Ot.prp. nr. 21 (1999-2000)

Endringer i skatteloven mv.

Til innholdsfortegnelse

6 Hjemmel til særskilt klagefrist ved bruk av forhåndsutfylt selvangivelse

6.1 Innledning

Ved ligningen for inntektsåret 1998 ble det gjennomført en landsdekkende prøveordning med utsendelse og innlevering av forhåndsutfylt selvangivelse. For inntektsåret 1997 var en begrenset prøveordning blitt gjennomført i fem utvalgte kommuner. Departementet har i Ot. prp. nr. 1 (1999-2000) kapittel 27 foreslått å videreføre den landsomfattende prøveordningen ytterligere ett år. Det heter avslutningsvis i ovennevnte kapittel i Ot. prp. nr. 1 (1999-2000) at:

«En fortsatt prøvedrift krever ingen lovendringer på nåværende tidspunkt. Etter at den endelige evalueringen foreligger vil det imidlertid kunne bli aktuelt å vurdere om det skal foretas endringer med virkning for inntektsåret 1999 i klagefristen for skattytere med utlegg i juni. Det vises her til at den gjeldende fristen kan bli kort dersom den utløper på et tidspunkt hvor mange normalt avvikler sommerferie.»

Skattedirektoratet har i brev av 5. november 1999 til departementet anbefalt at det fastsettes en særskilt klagefrist for de som anvender forhåndsutfylt selvangivelse og som får ligningen utlagt i juni måned. Departementet har på bakgrunn av dette funnet å ville tilrå endring av ligningsloven § 4-2 nr. 7 med sikte på fastsettelse av slik særskilt klagefrist i forskrift.

6.2 Gjeldende rett

Klage over ligning må leveres innen 3 uker etter at utleggingen ble kunngjort, jf. ligningsloven § 9-2 nr. 4 første punktum. Av ligningsloven § 4-2 nr. 7 følger det at departementet i forskrift kan gi særregler for saksbehandlingen og utlegging av skattelister. For øvrig skal ligningsloven gjelde tilsvarende for skattytere som anvender forhåndsutfylt selvangivelse.

Ved kgl. res. av 5. desember 1997 er myndigheten til å fastsette de nærmere regler om prøvedrift med forhåndsutfylt selvangivelse delegert til Skattedirektoratet. Slik forskrift er fastsatt 16. desember 1997.

Forskriften inneholder ikke særskilte regler med hensyn til frist for klage over ligning. Dette innebærer at den alminnelige klagefristen på 3 uker i ligningsloven § 9-2 nr. 4 vil gjelde, jf. ovenfor.

6.3 Departementets vurderinger

Hovedtyngden av personlige skattytere med forhåndsutfylt selvangivelse vil få sin ligning utlagt i juni. I følge Skattedirektoratets planer vil juni-utlegget i 2000 bli lagt ut mot slutten av måneden. Etter gjeldende regler vil klagefristen for denne gruppen i så fall utløpe medio juli 2000. Dette vil være på et tidspunkt hvor mange avvikler sommerferie og gjerne er bortreist. Tidspunktet for utleggingen kombinert med de gjeldende fristreglene vil kunne gjøre det praktisk vanskelig for mange å utøve sin rett til å klage over ligningen. Departementet finner dette uheldig og vil tilrå at det fastsettes en særskilt klagefrist for disse tilfellene.

Prinsipielt bør en så vidt sentral bestemmelse som fristen for å klage over ligningen fremgå av loven. Dette har sammenheng med reglenes tilgjengelighet. Gjeldende rett er i overenstemmelse med dette syn, jf. ovenfor. Departementet foreslår imidlertid at de nærmere regler om fristen for å klage over ligning gjennom forhåndsutfylt selvangivelse med utlegg i juni fastsettes i forskrift. Ligningsloven § 4-2 nr. 7 foreslås tilpasset dette, da den etter sin nåværende ordlyd ikke gir hjemmel til å fastsette særskilte klagefrister. Ved valget av denne lovteknikk har departementet lagt avgjørende vekt på at dette vil være en særskilt klagefrist med tilknytning til et prosjekt som er under prøvedrift også for inntektsåret 1999. Behovet for og plasseringen av en slik særskilt fristregel vil bli vurdert på nytt dersom ordningen med forhåndsutfylt selvangivelse gjøres permanent. Gjennom hjemmelsbestemmelsen vil det også bli gitt et signal om at det her vil kunne gjelde særskilte klagefrister. Videre vil det være tale om en forlengelse av fristen som vil være til gunst for skattyterne. Endelig vises det til at skattyter vil motta melding om skatteoppgjøret samtidig eller kort tid etter utleggingen av skattelistene, jf. ligningsloven § 8-9. Det vil her kunne inntas opplysninger om den særskilte klagefrist som gjelder ved utlegg i juni.

Når det gjelder den nærmere utforming og lengden av den særskilte klagefristen finner departementet det hensiktsmessig å overlate dette til Skattedirektoratet, som i henhold til delegasjon innehar kompetanse til å fastsette regler i forskrift. Det vises her til at det vil kunne være behov for en viss fleksibilitet i forhold til det videre arbeidet med ligningen for inntektsåret 1999. Det tas sikte på at klagefristen ikke bør utløpe i feriemåneden juli, men først et stykke ut i august.

Det vises til forslag til endring i ligningsloven § 4-2 nr. 7.

Til dokumentets forside