Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 16 (2002-2003)

Om lov om endringer i legemiddelloven og apotekloven

Om lov om endringer i legemiddelloven og apotekloven

Les dokumentet

(konkurransestimulerende tiltak i markedet for generiske legemidler)

Følg proposisjonen på Stortinget