Oppsummeringsbrev januar 2003

Kontoplanspørsmål KOSTRA

Oppsummering av KOSTRA spørsmål fylkeskommuner

Til: Regional statsforvaltning
Fra : Kommunal- og regionaldepartementet
Dato: 27.01.03

Fra Aust-Agder fylkeskommune v/Ebba Laabakk

En av kommunene i fylket vårt kjøper tjenester, spesialundervisning for psykisk utviklingshemmede (grunnskoleopplæring), av en av våre videregående skoler. Spørsmålet er på hvilken funksjon denne undervisningen skal føres?

Svar:

Hvis fylkeskommunen yter tilrettelagt undervisning for elever som kommunen har ansvaret for, bør disse utgiftene og inntekten skilles ut fra fylkeskommunens utgifter til spesialundervisning for ”egne” elever. Det er da viktig at denne undervisningen heller ikke inngår i tjenesterapporteringen for denne videregående skolen.

Fra 2003 er det opprettet det en ny funksjon for fylkeskommunene: 460 ”Tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde”. Denne skal dekke behov for føring av slike aktiviteter som nevnt i spørsmålet. For 2002 anbefales det å knytte disse utgiftene/inntektene til funksjon 590 Andre undervisningsformål.

Fra Aust-Agder fylkeskommune v Emma Smeland Nygårdseter

Hvilken funksjon og art skal vi bruke når vi fører den statlige rentekompensasjonen i forbindelse med investeringer i skoleanlegg?

Svar:

Viser til referat fra møte i KOSTRA-regnskapsgruppe 22.03.02 der regnskapsmessig behandling av kompensasjonstilskudd for renter og avdrag ble behandlet.

Gruppa konkluderte med at disse kompensasjonstilskuddene burde behandles likt og samles på en funksjon. Anbefalt løsning er funksjon 840, art 810.

Fra Fylkesrevisjonen i Troms v/Max Kaspersen

Troms fylkeskommune forventer i 2002 å få tildels betydelige inntekter (fra staten og helseforetakene) som refererer seg til spesialisthelsetjenesten som ble overført til staten fra 1.1.02. Disse inntektene er bl.a.:

  • Statlig utstyrsrefusjon (IT-utstyr og medisinsk utstyr ved sykehusene)
  • Kostnader som er belastet 2001-regnskapet, men som gjelder 2002 (oppgjør i 2002 med heleforetakene)
  • Inntekter inntektsført i 2002 i helseforetakenes regnskap, men skulle ha vært inntektsført i fylkeskomm. regnskap.
  • Bundne fond vedr. spesialisthelsetjenesten som feilaktig er registrert i avlagt 2001-regnskap, og som kan tas til inntekt i 2002.

På hvilken funksjon skal de inntektene fylkeskommunen får fra helseforetakene/staten i 2002 (som gjelder korrigeringer av 2001-regnskapet) føres? Skal de føres på de funksjoner inntektene relaterer seg til (funksjonene for somatikk, psykiatri m.v.)? På hvilken art skal inntektene fra et slikt oppgjør føres?

Troms fylkeskommune viderefører en del byggeprosjekt i 2002 på vegne av Universitetssykehuset i Nord-Norge. Kostnadene tas inn i fylkeskommunens 2002-regnskap (og føres på de samme kostnadsarter som om det var fylkeskommunens egne byggeprosjekt) og viderefaktureres til helseforetaket (i tillegg faktureres salg av byggetjenester). Skal fylkeskommunen innrapportere investerings-regnskapene på aktuelle funksjoner innenfor vedkommende spesialisthelsetjeneste? Hvis ikke, hvilke andre funskjoner skal dette innrapporteres på?

Svar:

Alle oppgjør og transaksjoner vedrørende aktiviteter innenfor spesialisthelsetjenesten i 2001 og tidligere skal knyttes til de funksjonene aktiviteten gjaldt også i 2002.

Til spørsmålet om hvilken inntektsart de forskjellige inntektene fra staten og helseforetakene skal knyttes til, anbefaler departementet at slike korreksjoner/refusjoner innenfor spesialisthelsetjenesten inntektsføres på art 700.

Fond som feilaktig er klassifisert som bundne fond bør omklassifiseres til frie fond i balansen.

Fra 2003 blir funksjonene innenfor spesialisthelsetjenesten fjernet fra fylkeskommunenes funksjonskontoplan. Hvis fylkeskommunen pådrar seg kostnader/inntekter knyttet til sykehussektoren etter 2002, må disse knyttes til ny funksjon 460 ”Tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde”. Denne funksjonen er opprettet fra 2003.

Fra Hordaland fylkeskommune v/Frode Landa

Skal utgifter til spesialistfosterheimtiltak som fylkeskommunale beredskapsheimar, barnefamiliar, ungdomsfamiliar m.v. rapporterast på funksjon 691 - Fosterhjem?

Gjeld det same for styrkingstiltak i fosterheimar?

