Ot.prp. nr. 21 (1999-2000)

Endringer i skatteloven mv.

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

I lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

I

§ 26 første ledd bokstav e skal lyde:

Statens Landbruksbank og de til denne knyttede driftskredittlag, Statens Fiskarbank, Kommunalbanken, Den Norske Stats Husbank, Statens lånekasse for utdanning, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, SND Invest AS, Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, Statens Banksikringsfond og Statens Bankinvesteringsfond.

§ 38 første ledd ny bokstav f skal lyde:

Fordring på gevinst som nevnt i § 43 første ledd bokstav b som ikke er forfalt til betaling.

§ 43 første ledd bokstav b skal lyde:

Som inntekt regnes likevel ikke, uansett om utbetaling skjer samlet eller oppdelt over en periode, gevinster fra

  • Det Norske Pengelotteri

  • Norsk Tipping A/S

  • totalisatorspill som faller inn under lov av 12. juli 1927 nr. 3

  • utlodninger som omfattes av lov om lotterier m. v. av 12. mai 1939

  • Den norske stats premielån

  • tiltak arrangert av massemedia og som er offentlig tilgjengelig. Departementet kan gi nærmere forskrift til utfyllelse av bestemmelsen, og kan i tvilstilfelle bestemme om et tiltak anses arrangert av massemedia.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning for inntektsåret 1999.

Til dokumentets forside