Orientering om endringer i reglene om prøving av ekteskapsvilkårene

Brev fra departementet 20. april 2004

Prester i Den norske kirke
Registrerte trossamfunn med vigselsrett
Notarius publicus
Sjømannsprester med vigselsrett
Utenriksstasjoner med vigselsrett
Skattedirektoratet, Postboks 6300 Etterstad, 0603 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

200305911-/LHWS

20. april 2004

Orientering om endringer i reglene om prøving av ekteskapsvilkårene

Stortinget vedtok den 9. desember 2003 en rekke endringer i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap, basert på de fremsatte forslagene i Ot.prp. nr. 103 (2002-2003). En av lovendringene går ut på at det skal være obligatorisk borgerlig prøving av ekteskapsvilkårene, som skal utføres av folkeregistrene. Det samme gjelder for prøving av vilkårene i forbindelse med registrering av partnerskap. Endringen innebærer at kompetansen til å prøve ekteskaps­vilkårene overføres fra vigsler til folkeregisteret. Fylkesmannen er fortsatt klageinstans, dersom søknad om vigsel blir avslått.

Reglene trer i kraft 1. oktober 2004.

Ekteskapsvilkårene skal prøves av folkeregisteret på det stedet der en av brudefolkene bor, eller dersom ingen av dem har bopel her i landet, på det stedet der en av dem oppholder seg. Når det gjelder vigsler som skal skje etter norsk rett i utlandet, videreføres prøvingskompetansen til norsk utenrikstjenestemann. Kompetansen omfatter også prøving der vigselen skal utføres av en norsk prest eller misjonær i utlandet som har kompetanse til det. Men norsk utenrikstjenestemann skal bare prøve ekteskapsvilkårene for norske borgere som er bosatt i embetsdistriktet, og bare i tilfeller der prøvingen ikke kan utføres av et norsk folkeregister.

Etter at prøvingen har funnet sted, skal det skrives ut en prøvingsattest som viser at det har vært foretatt en prøving, og at det ikke er noe til hinder for at brudefolkene kan inngå ekteskap. Prøvingsattesten vil gjelde i fire måneder, og vigsleren må få prøvingsattesten før vigselen kan gjennomføres. En norsk vigsel vil ikke være gyldig etter norsk rett dersom det ikke foreligger gyldig prøvingsattest.

Departementet vil komme tilbake med nærmere retningslinjer før reglene trer i kraft. Disse vil bli inntatt i Barne- og familiedepartementets rundskriv Q-15/01 om ekteskapsloven. Også de nødvendige forskrifter og blanketter vil bli endret innen den tid.

Med hilsen

Tove Friisø (e.f.) Liv H. Westrheim

Kopi: Justis- og politidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen og Domstolsadministrasjonen.