon: føres på art 140. Dersom det er ordføreren som representerer går det under funksjon 100, er det rådmannen blir det funksjon 120.
 • Omsorgslønn: føres under art 050 annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Tønsberg kommune:

 • Hvor føres ledelse arealplankontor. En tjenesteleder føres på funksjon i dette tilfelle på funksjon 300 Fysisk tilrettelegging og planlegging. En leder som leder ledere føres på funksjon 120.

Skien kommune:

 • Lønn engasjement stillinger. Dersom engasjementet er uten stillingshjemmel føres den under art 030.
 • På kultur har en del ungdomsklubber kiosk. Utgifter til kjøp av kioskvarer føres under art 115 Matvarer
 • Leasing/leieavtaler til større kopimaskiner føres på art 200 Inventar og utstyr, eventuelt 240 Serviceavtaler og reparasjoner
 • Leieavtaler når det gjelder biler til hjemmesykepleien føres under art 210 Kjøp av transportmidler

Hamar kommune:

 • Landbruksvikar, landbrukskontor under funksjon 325.
 • Distriktsleder, merkantilt lønningsarbeid, sosialsjef (adm.stilling) føres under funksjon 120.

Generelt.

Kommunaldepartementet har opprettet en Ad-hoc arbeidsgruppe for artsinndelingen i Kostra. Gruppen består av representanter fra pilot kommunene, Norsk kommunekassererforbund, Statistisk sentralbyrå og KAD. Den vil ta for seg spesifisering og definisjoner av arter. Gruppen tar sikte på komme frem til felles forbedringer i forklaringen for arter og disse vil bli publisert når de foreligger.

Sammenligning av kommuner med samme størrelse/problemer.

KAD har uavhengig av KOSTRA, bevilget penger til et for prosjekt som vil se på kriterier for å velge ut sammenlignbare kommuner. Resultatet vil foreligge i løpet av første halvår 98.

Nedenfor følger de e-mail adresser som er oppgitt til KAD.

Hvaler

Kari Andreassen

Nei

Søndre Land

Arne Skogsbakken

tom.bohn@login.eunet.no

Ramnes

Geir Stensrød

Nei

Kviteseid

Tellef Solås

skancel@kviteseid.folkebibl.no

Fyresdal

Kjersti Bergland

Nei

Søgne

Fred-E. Gundersen

Nei

Fitjar

Arnfinn Ihle

Nei

Skaun

Jarle Bjerkan

Nei

Frosta

Ingolf Hovstein

frosta.kommune@nt.telia.no

Lurøy

Jan Ove Styve

jstyve@c21.net

Sørfold

Torgeir Steinland

Nei

Rindal

Harry Figenschau

hfigensc@sn.no

Porsanger

Leif Andersen

leiander@online.no

Asker

Elin Feierskov

?

Hamar

Halvor Haug

?

Holmestrand

Lillian Stenstrøm

Nei

Tønsberg

Stein Haugen

Nei

Skien

Eva Wærstad

Nei

Strand

Kåre Hauge

Hauge@robin.no

Fjell

Arne Velure

Nei

Fredrikstad

Anne Skau

?

Frogn

Idun Johansen

ijohanse@sn.no

Solund

Kjell Mongstad

Nei

Hyllestad

Noralf Hyllestad

Nei

Høyanger

Torstein Buhagen

arne-fo@mail.link.no

Askvoll

Grethe Myren

gmyren@online.no

Fjaler

Tone M. Skaar

fjabib@vestdata.no

Førde

Ole J. Østenstad

forde.kommune@eunet.no