Ot.meld. nr. 1 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om tilbaketrekning av deler av Ot.prp. nr. 2 (2006–2007) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Om tilbaketrekning av deler av Ot.prp. nr. 2 (2006–2007) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no