Ot.prp. nr. 21 (1999-2000)

Endringer i skatteloven mv.

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endring i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter

I lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter gjøres følgende endring:

I

§ 1 første ledd nytt annet punktum skal lyde:

Departementet kan gi regler om bankers plikt til å avvise betalingsoppdrag med mangelfulle opplysninger.

II

Endringen under I trer i kraft straks.

Til dokumentets forside