Orientering om barnehagenes og skolenes opplysningsplikt overfor barnevernet

Alle landets barnehager og barne- ungdoms- og videregående skoler

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200502608

19.09.2005

Orientering om barnehagenes og skolenes opplysningsplikt overfor barnevernet

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. For at barnevernet skal kunne ivareta denne oppgaven overfor barn og unge i alvorlige omsorgssituasjoner, vil barnevernet ofte være avhengig av å motta opplysninger fra andre. Av denne grunn er alle ansatte i barnehager og skoler etter nærmere regler pålagt opplysningsplikt overfor barnevernet.

Gjennom sin daglige nære kontakt med barn og unge er de ansatte i barnehagene og skolene i en sentral posisjon i forhold til kunne observere og motta informasjon om barn og unges omsorgs- og livssituasjon. For at barn og unge i alvorlige omsorgssituasjoner skal bli sett av barnevernet og få den hjelp de har behov for er det derfor svært viktig at de ansatte i barnehagene og skolene oppfyller opplysningsplikten når den inntrer. En forutsetning for dette er at de ansatte har tilstrekkelige kunnskaper om opplysningsplikten og dens anvendelse.

Det er bl.a. viktig at alle ansatte har kunnskap om følgende:

  • At opplysningsplikten gjelder for alle ansatte i barnehager og skoler
  • At opplysningsplikten innebærer en plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten uten hinder av taushetsplikten, samt at plikten gjelder både av eget tiltak og etter pålegg fra barneverntjenesten
  • At opplysningsplikten inntrer i de alvorlige tilfellene; der det er grunn til å tro at et barn eller en ungdom under 18 år blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn eller en ungdom under 18 år har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

Barne- og familiedepartementet utga i vår rundskrivet Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikt, Rundskriv Q-24, mars 2005. Rundskrivet har som en av hovedmålsettingene å klargjøre opplysningsplikten til barneverntjenesten. Opplysningsplikten behandles i kapittel 8 som bl.a. går nærmere inn på hva opplysningsplikten innebærer, hvem opplysningsplikten gjelder for, hvilke tilfeller opplysningsplikten gjelder for, samt hva som gjelder ved opplysningsplikt etter pålegg fra barneverntjenesten.

Barnehagenes og skolenes opplysningsplikt er også behandlet i veilederen Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien, som ble utgitt av Barne- og familiedepartementet i juni 2005. Formålet med veilederen er å gi de som utfører oppgaver på vegne av forskjellige offentlige instanser og tjenester kunnskap om plikten og adgangen til å utlevere og innhente opplysninger i saker der barn kan være eller er utsatt for vold i familien og kunnskap om mulighetene for nærmere samarbeid.

Vi oppfordrer barnehagene og skolene til å gjøre sine ansatte kjent med innholdet i dette brevet samt rundskrivet og veilederen.

Med hilsen

Tone G. Smith (e.f.) Åshild Flatebakken

Kopi: Utdannings- og forskningsdepartementet