Ot.prp. nr. 21 (1999-2000)

Endringer i skatteloven mv.

Til innholdsfortegnelse

0 Innledning

Finans- og tolldepartementet legger med dette fram forslag til:

 • Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • Lov om endring i lov av 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter

 • Lov om endringer i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt

 • Lov om endring i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter

 • Lov om endring i lov av 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

 • Lov om endringer i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven)

 • Lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

 • Lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • Lov om endringer i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

I denne proposisjonen inngår:

 1. Forslag om endringer i rederibeskatningen

 2. Forslag om adgang til å utveksle opplysninger mellom ulike kontrollmyndigheter - endringer i ligningsloven § 3-13 og tolloven § 8

 3. Forslag om skatte-, avgifts- og tollmyndighetenes adgang til opplysninger om hemmelig telefonnummer mv.

 4. Forslag om tilpasninger i skattebetalingsloven som følge av at inntekts- og formuesskatten for etterskuddspliktige fullt ut skal svares til staten

 5. Forslag om regler om elektronisk betaling av skatt, toll og avgifter til staten

 6. Forslag om hjemmel til særskilt klagefrist ved bruk av forhåndsutfylt selvangivelse

 7. Forslag om presisering av skattefritak for gevinst i pengespillet Kjempeflax mv.

 8. Forslag om enkelte opprettinger i skatteloven 1911 § 26 og skatteloven 1999 § 2-30

Til dokumentets forside