Orienteringsbrev vedrørende forslag til statbudsjettet 2004 ? Foreløpige rammer - Programkategori 13.50 Regional- og distriktspolitikk

Alle fylkeskommuner

SND (hovedkontor og distriktskontor)

SIVA

Norges forskningsråd


Deres ref

Vår ref

Dato

03/3414-2 KM

8.10.2003

Orienteringsbrev vedrørende forslag til statbudsjettet 2004 – Foreløpige rammer – Programkategori 13.50 Regional- og distriktspolitikk

I Innledning

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) vil med dette informere om regjeringens budsjettforslag over programkategori 13.50 Regional- og distriktspolitikk og foreløpig fordeling av budsjettrammer til virkemiddelaktørene. For nærmere informasjon vises til St.prp. nr. 1 (2003-2004) for Kommunal og regionaldepartementet. Endelig tilsagnsbrev vil bli sendt ut etter at budsjettet er vedtatt av Stortinget. Orienteringsbrevet er derfor å betrakte som et planleggingsgrunnlag.

II Rammer og nye forslag i 2004

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2004 en bevilgning på 1 489,05 mill kr for 2004 over programkategori 13.50.

Av disse foreslås 1 051,05 mill kr lagt til den regionale rammen og fordelt til fylkeskommunene, og 279 mill kr avsatt til nasjonale tiltak for regional utvikling. Det foreslås også å bevilge 9 mill kr til kunnskapsutvikling, informasjon mv. Forslag til fordeling av rammene er å finne i vedlegg 1, 2A og 2B (vedleggene er publisert i PDF-format).

Regjeringen foreslår en samlet pakke med tiltak i forbindelse med omleggingen av differensiert arbeidsgiveravgift. Disse har samlet sett en provenyvirkning tilsvarende de økte avgiftsinntektene som følger av omleggingen i arbeidsgiveravgiften. Forslagene er:

  • å videreføre nullsatsen i Nord-Troms og Finnmark
  • å beholde dagens differensierte arbeidsgiveravgift for fiskeri og landbruksnæringene, inkludert de deler av næringsmiddelindustrien som faller utenfor EØS-avtalen
  • å videreføre differensiert arbeidsgiveravgift i sonene 2, 3 og 4, innenfor grensen for bagatellmessig støtte som statsstøtteregelverket i EØS tillater
  • en overgangsperiode på tre år for sonene 3 og 4
  • full kompensasjon for offentlig sektor
  • en ordning for direkte transportstøtte
  • lettelser i el-avgiften for all næringsvirksomhet
  • å sette av midler til næringsrettede utviklingstiltak til de aktuelle regionene

Regjeringens forslag til ramme for næringsrettede utviklingstiltak er på 355 mill kr. Av disse er 150 mill kr foreslått bevilget på en ny post, kap. 551 post 61, på statsbudsjettet for 2004, mens de resterende 205 mill kr vil være en tilsagnsfullmakt som ikke vil kunne utbetales før i 2005

Det er anslått at den foreslåtte transportstøtteordningen vil utgjøre om lag 200 mill kr. Støtten vil først komme til utbetaling i 2005.

Geografi

Regjeringen vil fra og med 2004 også gjennomføre noen justeringer i den geografiske avgrensingen av direkte bedriftsstøtte, jf nærmere omtale under kap 551 post 60.

Forsøk

Fra 1. januar 2004 setter flere fylkeskommuner i verk forsøk knyttet til differensiert oppgavefordeling. Forsøkene berører blant annet kap 551 post 60 og kap 551 post 61. Regjeringen vil i november legge fram en egen tilleggsproposisjon med omtale av forsøkene og budsjettmessige konsekvenser.

III Overordnede regional- og distriktspolitiske mål og strategier

Målet for regjeringens regional- og distriktspolitikk er å medvirke til å sikre bosettingen og verdiskapingen i alle deler av landet.

De fire viktigste strategiene for å nå målene i regional- og distrikts­politikken er å bedre rammebetingelsene for verdiskaping, konsentrere den næringsrettede innsatsen mer mot innovasjon og nyskaping, legge til rette for utvikling av vekstkraftige regioner over hele landet og desentralisere virkemidler til regionalt nivå.

Målet for innsatsen innenfor programkategori 13.50 Regional- og distriktspolitikk er å bidra til regional utvikling gjennom å utløse mer av det verdiskapingspotensialet som finnes i regionene og skape mer attraktive regionale miljøer og steder med gode bo- og levevilkår. Regjeringen legger særlig vekt på tiltak som stimulerer til innovasjon og nyskaping.

IV Rammer og føringer for de enkelte tilskuddspostene

Kap 551 post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

Postens hovedmål er å bidra til og tilrettelegge for regional utvikling, tilpasset regionenes forutsetninger. Midlene skal bidra til å realisere regionale mål for utvikling, særlig innenfor kompetanseheving, omstilling, entreprenørskap, nyetablering, innovasjon og nyskaping i næringslivet, og tilrettelegging for dette. Som regional utviklingsaktør skal fylkeskommunene forvalte midlene i forpliktende partnerskap med næringslivet, virkemiddelaktørene, private organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og kommuner. Sametinget skal være representert i de regionale partnerskapene der dette er formålstjenlig. Se for øvrig egne retningslinjer for bruk av midlene. Det er ikke lagt opp til endringer i opplegget for oppfølging og kontroll.

