Ot.prp. nr. 2 (2006-2007)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Les dokumentet

Ot.prp. nr. 2

(2006-2007)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

(samleproposisjon høsten 2006)

Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 29. september 2006, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Følg proposisjonen på Stortinget