Ot.prp. nr. 21 (1999-2000)

Endringer i skatteloven mv.

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finans- og tolldepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endring i lov av 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter

 • lov om endringer i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt

 • lov om endring i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter

 • lov om endring i lov av 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

 • lov om endringer i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven)

 • lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

 • lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • lov om endringer i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til

 • lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endring i lov av 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter

 • lov om endringer i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt

 • lov om endring i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter

 • lov om endring i lov av 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

 • lov om endringer i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven)

 • lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

 • lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • lov om endringer i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Finans- og tolldepartementet ligger ved.

Til dokumentets forside