Regjeringen foreslår å bevilge 1 051,05 mill kroner over denne tilskuddsposten i 2004, som i sin helhet fordeles til fylkeskommunene. Fylkenes rammer blir fastsatt etter både objektive og skjønnsmessige kriterier. Kommunal- og regionaldepartementet legger opp til at fordelingen av rammen mellom fylkeskommunene i 2004 i sterkere grad enn for 2003 blir basert på objektive kriterier. Fylkesfordelingen av den foreslåtte rammen, samt forholdet mellom objektive og skjønnsmessige kriterier for fordeling, framgår av vedlegg 2 A og 2 B. Departementet vil understreke at skjønnstildelingene ikke er å betrakte som øremerkinger.

I grunnlaget for fylkesfordelingen av midler har departementet tatt hensyn til forvaltningsansvaret for aktuelle Interreg-IIIA-program. De fleste Interreg-programmene strekker seg utover det fylket som har forvaltningsansvaret. Departement understreker at fylkeskommunene må samarbeide om gjennomføringen av de enkelte programmene.

Regjeringen vil fra og med 2004 gjennomføre noen justeringer i den geografiske avgrensingen av direkte bedriftsstøtte. Slik støtte skal primært gis innenfor område A, B og C av virkeområdet for de distriktspolitiske verkemidlene. Når det er en del av større satsinger grunngitt i vedtatte regionale strategier, for eksempel utvikling av vekstkraftige regioner, kan det fra og med 2004 også gis støtte til bedrifter i andre deler av fylket innenfor rammen av bagatellmessig støtte (jf. statsstøtteregelverket i EØS-avtalen). Direkte støtte i form av etablererstipend og omstillingsmidler kan fortsatt brukes i alle deler av landet . Det kan også gis støtte til kommunale næringsfond i sone A – D.

KRD ser det som naturlig at den nye virkemiddelaktøren - der bl.a. SND inngår - går inn i og overtar SND sin gamle rolle på det regionale nivået. Regjeringen legger imidlertid opp til at fylkeskommunene blir stilt fritt når det gjelder å velge operatør for sine ordninger. Dette krever imidlertid et klart skille mellom rollene som bestiller og operatør. Fylkeskommunene skal selv ikke kunne være operatør for direkte bedriftsrettede virkemidler.

Kap. 551 post 61 Næringsrettet utviklingstiltak – kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

Mål og fordeling av rammer

Posten er ny fra 2004. Målet med midlene er å få til en særskilt næringsrettet innsats i områder som får økt arbeidsgiveravgift fra og med 2004.Utgangspunktet er at disse midlene er næringslivets penger. Midlene skal føres tilbake på en slik måte at de treffer næringslivet, og benyttes til tiltak som kan gi varige positive effekter for næringslivet og regionene.

I statsbudsjettet for 2004 er det foreslått en samlet ramme til næringsrettede utviklingstiltak på 355 mill kr. 150 mill kr er foreslått bevilget i 2004, mens de resterende 205 mill kr vil være en tilsagnsfullmakt som ikke vil kunne utbetales før i 2005. Budsjettforslaget er basert på at ESA godkjenner overgangsordningen på 3 år. Hvis dette endres, kommer Regjeringen tilbake til størrelsen på bevilgningen på kap. 551 post 61. Tilsvarende midler for senere år vil bli behandlet i kommende budsjetter. Departementet vil komme tilbake med mer informasjon om ordningen i et eget brev.

Transportstøtte

I forbindelse med omleggingen av den differensierte arbeidsgiveravgiften fra 1. januar 2004, foreslår regjeringen at det innføres en nasjonal transportstøtteordning, med utbetaling fra 2005. Transportstøtteordningens siktemål er å redusere de konkurransemessige ulemper som følge av lange transportavstander og vanskelige transportforhold og spredt bosetting i enkelte distrikter. Ordningen skal kompensere for en del av merkostnadene til transport som påføres bedrifter som ligger perifert i forhold til mer sentrale områder. Hvordan ordningen skal forvaltes vil departementet avklare i løpet av høsten i forbindelse med fastsettelsen av det konkrete regelverket.

Kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling

Regjeringen foreslår en bevilgning på 279 mill. kr over posten i 2004. Av disse er det lagt opp til at 212 mill kr blir avsatt til bestemte programmer/programområder til den nye virkemiddelaktøren, SIVA og Forskningsrådet. Det er også avsatt midler til nye innovasjonsprogram og ”Centers of expertice”. De øvrige midlene er avsatt til Interreg IIIB og IIIC, småsamfunnssatsingen, Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker (MERKUR), Nasjonalt program for stedsutvikling og til øvrige utviklingstiltak og pilotprosjekter.

