Ot.prp. nr. 21 (1999-2000)

Endringer i skatteloven mv.

Til innholdsfortegnelse

7 Presisering av skattefritak for gevinst i pengespillet Kjempeflax mv.

7.1 Innledning

Norsk Tipping AS har innført et nytt pengespill som kalles Kjempeflax.

Gevinsten i spillet utbetales med en fast sum pr. måned i et visst antall år. Det månedlige premiebeløpet vil bli regulert med økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. Samlet gevinst kan utgjøre millionbeløp.

Departementet har foretatt en vurdering av de skattemessige sidene ved det nye spillet og foreslår lovendringer som presiserer at gevinst i lotteriet skal være fritatt fra inntektsskatteplikt og at fordring på gjenstående utbetaling av gevinsten skal være fritatt fra formuesskatteplikt.

7.2 Departementets vurderinger og forslag

7.2.1 Fritak fra inntekts- og formuesskatt

Skatteloven av 1911 § 43 første ledd bokstav a hjemler skatteplikt for tilfeldige gevinster. I bokstav b er det gjort unntak for en del gevinster, blant annet gevinst fra Norsk Tipping AS.

Departementet legger til grunn at hensikten med bestemmelsen er å unnta gevinst fra Norsk Tipping AS uansett utbetalingsform. Dette bør tydeliggjøres i loven. Det fremmes derfor forslag om presisering av skatteloven av 1911 § 43 bokstav b, slik at de tilfeldige gevinster som nevnes i bokstaven unntas fra beskatning også om gevinsten utbetales ved flere utbetalinger i en periode. Det foreslås en tilsvarende endring i skatteloven av 1999 § 5-50 annet ledd.

For å avskjære tvil om formuessskatteplikt for fordringen på gjenstående utbetaling, foreslås det også uttrykkelig bestemmelse om unntak fra formueskatteplikt på slike fordringer i skatteloven av 1911 § 38 bokstav f og skatteloven av 1999 § 4-2 første ledd bokstav k.

7.2.2 Særlig om Det Norske Pengelotteri

I skatteloven av 1999 § 5-50 annet ledd bokstav a er gevinst fra Det Norske Pengelotteri unntatt fra inntektsskatteplikt. Dette er en videreføring av tilsvarende unntaksbestemmelse i skatteloven av 1911 § 43 første ledd bokstav b. Det Norske Pengelotteri er ikke lenger en egen institusjon. Unntaket er dermed uten betydning og det foreslås strøket.

7.2.3 Ikrafttredelse

Det vises til forslag til endring av skatteloven av 1911 §§ 38 bokstav f og 43 første ledd bokstav b i skatteloven av 1999 §§ 4-2 første ledd bokstav k og 5-50 annet ledd.

Det foreslås at endringene trer i kraft fra og med inntektsåret 1999.

Til dokumentets forside