Organisasjonene og det offentlige - Har vi fått en ny frivillighetspolitikk?

Rapport 2012:6 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Rapporten "Organisasjonene og det offentlige - Har vi fått en ny frivillighetspolitikk?" (.pdf) 

Forfattere: Per Selle og Kristin Strømsnes

Sammendrag:

Rapporten handler om forholdet mellom staten og dei frivillige organisasjonane i Norge med særleg vekt på dei omfattande endringane vi har sett i statleg politikk overfor frivillig sektor dei siste 15-20 åra. Dei ulike kapitla ser på endringar i finansieringsordningar og rammevilkår for sektoren, organisatoriske endringar, og ikkje minst arbeidet med å utvikle ein meir heilskapleg politikk på området.