Oppsummeringsbrev 28.10.1999 (f)

KOSTRA

Oppsummering av KOSTRA-spørsmål

Til: KOSTRA-fylkeskommunene
Fra : Prosjektledelsen
Dato: 28.10.99

Spørsmål fra Hedmark fylkeskommune:

Er artene 160-164 kun ment for oppgavepliktige godgjørelser og utgifter, eller skal ikke oppgavpliktige utgifter vedrørende reise/diett også rapporteres på disse artene? Hvis ikke, hvor skal utgifter etter regning i forbindelse med tjenesteoppdrag (ikke opplæring/kurs) rapporteres?

Art 160 skal utelukkende brukes for oppgavepliktige utgifter og godgjørelser for å gi grunnlag for avstemning av lønns- og trekkoppgaver. Art 150 skal brukes til utgifter knyttet til opplæring/kurs som ikke er oppgavepliktige. Reiseutgifter til tjenesteoppdrag som ikke er oppgavepliktige føres på art 170 Transport/drift av egne transportmidler.

Kan det gis eksempler på hvilke statlige tilskudd som en fylkeskommune skal inntektsføre på art 810 andre statlige overføringer?

Hovedpost 8 Overføringer skal nyttes for inntekter som ikke medfører forpliktelse om konkret motytelse fra kommunen/fylkeskommunen. I KOSTRA-veilederen er vertskommunetilskudd, lønnstilskudd til omsorgssektoren, utbedringstilskudd til boliger og integreringstilskudd nevnt som eksempler tilskudd som skal inntektsføres på art 810-Andre statlige overføringer. Regionsykehustilskuddet er et eksempel på et slikt tilskudd for en fylkeskommune.

Spørsmål fra Møre og Romsdal fylkeskommune:

På alle 4 sykehusene i vårt fylke har vi fellesfunksjoner for hele sykehuset, som ved årets slutt har vært splittet og fordelt på somatikk og psykiatri. Vi har tidligere ført denne fordelingen ved å bruke 39/79 arter. Vi skal nå i gang med Kostra tilpasset kontoplan fra år 2000, og tenkte å videreføre dette ved å bruke 29/79. Vi har konferert med et par andre fylkeskommuner og funnet at noen vil kreditere utgiftsartene på somatikk og debitere dem på psykiatri. Andre vil bruke art 69 til fordeling. Her er altså 3 ulike løsninger på en helt konkret problemstilling som gjelder de fleste fylkeskommunene. Bør vi ikke her kunne enes om en fremgangsmåte slik at det er mulig å sammenligne på artsnivå?

Påpekingen i henvendelsen fra Møre og Romsdal om at KOSTRA gir tre muligheter for å fordele utgifter til fellesadministrasjon av somatiske og psykiatriske avdelinger på et sykehus er riktig. De tre mulighetene er:

a) Kreditering av opprinnelig belastet funksjon/art (for eksempel alle lønnsartene på fellesfunksjoner somatikk), med debitering på samme art og ny funksjon (de tilsvarende artene under fellesfunksjoner psykiatri).

b) Bruk av interne overføringer (29/79) mellom somatiske og psykiatriske fellesfunksjoner.

c) Bruk av fordelte utgifter (69) på fellesfunksjoner somatikk og kreditering av en art for tjenestekjøp på fellesfunksjoner psykiatri.

I veiledningsmateriell og opplæring i forbindelse med KOSTRA er det understreket at den første løsningen gir det mest korrekte bilde av kommunens/fylkeskommunens sammensetning av ressursbruken (rett artsfordeling av utgifter og inntekter). Vi anbefaler at denne løsningen benyttes i alle tilfeller der den ikke fører til et vesentlig merarbeid. Ved fordeling av utgifter mellom fellesfunksjoner somatikk og psykiatri innenfor en institusjon vil en som regel benytte en fast nøkkel for fordeling av alle utgiftsarter. Nøkkelen kan eksempelvis ta utgangspunkt i forholdet mellom antall ansatte/årsverk i hhv. somatiske og psykiatriske avdelinger. Ved bruk av en slik fast nøkkel vil fordelingstransaksjonene kunne automatiseres, uten at det fører til betydelig merarbeid.

I brev fra KRD 14.07.99 angis 3 alternativ til fordeling/omveltning av utgifter fra skole til ressurssenter. De to første er greie, alternativ 3 stiller vi derimot spørsmål til. Vi trodde at art 150 skulle brukes for å få frem kursutgifter vedrørende ansatte i fylkeskommunen. Og ikke slik som her foreslått, inkludert utgifter til kurs for eksterne. Vi synes det måtte være bedre å bruke art 270 - konsulenttjenester. Hvis vi hadde kjøpt kursforelesere fra et firma ville denne tjenesten blitt benyttet. Forslaget fra KRD kan medføre at ressurssentra kun fører to arter : 150 - utgifter til kurs og 624 - div. avg.fritt salg.

En generell bemerkning til art 150 er at vi ikke får inkludert oppgavepliktige og skattepliktige kursgodtgjørelser for egne ansatte i denne arten. Så fylkeskommunenes totale kursutgifter kan likevel ikke leses rett fra denne arten.

Det er riktig at forslaget til løsning for overvelting av utgifter til ressursentre i KRDs svarbrev av 14.7. fører til at art 150 ikke bare inneholder kjøp av kurs for egne ansatte, men også kjøp av kurs fra videregående skoler for eksterne brukere av ressurs-sentrene. Dersom fylkeskommunen vil skille mellom kurs til egne ansatte og kurs til eksterne brukere må dette i tilfelle løses ved hjelp av mer detaljerte arter, enn det KOSTRA forutsetter (bruk av ledige koder innenfor KOSTRAs artsintervaller eller ved bruk av et fjerde siffer).

Tilsvarende gjelder, dersom fylkeskommunen ønsker en samlet oversikt over alle utgifter som er knyttet til kurs/opplæring av ansatte. Art 150 Opplæring/kurs skal bare inneholde utgifter knyttet til kjøp av kurs (kursavgifter m.m.). I tillegg vil også andre arter kunne være aktuelle. art 270 – Konsulenttjenester, art 160 – Oppgavepliktige reise-,diett-, bilgodtgjørelser m.m., art 165 – Andre oppgavepliktige godtgjørelser. Artene 160 og 165 er opprettet for å imøtekomme Skattedirektoratets krav om at hoved-regnskapet skal gi mulighet for avstemning mot lønns- og trekkoppgavene. Dersom fylkeskommunen er interessert i en samlet oversikt over alle kurs- og opplærings-relaterte utgiftene, må det opprettes egne arter i internkontoplanen ved en underinndeling av alle de aktuelle artene. Dette vil kunne sikre at en kan få synliggjort de samlede kursutgiftene.

Spørsmål fra Sør-Trøndelag fylkeskommune:

Skal bruk av likviditetsreserve/tilbakeføring av likviditetsreserve føres på de aktuelle funksjonene de vedrører? Jfr. funksjon 980.

I artskontoplanen føres styrking og bruk av likviditetsreserven på henholdsvis art 560 og 960. Kommunene har anledning til å spre disse transaksjonene på de funksjonene som transaksjonen vedrører. Kun dekning av tidligere års underskudd/disponering av tidligere års overskudd er obligatoriske poster på funksjon 980 Interne finansieringstransaksjoner.