Ot.prp. nr. 21 (1999-2000)

Endringer i skatteloven mv.

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endring i lov av 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter

I lov av 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter gjøres følgende endring:

I

§ 1 nytt annet punktum skal lyde:

Departementet kan videre gi regler om bankers plikt til å avvise betalingsoppdrag med mangelfulle opplysninger.

II

Endringen under I trer i kraft straks.

Til dokumentets forside