Svar:

Styrkingstiltak i fosterheimar hørar heime under funksjon 691

Fra Oppland fylkeskommune v/Randi Haugen

Vi ber om departementets syn på vår tolkning av skillet mellom funksjon 660 og 665: Funksjon 660 Tannhelsetjenester - Fellesfunksjoner og funksjon 665 Tannhelsetjenester - Pasientbehandling

Vi legger følgende tolkning til grunn i fordeling på funksjone 660 og 665.

Funksjon 660 - Fellestjenester.

Lønn ledelse (fylkestannlegen og andel overtannleger som utfører ledelse)

All merkantil tjeneste (både sentralt og (evt større klinikker?) Husleie, energi, renhold med mer også ved tannklinkkene Porto, bank og telefon og annonser, også på tannklinikkene.

Kontormateriell, også på tannklinikkene. Kontormaskiner, inventar og utstyr inkl. data som ikke er medisinsk utstyr, også på tannklinkkene

Funksjon 665 – Pasientbehandling

Lønn behandlende personell inkl. kurs og reiseutgifter og godtgjøring telefon

Medisinsk forbruksmateriell. Annet forbruksmateriell i pasientbehandling

Utstyr ifbm pasientbehandling (Alt utstyr på selve tannlegekontoret).

En annen tolkning kan være å legge alle utgifter som refererer seg til tannklinkkene til funksjon 665…

Svar:

For utgifter knyttet til ledelse, må man foreta en vurdering av om disse skal knyttes til funksjon 420 Administrasjon. Dersom klinikkene ikke opptrer som egne enheter (uten internt budsjett og uten administrative fullmakter) føres fylkestannlegen og dennes støttefunksjoner på funksjon 660. Dersom klinikkene imidlertid har et internt budsjett å forholde seg til og administrative fullmakter til å organisere sin egen tjenesteyting, betyr det at fylkestannlegen ”leder andre ledere” og plasseres på funksjon 420.

Når det gjelder skillet mellom funksjon 660 og 665 har arbeidsgruppa for tannhelsetjeneste i KOSTRA nå kommet med en presisering av veiledningen til disse funksjonene:

660 Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner

Alle oppgaver som er knyttet til fellestjenester ved virksomheten. Fellesfunksjoner

skal fange opp tiltak som danner "infrastrukturen" rundt den direkte pasientrettede

virksomheten. Den skal benyttes ved tannklinikkene. For fylkestannlegen som regnes som ren administrasjon/ledelse på fylkesnivå benyttes funksjon 420.

Funksjon 660 omfatter utgifter og inntekter ved tannklinikkene som i liten grad påvirkes av omfanget av pasientbehandling, og er nødvendige for at klinikkene skal være operative.

Drift av lokale, utstyr, teknisk og bygningsmessig vedlikehold, ledelse/administrasjon., rekruttering- og andre personalpolitiske tiltak, osv.

665 Tannhelsetjeneste - Behandling

Alle typer direkte pasientbehandling, og/eller kjøp av tjenester som inngår i eller erstatter denne.

Aktiviteter ved tannklinikkene som i stor grad påvirkes av omfanget av pasientbehandling: lønn inkl.sosiale utgifter, kurs, reiseutg. etc. og lønnsrefusjoner for klinisk personell, medisinsk og annet forbruksmateriell, pasientinntekter, kjøp av tjenester (f.eks. spesialisttjenester og tanntekniske arbeider), osv.

Fra Vestfold fylkeskommune v/jannecke Haugen

Vestfold fylkeskommune utbetaler en del tilskudd til frivillige organisasjoner, f.eks. Incestsenter, Kirkens Bymisjon, AAN-kontor etc.

Tidligere har vi brukt funksjon 685 - Sosial rådgivning og veiledning. (I KOSTRA-SPM F99-020 er dere blitt spurt av Møre og Romsdal fylkeskommune om hvilken funksjon tilskudd til f.eks. Blindeforbundet skal plasseres, hvor dere har svart at det er naturlig å plassere tilskudd til Blindeforbundet funksjon 685 Sosial rådgivning og veiledning.)

I 2002 ble funksjon 685 endret, og heter nå Familieverntjeneste – utgifter knyttet til familieverntjenesten. Vi finner nå ingen funksjoner som

inneholder "Sosial rådgivning og veiledning". Hvilken funksjon skal slike kostnader nå rapporteres mot?

Svar:

Viser til oppsummeringsbrev 02.07.02. Departementet ser behovet for en ”generell” funksjon som kan dekke utgifter/inntekter som ligger utenfor det ordinære fylkeskommunale ansvarsområdet. Departementet har foreslått at det opprettes en slik funksjon fra 2003. Ny funksjon fra 2003 blir 460 Tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde.

For utgifter som i dag ikke kan henføres til en funksjon, kan en vurdere å benytte funksjon 673 Særskilte funksjoner som en midlertidig løsning. Funksjon 673 er imidlertid en funksjon innunder spesialisthelsetjeneste, og denne vil falle bort fra 2003.