Mål

Målet med bevilgningen er å fremme regional næringsutvikling og verdiskaping. Dette skal oppnås ved å stimulere til omstilling, innovasjon og nyetablering, og ved å bidra til at ungdom og kvinner i større grad får utnyttet sine ressurser. Potensielle nyetablerere og entreprenører er hovedmålgrupper for innsatsen. Arbeidet vil skje i samarbeid mellom regionale, nasjonale og internasjonale aktører.

Grunnlag for rammefordelingen til SND, SIVA og Forskningsrådet og mulige nye program

Rammefordelingen baserer seg på videreføring av igangværende program og budsjettinnspill. Kommunal- og regionaldepartementet legger opp til å benytte 8,7 mill kr til nye innovasjonsprogram i 2004. Departementet vil vurdere bruk av disse midlene blant annet i lys av innspillene fra i fjor til store satsinger for 2004. Nye nasjonale program må ta utgangspunkt i regjeringens mål om sterkere fokus på regional innovasjon og nyskaping. Regjeringen legger om kort tid frem en plan for helhetlig innovasjonspolitikk. Eventuelt nye programforslag må ta utgangspunkt i denne. Alternativt kan det være aktuelt å vurdere å benytte midlene til å øke innsatsen i eksisterende programmer. Alle program må kunne dokumentere behov for nasjonal finansiering og regional forankring, gjennom samarbeid med regionale aktører.

SIVA samlet økonomisk ramme 56 mill kr

Satsingsområder - Fordeling 2004
Næringshager - 30 mill kr
Inkubatorprogrammet - 20 mill kr
Regional innovasjon - 6 mill kr

Departementet vil be SIVA om å styrke distriktsprofilen i inkubatorprogrammet og prosessen med å utvikle regionale innovasjonsnettverk i tråd med regjeringens innovasjonspolitikk. Departementet oppfatter nysatsingen ”Distribuert (desentralisert) inkubator” som en forbedring av inkubatorprogrammet, som bl.a. vil kunne øke effektene av allerede eksisterende inkubatorer i det distriktspolitiske virkeområdet. SIVA må selv fordele ressursene innenfor inkubatorprogrammet slik at det gir størst effekt i forhold til Kommunal- og regionaldepartementets mål med programmet.

Departementet ønsker også en bedre dokumentasjon av distriktspolitiske effekter av Inkubatorprogrammet. Departementet vil derfor be SIVA arbeide videre med å utvikle indikatorer som kan dokumentere effekter av programsatsingen i det distriktspolitiske virkeområdet.

SND samlet økonomisk ramme 119,5 mill kr

Satsingsområder - Fordeling 2004
Entreprenørskap - 36,5 mill kr
Kommersialisering – 37 mill kr
Kompetanse – 17 mill kr
Innovasjonssystemer - 20 mill kr
Omstilling – 7 mill kr
Svalbard – 2 mill kr

Satsingsområdet entreprenørskap omfatter programmer/tiltak som bl.a. inkubatorstipend, etablererstipend Svalbard, Fram entreprenør mv. Området kommersialisering skal bl.a. dekke NT- og FORNY-programmene, kompetanse vil dekke BIT-programmet og kvinner i Fokus m.v, mens innovasjonssystemer bl.a. skal dekke satsingen innenfor programmet ARENA og andre nasjonale innovasjonssytemer.

Kommunal- og regionaldepartementet legger opp til at SNDs/det nye virkemiddelapparatets arbeid med regional omstilling videreføres. For 2004 er det også satt av en ramme på 2 mill kr til bedriftsprosjekter på Svalbard.

Forskningsrådet samlet økonomisk ramme 36,5 mill kr.

Programmer - Fordeling 2004
FORNY – 13 mill kr
VS2010 - 5 mill kr
MOBI – 16 mill kr
KUNI - 2.5 mill kr

TEFT programmet blir utfaset i 2003. Midlene som tidligere er benyttet til TEFT er derfor trukket ut av MOBIs ramme.

Kommunal- og regionaldepartementet har ikke tatt stilling til Forskningsrådets budsjettforslag om videreføring av TEFT i et nytt program ”Kompetansemegling.” Programmet vil bli vurdert med utgangspunkt i budsjettpostens mål, jfr. grunnlaget for rammefordelingen på side 6.

Oppfølging og kontroll kap. 552, post 72

Kommunal- og regionaldepartementet har i budsjettet formulert mål og delmål for kap. 552, post 72 . Tidligere utarbeidede program- og aktivitetsbeskrivelser, oppfølgingskriterier og resultatkrav og indikatorer, skal ligge til grunn for rapporteringen til departementet.

Departementet vektlegger at de nasjonale virkemiddelaktørene i økende grad må argumentere for hvorfor ulike satsinger bør være nasjonale. Det er spesielt viktig at aktørene har en klar bevissthet i forhold til utfasing eller regionalisering av programmer. For å bidra til å styrke verdiskapningen i hele landet, men spesielt i distriktene, ber vi om at aktørene forholder seg aktivt til regionale partnerskap og fylkeskommunene. Dette gjelder særlig i forhold til strategiske prosesser og som mulig operatører for regionale satsinger.

Med hilsen

Erna Solberg